ונצראב םיטסירוטנ םיפוח
...ןטק ןדע ןג םימעפלו ,םתס םימעפל םה םיפוח

     
 
   
.ןושאר רוקממ לבקתה ןאכ רסמנש עדימה
.ףסונ עדימ לבקל חמשת רתאה תלהנה
.קוח יפ לע הרוסא םיה ףוחבו תונויד לע םיפי'ג לש םתעיסנ
היחמצב תעגופ ,רכרוכה יקוצמו תונוידה תא תסרוה העיסנה
.הייחמצה ידי לע תרמשנה תולוחה תוביציבו תיעבטה

:ןוכיתה םיה
שאר יקוצממ ,מ"ק 195 -כ ךרואל תערתשמ לארשי לש ףוחה תעוצר
המכ ןיידע וראשנ םכותמ .םורדב הזע תעוצר דעו ןופצב הרקנה
.םוריעב הוולש שופתל ןתינ םהבש ,םיפוח
 
     
:םיקיז ףוח
 
 
 
 
 
ךרענ 2001 ץיקב .יכדרמ די ץוביקמ קוחר אל הזע תעוצרב לבוג
ונינח , םירבח 25 כ ונעגה .ףוחה לש ימורדה והצקב דמחנ שגפמ
ידיחיה טקשה םוקמה .טקש םוקמ ונשפיחו ףוחה לש תרדוסמה הינחב
יאבצה סיסבה ןיב הדירפמה רדגה תא ונרבעש ירחא היה ונרתיאש
תררגנ הלגעו ,ולש פי'גה םע עיגה ל"ז סחנפ .זרכומה ףוחהו
לודגה להואה .ףתושמה דויצה תא קורפל ונלוכי ובש םוקמל דע
ןוחבל יאבצה פיגה תא איבהש המ ,התומעה ידמל ונרבע ונאו ,םקוה
.השדחה הנפואה תא
ונרמא . הפ םישוע ונא המ ולאשו ,יאבצה בכרהמ ודרי םילייח ינש
רשקב וארק םה .הפ ונא ןכלו זרכומה ףוחב יונפ םוקמ ונאצמ אלש
לפטי אוהו םוקמה תא בוזעל םהל רמא ןורחאהו יארחאה ןיצקל
םינלזרב ינש .רמגנ והז...תוקד רשע תב החונמ ונל התייה זא .הזב
שמשה יפקשמ תא וריסה ,םימלב תקירחב ועיגה פי'ג לע םיבוכר
תיניצר רתוי הלאשו ,ןאכ םישוע ונחנא המ... ולאשו םייניעהמ
הריכזמה התייהש לבו ,גיהנמה היהש ל"ז סחנפ ."םוריעב המל"
דחא הפ וטילחהו תונלבסב ובישקה םיניצקה .םהל ריבסהל וסינ
וניליב .םירדהל ונל רוסא ךא , יאבצה חטשב תויהל ונל רתומש
ונטלחה םוי ותוא ףוסב ךא ,דמחנ ףוח ותואב הנהמו המלש תבש
חטש) המורד זוזל רשפא יאש איה הביסהו ,םשל דוע רוזחנ אלש
.(זרכומו ליגר הצחר ףוח) הנופצ זוזל רשפא יאו (יאבצ
.זרכומה םיקיז ףוחל ןופצמ םוקמ ואצמש הלאכ םנשיש תורמוא תועומש
 
     
:םינצינ ףוח
 
 
 
 
ןולקשאו דודשא ןיב אצמנ םינצינ ףוח .יניס יפוח תא ריכזמ
,בחרו חותפ םי ףוח והז .םינצינ תולוח לש עבטה תרומשל ךומס
םיטסירוטנ םנשי ינופצה והצקב .תודדובתה תוניפ םע ,ולוכ ילוח
ךרענש הלמבמוב לביטספ תא שמשמ הז ףוח .תותבשב רקיעב םידדוב
.םיטסירוטנ לש הנטק הצובק םש התייה 2002 תנשב .חספה גחב כ"רדב
לביטספב ופתתשה ,אלפנ ריווא גזמב (לירפא ףוס) 2003 חספב
המצעל המחת תילארשיה תיטסירוטנה התומעה .םישנא תבברמ רתוי
.דואמ הבר תוירלופופל הכז הזו "םעה יטושפ םחתמ" ארקנש חטש
םלצה חסונ םוריעב ינומה םוליצ המליצ ,(ןדננ) רוג לכימ תמלצה
תואמ המכ ופתתשה תופרוצמה תונומתב .קינוט רסנספס םסרופמה
םלטצהל וצרש ,םימוריע םתסו היצנטופב םיטסירוטנ ,םיטסירוטנ
ואבוה ,לכימ לש הימוליצו תרושקתה ילכב בחרנה םוסרפה .םוריעב
תיטסירוטנ התומע םויקל ,תועדומה תא ולעהו רוביצה תעידיל
התומעה תורושל ופסוותה רשאכ ,אובל הרחיא אל האצותה .לארשיב
יטסירוטנה עוריאה היה הזש קפס ןיא .םישדח םירבח תורשע המכ דוע
.התומעה תמקה זאמ רתויב לודגה
?םיעיגמ ךיא
םיעסונו םינצינ תמוצב הברעמ םינופ ןולקשאל דודשא ןיב 4 שיבכמ
.ףוחל םיכישממו הינח ימד םימלשמ .םוסחמה לע
 
     
םיחמלפ ףוח
 
   
,עובשה עצמאב דואמ טעמו תבש לכב םירחא ירופיסמו ינויסינמ
סיסבה לש רדגל דעו ףוחה לש ימורדה קלחב םיטסירוטנ םנשי
.יאבצה

 
     
א"ת םיציצמה ףוח
 
   
ידמ תרחואמ הליל תעשב םיציצמה ףוח תא תדקופ תיטסירוטנ תצובק
ןולמב ,דעו תבישי םותב 2001 טסוגואב השחרתה םימעפה תחא ..םעפ
גזמו הלילה תוצחל הבורק התייה העשה .א"ת לש המי ףוח לע הדמר
יכה הניפה תא ונרחב .םיציצמה ףוחל ונתוא ליבוה חלה ריוואה
יברעמה דצבו ,םורדמ (יתדה) דרפנה ףוחב תלבוגה ,ףוחב הטקש
היהת ,הלאכ ויהי םא ,םידירטמה תומכש ידכ ,םילגה רבוש םע
םימיענה םימל ונצפקו ונילעמ ונידגב ונלשה לילה תכשחב .תיספא
ונל ויה אל תובגמ ,הננכות אל הליבטהש ןויכ .הנהמו הלק העשל
.בוטרה וניפוג תא השבי ,הבשנש תיברעמ חורו
 
     
ךורב לת ףוחו ןשיה א"ת למנ
 
   
ןשיה למנה ףוחב הליל תכשחב םימל םיצפוק ונייה הב הפוקת התייה
םש םקוהו םילג רבושב רגסנ ןטקה םוקמה רשאכ ,תינופצה הניפב
הפוקתב .הליל תוחיגל םוקמ היה אל רבכ TLV םסרופמה ןודעומהמ
ףוחל םיעיגמ ונייה .למנה לש ינשה ודיצב םילבמ ונייה ,ירחאש
ךורב לת ףוחל ןופצמ .גנידר ןוויכל לגרב םיכלוהו ךורב לת
.םיטסירוטנ םג םנשי םיעלסה ןיב הילצרה ןוויכל

 
     
קוצה ףוח
 
   
התומעה דעו .ןמזממ רבכ הלע יטסירוטנ הליל עוריא ןגראל ןויערה
אלש םירבחה ברקב בר שוקיב בקע ,הזכ שגפמ ןגראל טילחה זאד
תוליבט תא םיבהואש הלאכו םייתדה םירבחה ,תותבשב עיגהל םילוכי
םיעבראכ לש הצובק ונפסאתה 2000 ינוי ףוס לש ישימח םויב .הלילה
.קוצה ףוחב שגפמל שיא
תליכא ןבומכו תיליל הייחש המיענ תיתרבח החישו הרישב ונילב
.תוצח ירחא דע ,םירבחה ואיבהש םימיעטה ראשו םיפיטח
 
     
הילצרהב םורד הנירמה ףוח
 
 
 
 
זאד התומעה דעו יטלחה 2001 ינוי ףוס לש ברעב ישימח םויב
םייעובש .חרי לילב ץיזמוק ןגראל ל"ז קרב סחנפ לש ותושארב
ףוחה תא רוחבל םיכלוה ונאש העידי ךותמ רוזאל ונעגה ןכל םדוק
ונבה ןונזמה לעב םע מ"ומ רחאל .הילצרהל תימורד אצמנה יתדה
דומצה ףוחל שגפמה םוקימ תא ונעבקו ,העושיה אצת אל ונממש
ירבח לכ תא ונכדעו תופמ ונרייצ .ימורדה הנירמה ףוח אוהש ,ול
ועיגהש ונעתפוה .רתויה לכל שיא 30 ועיגיש וניפיצו ,התומעה
תולקב ועיגה םלוכ אל םירבסה םע תופמ וחלשנש ףא .שיא םישישכ
םילגו עוגר דואמ היה םיה .וננובשח לע וגגח תוירלולסה תורבחהו
התייה המיענ תוחפ אלו המיענ דואמ התייה הלילה תייחש .ויה אל
,םיטלסה רחבמ םג .קוחרמל העמשנש רוביצב הריש ןגרא ינד .הרבחה
ונבזע תוצח ירחא הברה .עפשב ויה הקיתמ ינימו הפקה םיחיטבאה
ךוותה ידומעמ דחא לש בכרה תא ץלחל ונרזעש ירחא םוקמה תא
.םויה התומעה לש
 
     
ילע ינדיס ףוח
 
   
דצב עובשה תומי לכ םיטסירוטנ םנשי םש ,םיעודיה םיפוחה דחא
הנופצ םיקחרתמ םיטסירוטנה תותבשב .לודגה עלסה ירחא ינופצה
.םייפש דע םיעיגמו

 
     
שעג - םייפש ףוח
 
   
.הנידמב רתויב םסרופמה יטסירוטנה ףוחה
ףוחה .םוסחמה תא םירגוסש תותבשב דחוימב העגהל השקו יעלס ףוחה
תועצמאב ץיצהל םיבהואה לעו םיינימ דחה תליהק לע דחוימב ביבח
ףוחה תא םידקופ תואיצמ ישפחמו םיטוס םג .תומלצמו תופקשמ
וניסינ רבעב .המיענ אל הריוואל םימעפל םימרוגו םירקבל תושדח
.החלצה אלל ךא ,עוריא םש םייקל
שעג ףוחב 2003 טסוגוא שדוח עצמאב רוקיב לע
.ן א כ אורקל ולכות
 
     
םי יקוצמ ףוח
 
   
תביסמ התומעב תוטלובה תויומדה תחא הנגרא 2001 טסוגוא שדוחב
הצובק םש הפסאתה לזמה עורל ךא .ןורשה תלצבח ףוחב תדלוה םוי
רטמוליק גוגחל וכישמהו וניפצה התומעה ירבח .תשעורו תפסונ
דוע וירחאו ןושארה וקסידה עוריאל היה הז עוריא .הנופצ דחא
.םיחלצומו םימוד םיעוריא המכ ויה
:עיגהל ךיא
.ףוחל עיגהל ךיא ועדתו ןאכ וקילקה אנא
 
     
ןוכיתה םיב ונלש ףוחה
 
   

.םיציצמהו םידירטמה דחפמו םיריתסמ ונא ףוחה לש ומוקימ תא
,םוסרפ ילבו טקשב .יתימאה ומוקימ תא ףקשמ וניא ןאכ ומוקימ
תניפ לקלקל אל ידכ .ונלש דמחה תניפל עיגהל םיעדוי רבכ םיבר
לכויש ידכ ףוחה ןויקנ לע רומשל שקבל םוקמה ןאכ וז דמח
ךפהי רבד לש ופוסב ילואו דיתעב ונתוא שמשל
.הנידמה לש זרכומה יטסירוטנה ףוחל
.ןאכ תוארל ולכות ונלש ףוחב ומלוצש תופסונ תונומת

 
     
תרומכמ ףוח
 
   
.םיטעמ םיטסירוטנ תותבשב רקעב םיאצמנ ףוחה לש ינופצה וקלחב
וקלח תא םוחתל ידכ ףוחה תלהנה םע ןתמו אשמ ונל היה רבעב
ובהלתה ףוחה לע םיארחאה .זרכומ יטסירוטנ ףוחל וכפוהלו ינופצה
.ףסה לע ןויערה תא התחד הלהנהה ךא ,ןויערהמ
.הרדח תיריע םע מ"ומה שדוח הנורחאל
.תואצות ןיא ולא םיעגרל דע
.תופסונ תונומת תומייק ילארשיה יטסירוטנה םורופב
.םורופב ןודנה לוכשאל סנכהל ידכ ןאכ וקליקה אנא
 
     
בהזה ףוח
 
   
תורוא חוכה תנחתל טישו טיק ףוח ןיב הירסק דיל אצמנ בהזה ףוח
התייה הינחה .דוע אל ךא ,םישגפמ המכ םש ויה 2002 ץיקב .ןיבר
,תניוצמ התייה הריוואה ,רדוסמו יקנ היה ףוחה ,החונו הבורק
רבעמו לעמ התייה ,העומשה הצופנ רשאכ ועיגהש םידירטמה תומכ ךא
ודירטה םיקיצמ םתסו םינורוטקרט חטש יבכר .היצרופורפ לכל
םיטסירוטנ םשל םיעיגמ םעפ ידמ .םשל בושנ אלש הזל ומרגו ונתוא
.םימלענ םה םיקיצמה םיעיגמ רשאכו עובשה עצמאב רקיעב םידדוב
 
     
הרוטנט רוד ףוח
 
   
םיפוחהמ דחא אוהש ,הזה ףוחב ויה םיטסירוטנ םיעוריא השולש
,ןויערב הליחתב הכמת ףוחה תלהנה .הנידמב םייקנהו םיטקשה ,םיפיה
רוד" הפיח ןמז ןותיעב הקזח תרתוכ םע תינועבצ הבתכ ךא
דע עיגה אשונה .רוד ףוחב םזירוטנה ןויער תא עדג ,"םוריע
תלהנה .םיטסירוטנ החטשב חראל ףוחה תלהנה לע רסאש םינפה דרשמל
רוד ףוחש איה המוגעה תואיצמה ךא ,השיחכה הרוטנט-רוד ףוח
.םיטסירוטנ וחטשב לבקל ךישמהל לוכי וניא
 
     
םינובה ףוח
 
   
םינוצרפמ םנשי ףוחב .למרכה ירהל םיה ןיב תרדהנ עבט תרומש יהוז
.תולוחכ תורעמו םינטק
,תונורחאה םינשה ךשמב .םיטסירוטנ עבק ךרד םיאצמנ ,םינובה ףוחב
אורקל ןתינ םהמ המכ לעש ,םיחלצומ םיעוריא רפסמ ףוחב ומייקתה
.ילארשיה יטסירוטנה רתאב

 
     
תילתע ףוח
 
   
םיטסירוטנ עובש יפוסב םנשי תילתע ףוח לש לוחה תועבג תשולש ןיב
.םידדוב

 
     
ביזכא ףוח
 
 
 
 
.הנידמב ןושארה רהצומה טסירוטנה היה יביבא ילא
.ביזכא תנידמ אישנל ומצע ריתכה םיעבשה תונשב
המו ,םימוריע בבותסהל רתומ ביזכא ףוחבש ,עודי היה ץראה לכב
םיכלוה ןאכ םיימוקמה ....הז תא דדועמ אישנהש ,דוע
םוקמה .םניחב םלוכל םיחותפ ןיידעש םייעבטה ביזכא יצרפמל
."דמ באלק" םעפ היהש המל תימורד אצמנ ףוחה קינקיפל ןיוצמ
םיה לא םכתא ליבוי רצ ליבש .ולבלבתתש יוכיס ןיאו טוליש שי
,ויפויב ביהרמ חותפה ףוחה .ביזכא לש תוידוסה תוכירבה לאו
הטרדנאה ןיב עבט תרומש םג ןאכ שי .ץראב רתויב הפיה ףוחה ילוא
םיחותפ םיצרפמ ןאכ וארת .ןופצ ןוויכל ימש לאיחי לש הלודגה
ןאכ ושוחתו תונטק רכרוכ תורעמ ,ףוחה לע רכרוכה ךרד ךרואל
.םילוחכ םימו המיענ חור ,םי חיר םע ל"וחב ומכ
 
     
םודס -חלמה םי
 
   
רקיעב דעוימה ,דרפנ םוריעב ףוזישל םחתמ ונשי תונולמה בורב
הצקמ טול ןולמ .תואיצמה חרוקמ םוקמה תא םידקופה רועה ילוחל
,יתחפשמ ףוזיש רוזא םג ,םירבגלו םישנל דרפנ רוזאל ףסונב
.םוקמה תא םיתיעל םידקופה םירייתה רובע רקיעב דעוימ אוהו
ףוזיש רוזא םיצקמש םיפסונ ןולמ יתב םנשיש תורמוא תועומש
דרפנ ףוזישל םחתמ ונשי ירוביצה ףוחל דומצו ןופצמ .ףתושמ
ךא ,ףתושמ יטסירוטנ רוזא ןיא הז םחתמב .רוע תולחמ ילוחל
יללכ תא םירפמ םיתיעל .םישנו םירבגל ףתושמ אוה הצחרה ףוח
.םיה ידגב אלל םימל םיסנכנו ,םוקמה
 
     
ידג ןיע ףוח
 
   
ךפשל דומצ ידג ןיע לש ירוביצה ףוחל ןופצמ חלמה םי ףוח לע
ירחא םיקותמ םימ תוכירב יתש םע דמח תניפ םנשי דוד לחנ
לכ עבק ךרד םיטסירוטנ םנשי םוקמב .ןתוא םיריתסמש םיצע
,םיריית ונצראב ויה רשאכ םנוקיתכ םימיב .עובשה תומי
עוריאה םוקמב היה 1998 ינויל 13 ב .םייח קקוש היה םוקמה
םוקמה תא םידקופ זאמ (התומעה תמקה םורט) ינשה יטסירוטנה
.םיבר םיטסירוטנ

 
     
תוגרד יקוצמ ףוח
 
   
.לג ינמ יטסירוטנה רתאב רפיס תוגרד יקוצמ ףוח לע
.םיטסירוטנ לש תונטק תורשע המכ םוקמה תא םידקופ תבש ידמ
המכ ל"ז קרב סחנפ ןגרא התומעה תמקה ימי םורט 1999 תנשמ
.םוקמב םיטסירוטנה םיעוריאה
 
     
הטסאיס ףוח
 
   
הרשעכ .הנידמב ןושארה יטסירוטנה ףוחכ זרכוה הטסאיס ףוח
.דואמ ונהנ דחא לכמו ,ףוחב ומייקתה םישגפמ
וניחור תרומלו ,םילכלכ םיישקל העלקנ ףוחה תלהנה ונרעצל
הריכה הטסאיס ףוח לש תיאפוקה התייהש תילג .םוקמה תא הרגס
ה"ילק ףוחב דובעל הרבע רשאכ ונתוא רוכזל העדיו ונתוא
התומעה ר"וי לש הכורבה ותמזוי תוכזבו תילג תוכזב .ןכשה
ימשר יטסירוטנ ףוח הנידמב ונשי ל"ז קרב סחנפ הפוקת התואב
.הילקב
 
       
   
.הנידמב ידיחיה ימשרה יטסירוטנה ףוחה אוה רבדמ הוונ ףוח
.עובשה תומי לכ חותפ ףוחה
םיענ יתחפשמ ותויה לשב דחוימב ץלמומ ףוחה
.חלמה םיב םזירוטנ לש ףיכ חיטבמו
.ח"ש 30 הסינכה ריחמ
 
     
תרניכה
 
   
ויה ,םיטסירוטנה התומעה הנגראש ,םיטסירוטנ םישגפמ המכ
.תרניכה לש יחרזמה וקלחב אצמנה הרפוג ףוחב רבעב
.יבס ונל רפסמ הרפוג ףוחב םישגפמהמ דחא לע
.יבס לש ורופיס תא אורקל ידכ ןאכ וקילקה אנא
.ןאכ אורקל ולכות יברעמה דצב תרנכה ביבס םיפוחה לע
.ןאכ אורקל ולכות יחרזמה דצב תרנכה ביבס םיפוחה לע
 
     
תליא -ףוס םי
 
   
םירבח םירפסמ םעפ ידימ ךא .םיטסירוטנל םוקמ ןיא תליאב
ץלמומ םוקמ .הטקש הניפ אוצמל וחילצהו עובשה עצמאב םש ויהש
.הבאטל ךרדבו ריעל םורדמ אצמנה ,םינללוצה לש ףוחה אוה
 
         

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2003-2007 Giora Eser All rights reserved