הינמרגב הנואסב רוקיב - טשפתהל
   
(2003 ינוי) עלס לעי :תאמ
 
,יתוא עיגרהל הלוכי הבוט הנואס .הנואס תבבוח יתייה דימת
.רדהנ תוארהל ירועל םורגל ,ייתויעב תא רותפל ךיא בושחל רוזעל
תא םכמצעל וראת .הער אל הקסע .העזה לש תוקד 15 דגנכ הז לכ
הנואסה תונמאב תונייטצה תגגוחש ץרא ,הינמרגל יתרבעשכ יתובהלתה
.הנוכש לכב טעמכ תולודגו תויפיפי תונואס םע היחרזא לומגתבו
המיהדמ היטרקוריבב הדוכל .ךכ לע הבשחמהמ קר םיימשב יתייה
חוכשל יתחלצה ,הינמרגל ונעגהשכ ונל וכיחש תוליבח םע העוקתו
הקוסע יתייה .םישדוח רפסמ ךשמל ,הוולשו עגורל רושקה רבד לכ
דמללו תילגנאב ןורטאית ירפס לש תוליבח קרפל תוסנלב ידימ
והשימ זאו ,ימוקמה רפוסב הקיבדה תרבגל "הקנד" רמול ינב תא
תודמחנה תונואסה תחא תאצמנ וניתיבמ הלועה העבגה הלעמבש יל רפיס
.רוזאב
     
 
 
,דבלב םוריעב הצחרהו שומישה הינמרגב תונואסבש עומשל יתעתפוה
העמשנ ינויגה תוחפ ,ינויגה דואמ יל עמשנ הז .רתוימ םיה דגבו
םיהוש םימוריע םישנו םירבגשו ,תברועמ הנואסהש הדבועה יל
ילבמ תאזו הנואסל תוכומסה תוחלקמב ,דחיב םיצחרתמו ,הנואסב
ץראל רבעמבש םיבוטה םירבדה דחא .רחא והשימ לע ץופקי והשימש
םיגהנמ ,חומ תפיטשב דוכל התא המכ דע תולגל תונמדזהה איה ,תרחא
. םיכחוגמ המכו םיווש םיגהנמהמ המכ .תורוסמו
ץבשל הזיא תולגל ידכ ,חותפ שאר לע רומשל איה יתעדל המכחה
םוריע ילוא ,הנואסב םי דגב דימת יתשבל ץראב .הירוגטק הזיאל
יתאצי תאז הבשחמב .חונ רתוי היהי הז ןפוא לכב ,רתוי םיאתמ
שקעתהש ,םייתנשה ןב ונינב םע ,תיבב ראשנ ילעבש ןמזב הנואסל
ינושארה קושה ."אמא יטשפתת" תלדב יתייה רבכשכ ירבעל קועצל
יתשבל ,ינותחתו יצפח תא יתחנה , קיר היה אוה םירקולה רדח היה
םע הפיפי רדח ךותל תולופכ תותלד ךרד יתסנכנו ,הצחר קולח
התייה וב יתנחבהש ןושאר רבדה לבא .תויטבמאו תוכירב ,תוקרזמ
,םינמש ,םיריעצ םירבג ,םינקז םירבג .םירבג אלמ רדחהש הדבועה
הקינאפב יתייה .השיא ףאו םירבג תויומכ ,םימוריע םלוכו םיזר
ברקתה ,יניצר דואמו םוריע דואמ שיא רשא דע ,זוזל יתלוכי אל
שבלת אל םא אל .ןפוא הזיאב יל רוזעל לוכי אוה םאה לואשל
היהי הזש יתרמא לבא (לכתסהל אל יתיסינו) ,יתבשח ,םייסנכמ
-רחא םשב וא הבוטרה הנואסהש לפרועמ ןפואב יתרכז .ודיצמ דמחנ
,יתייהש םוקמהמ ץלחיהל תושאונב ךכו ,ןגל ץוחמ אצמנ םידאה רדח
ןבומכ התייה תלדה) .םיאצוי ךיא ,ילש הצוצרה תינמרגב יתלאש
.(ידיל
     
 
 
,חצ ריוא םיפאושה םימוריע םירבגב אלמ היהש ןגב יתדעצו יתאצי
םירבג אלל,םישנ יתש אוצמל יל לקוהו ,םידיאה רוזא תא יתיהיז
ומכ ,תונקתו םיקוח לש הכורא המישר התייה הייאופב ,הסינכב
םיקוחב םיבוט םינמרגה - לעשו דעצ לכ לע הינמרגב אוצמל רשפאש
יתש .םידאה רדחל יתסנכנו ,הצחרה קולח תא יתדרוה .תונקתו
,םיגוהנה םידוקל םאתהב הינמרגב) ,בוט רקובב יתוא וכריב םישנה
עגרל דע ךמויקמ םימלעתמ זאו ךרבל ביוחמ התא םוקמ לכל הסינכב
אוה םא דחוימב ,רז ךדכדל לוכי הז ,האיציב ךרבמו בזוע התאש
.תינמרגב םישנה יתש טופטיפ עקרבשכ עגריהל יתלחתה .(םוריע
,יפוגמ לקתיהל לחה םינורחאה םישדוחה תשולש לש ליערמה טקפאה
םישנהשכ .םיהדמ תמאב אוה ,הנואס לש הזה קסעה לכש בושחל יתלחתהו
ואוביש הלא תבוטל םהיבשומ תא ירפסב וססיר םהש יתנחבה ,ואצי
,האיציב וארק ןה ,תוארתהל ,יתבשח רדהנ םוקמ הזיא .ןהירחא
רדחב דבל יתייה .תבלתשמ ינא הנהש יתשגרהו יתינע ,תוארתהל
םחה תא יתשגרה תוקד 15 רחאלו ,תרדהנ התייה השגרהה ,םידאה
וסנכינו החתפנ תלדה עגר ותואב קוידבו ,בוזעל יתמקו ,דיבכמ
,תובהלתהב וארק םה - בוט רקוב .םימוריע ןבומכו םילודג םירבג ינש
.בשייתהל הז תושעל יתבשחש המ לכו
     
 
 
 
לוכי התא ,ףוג יקלח ןומה לע ףלוח התא םאש ,רקוב ותואב יתיליג
םירחאה לכ .הכובמה תא אל לבא ,ךלש םימיטניאה םיקלחה תא "לטבל"
שיגרהל יתלחתה רשא דע ,םהלש םוריעה םע חונב םישיגרמ וארינ
תצווכתמ ,יתבשי ןיידע .ךכמ השוע ינאש ןיינעה לכ םע השפיט יד
,תאצויו המק אל ינא םאש הניבמו ,ריזח ומכ העיזמ ,ןטק רודכל
ינש ידי לע ימורעמב תואריהלמ עורג רתויו ,םוחהמ ףלעתא ינא
המוריע ןבומכ ,הנושאר הרזע תאפרמב ימצע תא אוצמל היהי ,םירבגה
יתאצמ ,יירפסה גהנמב יתרכזנ ,תאצל יתדמעשכ קוידב .ןכ םג
המרגש ,ידימ הבר הקזוחב הארנכ ,זרבה תא יתבבוס ,רוניצה תא
רוניצה זאו .םירבגה לע םירק םימ זיתהלו ידימ ףועל רוניצל
שחנ הזיא ומכ הפצרה לע ללותשהל ליחתהו םייאמצע םייח חתיפ
הפצרה לע בכשל אלא ,הרירב יל התייה אל .גניק ןפטס יטרסמ
הברה ןיא .רוניצה תא רוצעל ןויסינב ידיו יכרב לע לוחזלו
ףדרמב םייכרבה לע המוריע תויהל רשאמ םיליפשמ רתוי םירבד
םהש ןיימדל קר רשפא ,םירבגה תבוגת תא ראתל השק .רוניצ רחא
תירטסיה השיאו איפקמ רוניצ ידי לע םיפקתומ תויהל ובהלתה אל
יתססיר אל ,זרבה תא רוגסל יתחלצה והשכיא .תילגנאב תחרוצש
יתררגשכ תוארתהל יתרמא אלש החוטב טעמכ ינאו יתבשיש םוקמה תא
ךשמב יתדמל ,תעלוצה החיתפה רחאל .הצוחה םינפ תשובב ימצע תא
הלקת דוע יל התייה ןיידע ,ילש תיתנוכשה הנואסה תא בבחל ןמזה
םרזל ,החותפה הכירבב יטמוטוא 'גסמ גתמ תא יתרבעה רשאכ ,הנטק
,הכירבה לש ינשה דצל ,םוריע ליט ומכ יתוא ףיעהש המצוע לעב
בגא ךרד) ,תספרמה לע הדעסש הרובח לש תואתשמה םהינפ לומ לא
תותשל והשכיא ,יתזעה אל ןיידעש רבד ,םימוריע םידעוסה לש םקלח
.(םכח רבד יל הארנ אל...םוריעב הפק
     
 
 
םירוקיבל ,ילא ףרטצהל טילחה ילעבו םישדוח המכ רבע
לעמ גלדל ךיא ,קירטה תא אצמ אוה הנורחאל .תיתנוכשה הנואסב
,םינותחת אלל וליפאו קולח אלל ,הנואסב םיעורשה םימוריע תופוג
יתיסינ אל ןיידע ינא .תודבוכמ לע רומשל םיסנמ םא השק ליגרת
ידימ סנכנש (ךרעל 50 ןב) הנואסה לש רוחבה ונשיו .קירטה תא
איבה םעפו ,הנואסב םינבאה לע רדהנ חירמש והשמ גזומו םעפ
שבדה יתעתפהל,ונכש בג לע חרמ ףתתשמ לכש ,םינטק שבד תורעק
תוסעלו ונישאר לע םישל חרק ונלביק םג .ןיטולחל רועב גפסנ
ינא . יתנהנ ףוסב לבא ,יתוא גרה טעמכש המ ,וניראווצ תא
תאנה תא תולגלו ,תילארשיה יתועינצ לע רבגתהל יתחלצהש הצורמ
.תיפוריאה הנואסה
תננובתמ ינאו ,תופוכת םיתיעל הנואסל ונתוא הוולמ ונלש ןבה
תומימתהמ תמהדנ ינאו ,םימוריעה םישנאה ראש ןיב םוריע בבותשמ וב
תונוכתה תא שדחמ תולגל יתלוכימ תמהדנ םג ינאו ,ולש תויעבטהמו
.רדסב ,בוט - ..."יטשפתת אמא" .ייתונש 39 םורממ ,ימצעב וללה
   
.תופרוצמה תונומתל לעי לש הרופיס ןיב רשק ןיא .דבלב הימדהל תונומתה


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2000-2003 Giora Eser All rights reserved