הרוטנט - רוד ףוח

 
 
.ץראב םיפיה דחא הרוטנט-רוד ףוח
,םייאו םיצרפמ תרשרשמ בכרומ ףוחה
הרוטנט-רוד ףוח .דחוימ ףונ ול םינקמה
ךומסב םקוממו הרדחל תילתע ןיב אצמנ
שיבכב םיעסונ .םילושחנ ץוביקל
הנופצ םשמ סידארופ תמוצל דע 4 רפסמ
הנושאר היינפ ,הפיח ןוויכל מ"ק 2 כ
.7011 שיבכל הלאמש
. 2 'סמ שיבכמ ףוחל הסינכ ןיא
 
הפיח ןמז ןותיעב םוסרפה רחאל ונירעצל
םיטסירוטנל הירעש תא הרגס הרוטנט-רוד ףוח תלהנה
.השדח העדוהל דע
.יפולח ףוח ונאצמ םינורחאה םימיב
םיבורקה םימיב ומסרופי םיטרפ

 
 
 
 
 

תחתמ יגולואכרא רתא ,םינש תבר הירוטסיה שי הרוטנט-רוד ףוחל
.םיהכ םיעלסו םילוחכ םימ םע םינוצרפמו בוהז ףוח וק ,םימל
תוינועבצ םיגייד תוריס המכ ,עובק טעמכ ןפואב אצמנ ףוחה לע
קוחרמל םיאור ףוחה וק תא .ךומסה יאהמ תוחיג םישוע םיפחשו
.םייא העברא אצמנ םילוחכה םימב קפואה וקל דע השעמלו
וילא ךומס ,ותוא םיסכמ םיכרה םילגהש ,"תיפוח" יאה לאמשמ
ךירצ ,יאל עיגהל ידכ .םיפחש םה וירקבמ רקיעש "תפט" יאה
,הריגדה ימיב .הריס םע אובל וא תוחשל ,עוגר םיל ןיתמהל
,םכתא ורקניו הדומצ הרימשב יאה תא םיבבוס םיפחשה
לע רמושו ץרפמה בחורל אצמנ "רוד" יאה .ברקתהל וזעת םא
,"תיפחש" יאה וילא ךומס .םילג תסינכ ינפמ םיעוגרה וימימ
, עיצמ ףוחה .םייכרבה הבוג דע םימה קמוע וילא ךרדבש
.הינחו םיתוריש ,תוחלקמ,הדעסמ ,הלילצ דויצ תרכשה
,ףוחל םיעיגמה םיטסירוטנל העיצמ הדעסמה
י"ע קפנויש הסינכ סיטרכ תגצה םע זוחא 10 לש החנה
.םזירוטנל תילארשיה הרבחה
םיטסירוטנה לכל חותפ היהי ףוחה לירפאל 13 המ לחה
.ח"ש 20 הלוע לוח ימיב ףוחל הסינכ סיטרכ . עובשה תומי לכ
,ימורדה ףוחה לש ימורדה קלחב אצמנ ,ונל הצקומה קלחה
.הקורי הטוי רדגב רדוגמו
(2001 לירפא ץרמ) הרוטנט ףוחב ויהש םישגפמה
החיתפל , הרבח 21 ונשגפנ הצחרה תנוע םורט ,ץרמל 30 ה תבשב
.ןוכיתה םיב אצמנה הנידמב ןושארה יטסירוטנה ףוחה לש תיגיגחה
החיתפה עוריא תא ונכפה ןכל םינפ ונל ריאה אל ריוואה גזמ
ףוחה תא ונבזע םירהצב יצחו תחא העשב .דבלב יתרבח עוריאל
.םינופיפע תורחת הכרענ וב ךומסה ףוחה ןוויכל ונלש
הפקל הכומסב הדעסמב ונחוורתה תוקד רשעכ לש הלעמ טבמ ירחא
ונתיבל ונשרפ וניביל תא ונדעסש ירחא . םילחג לע דואמ םיעט
.היה ךכ םנמאו.יציקו םיענ ריוא גזמל םייעובש ירחא רוזחל הווקתב
תבש עוריאל םידלי 6 ו םירגובמ 64 ונסנכתה לירפאל 13 ה תבשב
םדוקה ץיקה תנועמ יתיאר אלש םירבח תוארל יתחמש .הנהמו םיענ
םיפתתשמ תוחפ הברהל התפצ ףוחה תלהנה .םישדח םיפרטצמ ןכו
. ויד בחר אל ךא ,חטש תניחבמ קפסמ םחתמ ונל הניכה ןכלו
החטבהב העש ותואבו םוקמ ותואב שגפנ לירפאל 27 ה תבשב
םינשייבל םג רשפיש בחרמ רתוי םע רתוי לודג םוקמל ,ףוחה תלהנהמ
.םתוא תוארל ולכוי ףוחה לע םיצחרתמה רתיש ילבמ םימל סנכיהל

.ח"ש20 הלוע לוח ימיב ףוחל הסינכ סיטרכ
,ימורדה ףוחה לש ימורדה קלחב אצמנ ,ונל הצקומה קלחה
ריאשהל תשקבמ ףוחה תלהנה .הקורי הטוי רדגב רדוגמו
.ונלש היהשה רחאל יקנ םוקמה תא

         
   
 


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved