םזירוטנ והמ
ל"ז קרב סחנפ :תאמ

םימייק ,"םזירוטנ" ו "םזידונ" ,יתרבחה םוריעה םלועב םימייק םיגשומ ינש
.םיינשה ןיב לדבה םייק םא םיבר םיחוכיו
םידחאתמ םה םימוריע םתויה ,עבטה תא שיגדהל םיטונ םיטסירוטנה םירמואה שי
לכוא ןוגכ ,רשפאה לככ םייעבט םייח תויחל םיסנמו וילע םירמוש ,עבטה םע
תא םיבהוא ללכ ךרב םה םג םיטסידונו רחאמ ,דועו ןושיעמ תוענמיה ,ינועבט
.םנשי םא םילדבהה תא חינזהל ןתינ ,עבטה
.הז גשומב תשמתשמ תימואלניבה היצרדפה יכ םג םזירוטנב שמתשנ ונא
יתרבחה םוריעהו ללכב םוריעה יבגל תוברה תונבהה-יא תא םצמצל תנמ לע
:תורוקמה ןמ .רובידה תא טעמ ביחרנ ,טרפב (םזירוטנ)
(27-28 'א 'רב)...םיהלא םתא ךרביו :םתא ארב הבקנו רכז ותא ארב םיהלא םלמב ומלצב םדא תא םיהלא ארביו
(25 'ב 'רב) וששבתי אלו ותשאו םדאה םימורע םהינש ויהיו
לקלקש רחאל קר ,טסירוטנ היה ותישארב םדאהש ,הלאה םיקוספה ןמ םידמול ונא
.ופוג תא תוסכלו שייבתהל לחה וכרד תא
"בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו" ויניעב הבוט התייה האירבה יכ ןייצש םיהלאש ןכתיי דציכ
אוה דוגיבה אקווד ילואש בושחל ןתינ ןאכמ ירסומ אל רבד ארבי (31 'א 'רב)
.בושחל גוהנש ומכ אלו "ירסומ אל"
םדאה תוירסומ לע דיעמ וניא שובלהש יפכ ונתעדל ?רסומל שובל ןיב רשק שיה
.תוירסומ רדעה לע דיעמ וניא םוריעה םג ךכ
.רחא םוקמ לכב וא םיה ףוחב םאו תיבב םא םימוריע ונתויהמ םירשואמ ונייה ,םידלי ונייהשכ
ןכו םהירוה לשו םירוהה לש ךוניחה ,םימוריע בבותסהל תוצרל ונקספה יתמ
.תלוזה יניעמ וריתסהל ךרוצ שי ןכלו וב שייבתהל שיש רבד אוה םדאה ףוגש ונתוא דמיל האלה
.וב שייבתהל ןיאש רבדכ ףוגה םע המלשהו תוחיתפב לגוד םזירוטנה
.רתוי תולקב תלוזה תא לבקל לגוסמו ומצע םע םלש רתוי םדאהש ררבתי תיטסירוטנ היווח תעה
.ינלבוסו תוכילה םיענ ,חותפ םדא ללכ ךרדב היהי יתימאה טסירוטנ

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved