םורע תויהל בינגמ הז

לש תלהנמה ינאש ןויכ ,םויה לכ ךשמב םישנאמ תעמוש ינאש ,הצופנה הרעהה וז
,"הטוק הרט" שפונה רפכ ארקנש ,"הינרופילק גנירפס םלאפב וב תוהשל םוקמה"
.(ילנויצפוא שובלל שפונ רפכ)
תוברתב .(תיאקירמא תויהל האג ינא ,ךכמ רתויש תורמל) תיניטל תויהל האג ינא
.שיבמ הז םורע תויהלש רזומה ןויערה םע ונלדג אל ונחנא .תופי תובשחנ םישנה לכ ילש
תויניטל םישנ ,ךפהל .תוחנ שיגרתש ידכ ךדגנ הב םישמתשמ םישנאש הנוכת איה השוב
דרפסב םיטסידונ םיפוח רתוי שי ןכל .ונלש ףוגה תא דבכל ךירצ .תוקזחו תופי םישנ םה
.תוסכל ךירצ אלש וניבתו ליזרב לע ולכתסת .הפוריאב תרחא ץרא לכב רשאמ
.תוינשוחו תופי רתוי םישנה הככ ,רוביצב הפישח רתוי שיש לככ ,ךפהל
.םורעה םדאה ףוגבש יפויה תא ןוכנ ןיבה ול'גנא לאכימ

ןהש הדבועהמ תעבונ םירחא תרבחב תומורע תויהל חונ תושיגרמ אל םישנ הברהש תירקיעה הביסה
לכ ונלש רפכה ןכל .תינימ אל הביבסב םורע תויהל רדסב הזש ןויערב ולקתנ תורידנ םיתיעל
לכ ךשמב םימורע םלוכ ,תינרמש הרוצב םילעופ ונחנא ,תוגוז קר םילבקמ ונחנא .ירלופופ ךכ
בוש ונילא םירזוח םיחרואהמ 75% ןכל .ינשה תא דחא םידבכמו םייתודידי דואמ םלוכו םויה

חתפמ התא .םירחא לומ םורע תכללב המצוע שי.ונלצא תוהשל םיאבש םלועה לכמ תוגוז ונל שיו
ןוחטיבהו םידגב אלל התאש ןמזב םירחא םע רבדל חונינ שיגרהל דמול התא .ימצע ןוחטב
.ונלש ומכ םיפי םירתאב ךלש םורע תונומת קלוח התא רשאכ ל"נכ .םוימויה ייח לע עיפשמ הזה
.ונלש הרבחב רתוי תודבוכמ ויהי םישנ רתוי הככ ,םוריעב ועיפוי םישנ רתויש לככ
רתוי ששוח אל התא רשאכ .םורע תויהלבש שפוחהמ תונהיל תורחא תוריעצ םישנ דדועל הצור ינא
טושפ הז ,ףסונב .ךתמשנו ךפוג תא ררחשמ םימתבו תמאב התא ,םירחא םישנא םע ךפוג תא ףושחל
.ךילע הארי שפוטמ םי דגב ךיא בושחל ילבמ םירבח םע חצה ריוואב םורע בבותסהל ףייכ
.םוריעב ףוזישמ תונהיל תוריעצ םישנ דדועל הצור ינא .םוריעב תוליעפ יבגל ילש תונויערה ןלהל

תו/םירבח םע תויטרפב תאז ישע ,הנושארה םעפב םוריעב ףוזיש הסנמ תא רשאכ ,איה ילש העצהה
םירמואו םוי לכ םירשקתמש םירוחב ונל שי .תוגוזל דעוימש ונלש ומכ יטסירוטנ רתאב וא םיבורק
גוזה תבב םייניע וצענש ,םידדוב םירוחב הברה םש ויהש ,יטסידונ ףוחל וכלה םה .תועט ושע םהש
ואצמו תשרב ושפיח םה זא .יטסידונ ףוחל בוש תכלל הבריסו חונ אל דואמ השיגרה איהש דע ,םהלש
לכ .םוריעב ףוזיש בוש תוסנל םהלש השיאה תא ענכשל ךיא הצעל םיקוקז םהו ונלש םוקמה תא
תולוכי ןה ןכל ,דבלב תוגוזל םידעוימ ונחנאש ןהל יתחטבהו םישנה םע יתרביד םימעפ הברה ךכ
,םימורע םיכלוה ונלש םיחרואהמ 99% ש תורמלש ןהל תרמוא ינא .חונב דואמ שיגרהל
גוזה רשאכש ,וניליג ונחנא .חונב ושיגרי ןהש דע 'וכו טרש-יט/םי-דגב םע ליחתהל תולוכי םישנ
ןהו יטסידונ ףוחב תינושארה המיענ אלה היווחה תא ןיטולחל תחכוש הרבח/השיאה ,הפל עיגמ
.ונלצא חונ תושיגרמ

הצור אל ,םהלש גוזה תבש םירמוא םה .דבל ונילא אובל םיצורו ןמזה לכ םירשקתמש םירבג םנשי
ללכב תלאש םאה" אוה תלאוש ינאש ןושארה רבדה .דבל אובל םיצור םה ןכלו יטסירוטנ רתאל אובל
 
לואשל ודחפ םה ,אל םירמוא םלוכ טעמכ עיתפמ ןפואב "?אובל הצור איה םא ,ךתגוז תא
רבדתו ונלש טנרטניאה רתאב לכתסת ,ול תרמוא ינא זא .םיכסת אל איהש וקיסהו ,םהלש גוזה תב תא
וקדב םהש ורמאו ,םוקמ ןימזהל הרזח ורשקתה םירבג המכ אלפתת התא .ךלש גוזה תב םע ךכ לע
,תוששח הל ויהש תורמלו ,םהלש גוזה תב םע םוקמה תא תוסנל תורשפאה תא
רשק םכל שי םא .םיעובק םיחרוא םישענ םה ףוסב .דמחנ ןהל הארנ םוקמה יכ ,תוסנל תוצור ןה
דחי תכלל תוסנל תניוצמ תורשפא היהת תאז ,ינשב דחא םיחטובו םיבהוא םכינש םתאו ,קזחו בוט
.יטסירוטנ שפונ רפכל
םע רבדל חונינ שיגרהל דמול התא .ימצע ןוחטב חתפמ התא .םירחא ינפל םורע תכללב המצוע שי
יתרבידש ןמזב המורע יתייה .םוימויה ייח לע עיפשמ הזה ןוחטיבהו םידגב אלל התאש ןמזב םירחא

ומכ אלו םהילא הוושו ןיטולחל החונינ יתשגרהו ב"הראב רתויב תולודגה תורבחה יל"כנמ םע
םהלש תוחונה תמר ,ןאכ ונלש םירחאה םיחרואה לע םג תאז האור ינא.22 תב הריעצ תיטנדוטס
השיא רובע רתוי הבוט ךרד לע בושחל הלוכי אל ינא .הפ םימורע םיכלוה םהש ללגב הלוע םמצע םע
יתוא וניבת לא .תיטסירוטנ הרומשב דחי שופנל רשאמ הרבח/הלעב םעו הפוג םע חונ רתוי שיגרהל
םייסקס םידגב שובללו ילש רבחה םע דוקרל תכלל תבהוא ינא .םיפי םידגב תבהוא םג ינא .ןוכנ אל
.הריחבה שפוחמ תנהנ ינא המורע תכלוה ינא רשאכ לבא ,םהב הפי ינא המכ יל רמוא אוהש עומשלו
תוריעצ םישנ דדועל הצור ינא .ינאש ימב ןיטולחל החוטב ינאו השיא תויהל יתוא ךפה םוריעה
.המורע תויהלבש שפוחהמ תונהיל תורחא
.תויהל הכירצ תא ךיא לע םיבתוכ םיניזגמהש המב הלובכ תויהל רתוי יכרטצת אל וז ךרדב

...הנושארה םעפב הרבחב המורע תויהלמ תששוח ןיידעש תינשייבה השיאה ךל
.(לארשיב אל .ב"הרא לש םניח 'סמ) 6938-786-800-1 :לא יילא ירשקתה
!הלוכי תא םג...המורע תכלל הלוכי ינא םאש ,ןויכ...ליימ יא יל יחלש וא
:-) ידנק
.נ רורד : יאקירמאה רתאה ךותב םוגרית

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved