לילגה ןתסוב

ל"ז קרב סחנפ :תאמ
 
,תניינעמ תוחתפתה הלח ,וכעמ קחרה אל לילגה ןתסוב בשומב
חוריא ירדח םיריכשמו ,תורייתה ףנעל ורבע םידחא םיקשמ ילעב
. םיקשמה יחטשב ונבנש םינתיבו
םוקמה לעבל ,ץעמ םייונב םיפי םינתיב השולש ונאצמ םיקשמה דחאב
ןיעמל ולש חטשה תא ךופהל ןכומ היהו ,םזירוטנל תיבויח דואמ השיג
. יטסירוטנ שפונ רפכ
 
   

 
 
 

םלוא שמשמ תעכש ,םיעוריא םלואו ןודעומ םג םינתיבה דבלמ הנב אוה
.טרופס םלואכ שמשל לוכי ךא ,די תדובעמ םיחיטש לש הגוצת
.רשוכ ירישכמו ,גנופ גניפ תונחלוש וב ביצה םוקמה לעב
,הקוחר ןיידע יטסירוטנ שפונ רפכ לש ןויערה תמשגה ונתכרעה יפל
רדוגמ אל חטשה ןיידעו ,תוחפשמ שולשל קר םוקמ םינתונ םינתיב השולש
בושחל רשפא ,היח רדג לודיגו ,םינתיב תפסוה םע ,דיתעבש ןכתי ךא ,קיפסמ
תתל םילוכי םלואהו ןודעומה ,ןודעומ יברע לש ןוויכל רתוי תכלוה ונתבשחמ
,יזוק'גב שומיש תויהל הלוכי תוליעפה .שיא 30 דע 25 לש תוליעפל םוקמ
,'זסמ היגולוסקלפרל לשמל םילופיט רדח ,חאה דיל תיתרבח הבישי ,הנואסב
. ןודעומה ןמ רשי עיגהל רשפא וילאש םלואב םיליגרתו םיקחשמ וא
תונקל רשפאש רבו ,ןחלוש -לגרודכ קחשמ ,דראיליב םג שי ןודעומב
תימוקמ תוליעפל הפי ןורתפ תויהל לוכי םוקמה .הרקו המח הייתש וב
יחרזמה לובגה דעו ,הרקנה שאר דע ןויצל ןושאר וקמ םירגה הלאל תרדוסמ
. הלילב ראשיהלו ,ןתיב רוכשל םילוכי רתוי םיקחורמש הלא ןבומכ ,הנידמה לש
דוע חתפל רשפאו ,תועש שמח תוחפל ךשמב הנהמ ברע תתל לוכי םוקמה
. ןוויגלו תויוליעפל תובשחמ
. הנשה תנוע לכב ןודעומה תא ליעפהל רשפא
,תירוזא תוליעפכ ןודעומה ןויער תא שממל ונתנווכב
. וב ןיינועמ ימ תעדל םישקבמ ונחנאו
.ןטק הדימ הנקב ןיידע יכ םא ,ןוויכב

 
 
 


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved