תוגרד יקוצמ ףוח
לג ינמ :תאמ
     

.ידג-ןיעל החשפ-ןיע ןיב ךרדה תיצחמב חלמה םי ףוח לע תונייעמ
ולביק ךכ רחא .רייווע-ןיעו הביירט-ןיע םהל וארק םיוודבה

םהילא עיגהל לק .הנק ןיעו רמס-ןיע :םיירבע תומש תונייעמה
ףוחה לביק ךכו ,'תוגרד-יקוצמ' לא שיבכה הלוע ונממ תמוצהמ
.'יממע'ה ומש תא

 
     
?עיגהל ךיא
 
 
 
 
תמוצב סובוטואה תנחת לא ועיגה ,הנושארה םעפב םירקבמל
.ףוחה לא תדרויה הלולתה רפעה ךרד תא ואצמו ,'תוגרד יקוצמ'
.ףוחה לא וז ךרדב םישלוג חושק 4 לע 4 בכר ילעבו םיזעונ
סובוטואה תנחת דיל ותוא ונחה ,ליגר בכרב םתעגה םא
.תוקד שמח לש הכילה קחרמ ,ףוחה לא לגרב ודרו
.ידמל הלולת היהת היילעה הרזחב
.ליגר בכרב םג ףוחה לא עיגהל ןתינ
קיפאה ינפל רטמ האמכ דע ,המורד מ"ק ינשכ ועס תמוצהמ
.ףוחה ןוויכל רפע ךרד תאצוי םש .תוגרד לחנ לש
.בכר לכל ,תיסחי ,הבוט ךרדה .םילורטפה ךרד ,השעמל ,וז
.תונייעמה ןוויכל הנופצ הנופו ,ףוחה הבוגל תדרוי ךרדה
רצוע ידג -ןיע -םילשורי וקב 'דגא' סובוטוא םג
.'תוגרד יקוצמ' תמוצב
 
     
ףוחה יחבשמ תצק
 
 
 
 
 
 
תא םיקשמ הלא .םיקותמ יצחו םיקותמ םימ לש תועיבנ אלמ ףוחה
תחא הדוקנב תוחפל .דועו חולמ ,הנק ,םילשא :הייפהפיה הייחמצה
,םימ דאמ הברה לש העיבנ שי םיה ףוחל דאמ הבורקה
תונטק תוכירבב ףיכ הברהו הצחר ,הציבר ,הליבט תרשפאמה
!הייתש-ימ איבהל ורכז .לשאהו הנקה לצב תורופחה
בורצה ףוגל החונמ רשפאמש המ ,לצ הברה םינתונ םילשאה
.הזה הפיה םוקמב רתוי תכשוממ היהשו שמשב
,תיסחי ,םישנא הברהל רשפאמ תועיבנהו הייחמצה יוביר
.עבטה קיחב טקשו תויטרפ שיגרהלו ףוחב תוהשל
ץוב ואצמת ,םיל הסינכה םע שממ ,םיה ףוחב תובר תודוקנב
.תיפיכ תוחרמתהל דאמ םיענ ,יקנו קלח ,רוחש
.טהולה ץיקב םג דחוימב תופי ןה העיקש םרט םירהצה רחא תועש
תונוש תופוקתבו ,תחא השקמ םניא ףוחב םירקבמה םישנאה
םידרויה םיריעצה םיבר .םינוש םיסופיט םש שוגפל ולכות
הזה ףוחה לא וצבקתה ןהבש תופוקת ויה .הז ףוחל םילשורימ
המכ קרסמ האר אל םרעשש ,םיקפקופמ םיסופיט ראשו םיסלמוה
םיעסונה לכ ,םילשוריב סובוטואה לע םילוע םהשכו ,םינש
,(השרמ אל אבצהש המ) םוקמב ונל הלא ...ףאה תא םימתוס םירחאה
םייתנשכ ינפל .ריבכמל תואטורגו הפשא וריאשהו תורודמ וריעבה
.ןויקינה לע הפי ורמש הלאו ,rainbow ישנא לש שגפמ ףוחב היה
הזל הז םינפ םיריבסמ םישנאה .המיענ דאמ הריוואה ללכ ךרדב
לכ עיצמ וניא ףוחה .םוקמהמ תונהיל דחא לכל םירשפאמו
לע רמושש ימ ןיאש ןאכמ .וב הייהשה לע םולשת ןיאו םיתוריש
.םמצע םיצחרתמל טרפ ןויקינה
.הפשא תלגע שי שיבכה לע הלעמל סובוטואה תנחת דיל
תלגע לא תצק דועו םכלש הפשאה לכ תא םכתא וחק
.התיבה הרזח םככרדב הפשאה
 
     
םוריעב הצחר
 
 
 
.םידגבב ןאכ םיצחורה םיברש תורמל ,הז ףוחב תלבוקמ דאמ
.םוריעב םיצחור םתאש ךכ לע םכל ריעיש ימ ואצמת אל
םידונמ םניא םוריעב םיצחורה :ילאידיאה בצמה טעמכ הז
.דחיב בוט םישיגרמ םלוכו ,רוגס חטש לא
 
     
דיתעל טבמ
 
 
 
 
ןיא הז עגרב .דאמ השיגר עבט תנינפ אוה 'תוגרד יקוצמ' ףוח
ורמשיש םיחקפ וב ןיא ןכ לעו ,עבט תרומשכ רדגומ אוה
.הפשא יכילשמו םיצע יתרוכ ,תורודמ יריעבמ ינפמ וילע
המ לכ םש תושעל שפוחבש ןורתיה תא הוולמה ןורסיחה הז
,ותוא רוגסל ךרוצ היהי ףוחה לע ןגהל ידכ ...םיצור םתאש
,הינח ישרגמ :ותוא חתפל - לכמ עורגו ,םולשת תובגל
,תודעסמהו םיקסויקה ואובי ךכ רחא .םיליבש ,םיתוריש
.היצזיליויצה לש שפנ לעוגה ראשו למשחה ,םינסחמהו םיטלשה
:תילמינימ חותיפ תמרל גרדושמ םוקמה תא האור ינא ימולחב
םיעונצ םיתוריש ינבמ ;שיבכה דצל ,הלעמל ןטק הינח שרגמ
ןויקינ תדובע ;היחמצב םירתסומו םיה תפשמ דבוכמ קחרמב
טוליש טעמ ;םידדוב םידקומ המכב הפשא יחפ ;תפטוש
שומישה לע עונצ םולשת ;םוקמב גהנתהל ךירצ ךיא עידומה
ידמ רתוי אוה הזה םולחהש ךכל עדומ ינא .ףוחב
...יתואיצמ תויהל ידכמ בוט
 
         

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved