םיטסירוטנל היחשב הפוריא תופילא
   
רב תימע:תאמ
 
ילוארק ריעב 2002 רבמבונל 2 ה הבורקה תבשב ךרעית תורחתה
תיפוריא תורחת יהוז .(ןוטיירבל ןודנול ןיב תמקוממה Crawley)
םינייחשה ללכ ךרדב הב םיפתתשמו ,32 ה םעפב תכרענש םיטסירוטנל
,הילגנאמ תוחלשמ תועיפומ ללכ ךרדב .תימואלה תורחתב ונייטצהש
.דנלוהו ץייווש ,היגלב ,תפרצ ,הינמרג
םע םש עיפוה קרמנדב ררוגתמה ילארשי ןייחש םגש םימעפ המכ ויה
...קרמנדב תיטסירוטנה תודחאתהה לש דיחי גיצנכ ותחפשמ
אל תויודחאתההש רמול שיו ,תרחא הנידמב תורחתה תכרענ הנש לכב
הזו תובדנתהב השענ לכה יכ ,תופילאה תא חראל תוכזה לע תוצפוק
,תורחתל םיאתמ רתא תאיצמ) םינגראמל חומ לובלב הברהל םרוג
ןושארה ישש םויב עיפוהל גוהנ .(וכו תוחלשמה חוריאו הנזה ןוסכאל
.ברעב תבשב הביסמ םייקלו םויה ךשמב תבשב תורחתהל ,רבמבונ לש
.הביבסב לויט רחאל ,התיבה עוסנל לבוקמ וירחאש ןושאר םויב
"ןקז"ש ךכ ,ליג תוצובק יפל םיפתתשמה תא םיקלחמ ןמצע תויורחתב
המוד יד הקולחה .המכו םירשע ינב דגנ תורחתהל ךרטצי אל ינומכ
םינייחש רתוי וא תוחפ תרמוא תאז ,"סרטסאמ"ה לצא הגוהנש הקולחל
.הבוט יד תובורק םיתעל המרה ."תואלמיג"ב רבעשל
אלא ,"סרטסאמ" יאישב םיקיזחמה םילארשי םינייחש לע םג יל עודי
סראמ שדוחב תכרענ דנלוהב ונלצא .םי-דגבב םיחוש ,לידבהל,םשש
.תיפוריאה תופילאב תופתתשהל םידמעומה תעיבקל תיצרא תורחת
     
 
קר ליגה תוצובק בורב םירחתמ םיפתתשמ יובירו ןמז ץחל ללגב
םיחילש יחשמ םג שי .בגו הזח ,הריתח :היחש תונונגס השולשב
םיחילש החשמ ןכו ,יטסירוטנ רתא ותואמ תואבש תורחבנ תורחתמ םהבש
,םיפתתשמ ףלאכ הזכ תופילא םויל דנלוהב םיאב לכה ךסב .יתחפשמ
.הצירשהו הציפקה תוכירבבו הנואסב תולבל קר ךלוה םקלח יכ םא
אצוי ,תויורחתב ליעפ ףתתשמכו "םזירוטנ" ידנלוהה ןוחריה בתככ
ינא םיתעל .וללה םיעוריאה לע עובק ןפואב ןיזגמל חוודל יל
יתבתכש םיטסקטה ירעצל .ןיזגמל םימוליצה תא ריבעמו םש םלצמ
לכש הפשב םנמא יתישעש םימוליצה .דבלב תידנלוהב םה ןיזגמל
השעמל .םכלש רתאב םוסרפל םתוא ריבעהל היעב שי םלוא ,ריכמ דחא
ןיא תורחתה לש ןמזה ץחלבו רחאמ ,דנלוהב םג יתייעב אשונ הז
ויה רבכ .םוסרפל רורחשל רושיא לע םימלוצמה תא םיתחהל ןמז
ענמיהל ףידעמ ינאו ,רבעב תויעב ולאכ םימוליצ לש םוסרפ םע
רתאה תבותכ .טנרטניאב םוסרפב יאדובו יאדוב ,דיתעב םג הזמ
:אוה דבוע ינא וליבשב רשא ןיזגמה לש
http://www.nfn.nl/plus/blad/index.html
   
םיטסירוטנל הייחשב תיתנשה תופילאה לע
 
רבמבונב 2 - ה ,תבשב הכרענ םיטסירוטנל הייחשב הפוריא תופילא
רתוי הרקי הילגנאל העיסנהו רחאמ .הילגנאבש ילוארק ריעב 2002
לע םירציוושהו םיגלבה ורתיו ,הפוריא ברעמב תרחא ץראל רשאמ
םישנו םירבג םינייחשה םיקלוחמ תורחתב .ןורחאה עגרב םתופתתשה
,תובר םימעפ אצוי ,ןמזב ךוסחל ידכ ,םלוא .תונוש ליג תוצובקב
תוצובקמ ,ןימ ותוא ינב וא ,דחי םישנו םירבג םיקנזומ ,דחא הצקמבש
יתדילס יכ ,רטמ 25 לש ךרואב יתחמשל התייה הכירבה .תונוש ליג
עובקה ינורטקלאה ןמזה דמ .הצמישל העודי תויפמילוא תוכירבמ
,הצקמב יפוסה םמוקמ תא תעדל םיפתתשמל עייס הכירבה ןפודב
םיצקמב ףתתשהל רומא ןייחש לכ .ידיימ ןפואב וחש םה ובש ןמזה תאו
,בג ,רפרפ ונייהד ,םירכומה תונונגסה תעבראב םיישיאה
םילגוסמ םניא יכ ,םיריהצמה םיפתתשמה ,תאז םע .הריתחו הזח
יחשמ םנשי ןכ ומכ .שנועהמ "רוטפ" םילבקמ ,רפרפ תוחשל םיעדוי וא
.םיינזאמה ףכ לע תדמוע תימואלה ה'זיטסרפה םהבש ,םינוש םיחילש
.דנלוהל הינמרג ןיב שקיע קבאמב תורחתה תדקמתמ יתרוסמ ןפואב
םינייטצמה ןיב םג ונתחמשלו ,דנלוה םעפה םג החצינ יפוסה גורידב
.הינמרגמ תחאו םידנלוה העבראה ךותמ השולש ויה ,םיישיאה
     
 
יכ ,הבוט השגרהו ףסכ תוילדמ שולש םע ולגרהכ אצי הטמ םותחה
,תיגיגח החורא ונרובע הכרענ ברעב .תויהל לוכי היה אל הזמ בוט
תרחמל .וקסיד ונדקר םויסל םיישיאה םינייטצמל םיסרפה וקלוח הב
תעדונש ,ירברטנק ריעה ןוויכל ונאציו ונלכא ,םוק בוש ונמכשה
ףושיביכראה לעפו יח םש .םיירצונ םינימאמ רובע לגרל היילע רתאכ
וניזחו המוצעה הלרדתקב ונרקיב .הנש תואמ שמחכ ינפל טקב סאמות
ונבבותסה ךכ רחא .ןושאר םוי דובכל הב םייקתהש יתד סכט לש ופוסב
םימקוממה םינשיה םיניינבה הארממ ונינהנו ריעה תובוחרב העשכ דוע
רואב םעפה ,וניארו רבודל סובוטואב ונאצי םשמ .ריעה זכרמב
.םיה לא תולילתב םידרויה ,םימסרופמה םינבלה םיקוצה תא ,םוי
תרובעתב לפטמה למנ יפיצרל םוצע חטש שדקומ ,הלאקב ומכ ,רבודב םג
הילגנא ןיב רתויב רצה אוהש ,הז םוקמב הלעתה תייצח .םינעטמ
.יצחו העשכ תכשמנ ,הפוריאו
     
 
 

ונלכא םש ,היגלבב טנגל דע תכשוממ העיסנ ונל התפיצ דוע םשמ
תבכר ונספתו ,טכרטואל ונעגה תוצחל בורק .תרחואמ ברע תחורא
תחא לש התיבל תינומב םילוטלט דוע רחאל .םהנרא ןוויכל
תחאב קר תיבב יתייה ,דחוימב התיבה יתוא האיבהש ,תופתתשמה
רתאב עיפומ אל ןיידע ,תורחתה לע םילגנאה לש חוויד .הלילב יצחו
םהלש רתאב יתאצמ יתעתפהל .םזירוטנל תיטירבה תודחאתהה לש
,הילגנאב זא םג ,ןכל םדוק הנש הכרענש תורחתה לע חווידה תא
.'ץיוורונ ריעב
http://www.british-naturism.org.uk/infswim.htm
יפ לע םיטסירוטנל הייחשב תיפוריאה תופילאה ךרעית האבה הנשב
.תפרצב ןנכותמה
ןיגפהלו וז תרגסמל ףרטצהל םילארשיל התואנ תונמדזה וז ןיא םאה
?םיכובו םירוי קר אל ץראב יכ ,ךכב
חרזמב תאצמנה םכניטוד ריעב םיטסירוטנה תדוגא ר"וי אוה רב תימע
http://www.puur-natuur.com :הדוגאה רתא תבותכ .דנלוה
שטשוט ,הז רתאב םוליצה תא ורשיא אל םימלוצמהש ןויכ) רב תימע :םליצ
http://www.amitbar.com :רב תימע לש רתאה תבותכ (שארה םוליצ

     
רשע ארויג :בוציעו הכירע
(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2003 Giora Eser All rights reserved