םלועב םיטסירוטנ םירתא
הילרטסוא
   
תוהז תדועת
 
הילרטסוא לש םימעה רבח :אלמ םש
ר"מק 7,682,300 :חטש
(1.4 % :החימצ בצק) שפנ ןוילימ 19.2 :הייסולכוא
(313,000 :היסולכוא) הרבנק :הנידמה תריב
םיני'גירובא 1.5 % ,םיתאיסא 4 % ,יפוריא אצוממ 94 % :םיבשות
תינווי ,תיקלטיא ןכו) תויני'גירובאה תופשה ,תילגנא :תופש
(תופסונ תויתאיסאו תויפוריא תופש רפסמו
םידוהי 0.5 % ,םיטסיהדוב 1 % ,םימלסומ 1 % ,םירצונ 75 % :תד
יטירבה םימעה רבחב תיאמצע הרבח :תונוביר
   
הילרטסוא - םלועב תישימחה תשביה לע
 
,הילרטסוא תא תגציימה תמייוסמ הנומת ןוימדב שי םישנאה תיברמל
םתוא ךא ,קור סרייא לודגה עלסה וא ינדיסב הרפואה תיב ןוגכ
םוחתב ןה ,הילרטסוא לש הרשוע םע קדצ םישוע םניא םידדוב םילמס
רקבמל תנמזמ הילרטסוא .יתוברתה ןווגמה םוחתב ןהו עבטה תורצוא
םינפ רוזיא) קבטואאה לש יטמרדה ופונמ לחה ,תויווח לש עפש הב
לש המישנה רצוע יפויהו (הייסלכואה לילד ,הילרטסוא לש תשביה
יפוחש ,המיסקמה ינדיס לש תויתוברת-ברה דעו ,ףיר ריירב טיירגה
.םלועב םיבוטהמ םה הלש הצחרה
     
 
תיב תא תוארל םיפצמש םירקבמ םתואו ,המוצע הנידמ איה הילרטסוא
,תרחמה םויב ידנאד ליידוקורק תא שוגפלו ,דחא ברעב הרפואה
.םהלש תיפרגואיגה הסיפתה תא תונשל וכרטצי
,הקיתעה המדאה ןיב ךוכיחהו ,הנידמה לש שפתנ יתלבה הלדוג םה ולא
שדחה םלועה תוברת ןיבל ,םידיליה םיני'גירובאה לש םתנובתב הגופסה
.ידוחייה היפוא תא הילרטסואל םיקינעמ רשא ,הילע השבלוהש
   
 
לע רתויב םיפיה תומוקמה דחאכ דנליז וינ לש המש אצי םלועה לכב
.תומדא ילע ןדע ןג ,ץראה רודכ ינפ
תוכירבו םיצרפתמ םירזייג ,םיביהרמ םידרויפ ןיב םילוכת-םילולצ םימ
,םיבוהז השילג יפוח ,סונייקואה לא םידרויה םיקוצמ ,עבעבמ ץוב
קוריב םירמגנ יתלב תודש ,תלכת לש םיאופק םינווגב םינוחרק
תכימש תפטוע לכה לעמ רשאכ - תוירירמצ תונבל םישבכב םידקונמה
.העיקשו החירז תעל םיזע םילדוכיספ םיעבצב תעבצנה םיימשה
לש בחר ןווגמ םע ,תחפוטמו הקזח תיטסירוטנ הדוגא שי דנליז-וינב
.הנשה תונוע ביבס תויטסירוטנ תויוליעפ
   
   
   
   
queenaland
 
birdie beach
 
Kings beach
   
cobblersrocks
 
cobblers beach
 
cobblers beach
   
         
רשע ארויג :בוציעו הכירע
(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2000-2004 Giora Eser All rights reserved