הקיטילופ לע המוריעה תמאה

 
 
:לע תניינעמ הבתכ בתכ CBS ה בתכ Garver Lloyd
"הקטילופה לע המוריעה תמאה"
.ותבתכ תא םוגרתל איבהו חרטש .צ ילומל הדות
.ןאכ אורקל ולכות רוקמה תבתכ תא
 
 
 
 
 
 

רקחמל םאתהב .תירבה תוצראב הלדגו תכלוה העפותל ךפוה םזידונה
םיטסידונה תוצובק תא תווהל םיטונ םירברפה ןמ םינקילבופר ,קוש
,תלבוקמה תימדתה פ"ע אלש ,ןכלו .בורהמ רתוי הדמע םיטקונה
רבודמ .םייתייח "םיפיה" וא ,תוירחא ירסח םניא וליא םישנא
ףאו סמב המרופרב םיכמותה ,םידגב אלל םנמוא ,םינרמש םיחרזאב
םיטקונו םיארוק קר םה ."Magazine Golf " תא אורקל םינהנ
תויאשחל הייטנ שי רשאכש ןיינעמ .םוריעב תיטילופה םתדמע תא
.האלמ הפישחב תכמות וז הצובק ,הקיטילופב תויטרפל הדרחו רתי

,םינש 10 ינפל רשאמ םיטסידונ רתוי םיזוחא 25 םויכ שי עודמ
ןיאש הגלפמל וכפה םה םאה ?םינקילבופר םהמ םיבר ךכ לכ עודמו
?הלכלכה תעיקש לש תופקתשהב לוכה ךסב רבודמש וא ,ריתסהל המ הל

ךלוה אוה .ינרמש דואמ גשומ וניה םוריע ,ךכ לע םיבשוח רשאכ
גהנ ןילקנרפ ןימינב ."םישרושל הרזחה" תסיפת םע דואמ קזח
."ריווא טבמא" ,ותרדגהכ ,הווח אוהשכ חותפ ןולח ינפל םוריע תבשל
.םוריעב תוחשל תועיבקב וגהנ ןוסרפ'ג סמותו ןוטגנישוו 'גרו'ג
וששח אל םה ,ןוטלשה ילבכ תרימשל םידרח ויהש תורמלש הארנ
.םהיסנכמ םזבא תא ררחשל

ושבל תוכלמו םיכלמ .דמעמה לומיסל ושמיש םידגב ,יתרוסמ ןפואב
למסמ ,תאז תמועל ,םוריע .םלש רפכ לש םיתבמ הובג יוושב םידגב
וננכות םה םא םג ,וידגב תא גיצמ וניא דחא ףא רשאכ ,ןויווש
יאדווב םידסיימה וניתובא ,ךכ םא .רתויב םיבוטה םיבצעמה ידיב
םידגב אלל הכילהה עודמ ךא .ידמל יטרקומד וניה םוריעש ומיכסי
םיגציימש הממ םידרטומ םישנאש ינפמ ילוא ?םויכ תלבוקמ הכ הכפה
םיררחשמ םה ןכלו .ףשנה ידגבו אבצה ידמ ,םיקסעה תופילח םלועב
.םהלש תוירחאהו תויעבהמ המ ןמזל םיחכושו ,םיעגרנו ,וללה םידגבהמ םמצע

.הנשב רלוד ןוילמ 400 -ל בורק לגלגמה לודג קסע הווהמ םוריע
ןתינ ךכ .וב ןיא םיסיכ וליפאש קסע רובע ףסכ ןומהב רבודמ
םינמיסה .דועו םירגובמו םידליל ץיק תונחמ ,םוריעב טייש אוצמל
.גשגשל קר תכלוה וזה היישעתה יכ םידיעמ

הנידמה יכ םיכירעמ םיחמומ ךא ,תקיודמ הקיטסיטטס לע עיבצהל השק
.הדירולפ איה םוריע תורייתו םיטסידונ הברה יכה םיחכונ הבש
ךלהמב םייטילופ םיחוכיו הברה יכה ויה וב םוקמב אקווד ,ןוכנ
הובגה זוכירה אצמנ םג םש ,תואישנל תונורחאה תוריחבה תכרעמ
הדירולפ המכ דע ונבהשכ התע .םוריעב םיכלהתמה םיעיבצמ לש רתויב
ינפל ויהשמ םימוריע םיעיבצמ רתוי שישכ ,התעו ,תיטילופ הבושח
ורבדיש תוריחב לש םינייפמק רתוי אוצמל םיפצמ ונא ,םינש רפסמ
םיעיבצמ םע היעב שי םינקילבופרלש ןבומכ .וליא םיעיבצמ רובע
דואמ רהמ ובצייתי םיטרקומדה יכ ןימאהל ןתינ ןכלו ,םימוריע
.(םהירוחאמ שממ אל ,בוט...) םהירוחאמ

םיטרקומדה ,המימי םימיבכ גהנתהל ךישמת תיאקירמאה הקיטילופה
.םוריעה תסיפת לומ רעפה תא םצמצל םיצמאמה בטימ תא ושעי
תודמע וצמאיש םידדצה ינשמ םידמעומ אוצמל ואלפתת לא
ונילע דציכ םיריבסמה םירבוד עמשנש ידמל בורק .תויטסירוטנ-ורפ
ויהי תוריחבה םא .תמאב אוהש יפכ רחאה תלבקכ אשונל סחייתהל
הידגב וא ,וידגב תא ריסי דחא שאוימ דמעומ תוחפלש ירה ,תודומצ
.ףערודכ קחשמל ףרטציו

,Ashcroft John ,הנידמה ןוחטיבב בהלנה ךמותה ,הנידמה טילקרפ
היהי ךכ .םוריעב וסוטי םיסוטמב םיסטה לכ יכ עיצי חינהל ריבס
חור בצמ תא םג רפשי הזש ןבומכ .קשנ ילכ ריתסהל דואמ השק
."םייתודידיה םיימשה" חור תא שדחמ היחיו ,םיעסונה

רשקהב ונמז תא םידקה םידגב תרסה לע יתואישנה חוכיוה ןיאה
םוריעה לוקה רחא רוזיחה ?תמדוקה םעפב הדירולפב הרקש המל
תרוסמ תמייק ,רבד לש ופוסב ירה .תיאקירמאה הקיטילופה תא םאות
.הטמל םייסנכמה םע םיספתנה םיאקיטילופ לש הכורא


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2000-2003 Giora Eser All rights reserved