....ללכב הזל יתעגה ךיא

רורד :תאמ
ילוא ,הרקמב אל ילואש וא ,הרקמב הרק טושפ הזש בשוח ינא .םזירוטנל יתעגה ךיא גשומ יל ןיא
!הרק הז ,ןפוא לכב לבא ,תונרקסמ
!הדוקנ .הז תא בהוא ינאו....יתעגפנו יתצצה
יל עמשנ הזו דלי רותב םהילע יתעמש ינא םג .םיטסידונ יפוח לע ועמש ירה םלוכ
'ןיינעל םיעגושמ' קרו ל"וחב קר שיש והשמ .ןותיעב וילע םיארוקש והשמ .קוחר ,רזומ והשמכ
לבא ,"ריית" רותב הזכ ףוח תוארל ןיינועמ ילוא זא יתייה .הנושמ העפות ןיעמ .הז תא םישוע
יתישע רשאכ ,הפוריאב התייה הזכ ףוחב יתלקתנש הנושארה םעפה ."הגיגח"ב ףתתשהל אלש חטב
.קזח םשור יב ריאשהו הנוש כ"כ היה הזחמה .הזכש ףוחל ונעגה הרקמבו םירבח המכ םע אבצ ירחא לויט
?תויעבט וזכב םיגהנתמ םה ךיא ?םיזיעמ םה ךיא
?ללכב םהל זיזמ אל הז ךיא
.םיאליגה לכב םישנא םש ויהש יתוא אילפה רתוי דוע ?השוב םהל ןיא המ
.םידכנו אתבס ,אבס ללוכ ,םידליו םירוה ,תומלש תוחפשמ
.םיל וכלהו רועישמ וחרב הארנכש ,(דחי תורוחבו םירוחב) םיטנדוטס תצובק
םואתפו םלועמ הז תא האר אלש ,ינומכ ,הרושהמ םדאל .תיבב םה וליאכ תויעבט וזכב וגהנתה םה
ליגר אל ינאש ללגב ךכ הארנכ הז לבא ,רזומו הנוש דואמ הארנ הז םינפ לא םינפ הזב לקתנ
.םומה יתייה ,ןפוא לכב ,ינא .םינש רבכ הז תא םישוע םהו הזל

 
 
ושבלתה םלוכ םויה ףוסב .רבד םהמ ערגנ אלו ךכמ האצותכ ,רבד הרק אל םהמ דחא ףאלש ,תמאה
ונבבותסה ,ןבומכ םילארשיה ,ונחנא .והשמ םהל "וחקל"ש וא והשמ םהל "לפנ"ש ילבמ התיבה ועסנו
.(....תיבב בוט ךוניח ונלביק ירה ונחנא) רוגס סנכמו רועפ הפב ףוחב
ןכומ רתוי יתייה רבכ םשו ןווי ייאב םיטסידונ יפוחב יתלקתנ ,ןכמ רחאל םינש עברא
יתברקתה ,תופסונ םינש שמח רובעכ קר לבא .וזה לועה תקרופו "תעזעזמ"ה העפותל
םיממעשמה ,םיכוראה עובשה יפוסמ דחא דועב דבל יתויהב .הדובעה םעטמ ב"הראל יתחלשנ .שממ הזל
,ב"הראב ינאש הדבועה תא לצנל ןתינ ךיא בושחל יתלחתה ,םש ריבעהל ךירצ יתייהש םידדובהו
תושעלו תונמדזהה תא לצנל .תניינעמו הנוש הרוצב עובשה -ףוס תא ריבעהלו ,לכה שי ירה הבש
הפ ירה ,"יטסידונ הנחמב רקבל" לש ןויערה םע עשעתשהל יתלחתה ."זעונ" וליפאו ירוקמ והשמ
.יתוא ריכמ אל דחא ףא
.הז תא תוסנלו זיעהל ,תחא םעפ קר ולו ,בייח ינא ,יתרמאו חונמ יל ןתנ אלו יב ןניק ןויערה
?השוחתה המ ?םינפבמ הארנ הז ךיא
.זפ תונמדזה וזו תחא םעפ קר םייח ירה ,תוסנל םיבייח
רתאה ,םיניינעתמל .ילש ןולמהמ העיסנ םייתעש קחרמב רתא יתאצמ ,טנרטניאב רצק שופיח רחאל
תוימינונאב יתרשקתה זא ןופלט טנרטניאה רתאב היה .סטסוי'צסמ תנידמב אצמנ אוהו SOLAIR ארקנ
אובל יתוא ונימזהו תויהל םילוכי םיאקירמא קרש ומכ ,םיבידאו םידמחנ דואמ ויה ןבומכ םהו
.תוסנל ןוחטיבה תא תצק דועב יל הלעהש המ ,תוארל
,רתויב םישולק םה ריכמ ינאש והשימ םש שוגפאש םייוכיסהו רוגס םוקמ אוה םוקמהש ,יל רורב היה
יתיא דחי "הריס התוא"ב אצמנ ,םש אצמנש ימ יכ ,ללכב יטנוולר לוקיש אל אוה דבעידבש רבד
יכ ,טשפתהל ךרטצאש רורב יל היה .ינושארה ץחלהמ תצק דירוהש רבד ,ךכ לע עדיי אל דחא ףאו
תבשב יתמק .דדומתא ךיא יתעדי אל ןיידע הז םעו ,םיללכ םע רדוסמ םוקמ אלא חותפ ףוח אל הז
ונניק ןיידע ששחה וא דחפה לבא ,םיסקמ היה םשל ףונה .תוומה לעו םייחה לע ,יתעסנו רקובב
ךותב ןכש םוקמה .המ יהיו תוסנל בייח ינא .אל לבא ,םימעפ רפסמ הרזח יתבבותסה טעמכו יב
.םוקרטניאב יתלצלצו רעשל יתעגה .המוטאו ההובג ץע רדג ףקומו ןיע לכמ בטיה אבחומ ,תובע רעי
.המיהדמ התייה םינפה תלבק .שארמ יאוב תא יתמאית יכ ,סנכיהל יל ונתנו רעשה תא יל וחתפ
,תויחנה יל הנתנ ,הלבקב ינפ תא הלביק ,הייחל םירשעה תונשב ,לאונ םשב הבוטחו הריעצ הרוחב
,ןיטולחל יטסילאירוס הזחמ .ןזואל ןזואמ ךויח קר תשבול איה הזה ןמזה לכב רשאכ ,םירבסהו הפמ
,רתאה תא .עמשמ יתרת "ןדע ןג" שממ .םיסקמ היה םוקמה .יוזה טרס הזיאמ חוקל וליאכ הארנש
םוקמב שי .ןטק יעבט םגא ,רתאה זכרמב רצויש ,רהנ הצוח ,תובע רעי ךותב רכינ חטש לע ערתשהש
.תומוסק ץע תותקב תורוזפ םג ובו רעיה ךותב לויטל םיליבש ,ריבכמל תואשדמ ,וחא םע קמע ןיעמ
וכותב תיכוכזמ לוגע הנבמ שי זכרמב העבג לע .לסרודכו ףערודכ ,סינט ישרגמ ,הכירב שי רתאב
םישנא תורשע םיבבותסמ הזה קוריהו הייחמצה לכבו ,םגאהו קמעה לע ףיקשמה לודג יזוקא'ג היה
,םיליבשב םילייטמ ,םגאב םילבוט ,םדלוויה םויבכ םימורע םידליו םישנ ,םירבג .הווחו םדא שובלב
םיגהנתמ םלוכ .םירבדמו שמשב םיבשוי םתס וא ףערודכ ,תרודכ םיקחשמ ,םיינפוא לע םיעסונ
םיבשוח םא ,תמאה ...הככ ודלונ םה וליאכ .תרחא ךרד םיריכמ אל םה וליאכ ,תויעבטבו תוחונב
.הככ ודלונ תמאב םצעב םה ,הז לע
 


תושעל יתטלחה הז תאו םיה דגב תא דירוהל היה ייבגל יתייעבה קלחה .יילא הרזחב לבא
רוזאה לע םש םג בשונש חורה בשמ לש השוחתל ליגר אל התא .הרזומ תצק הנושארה הינשה .תחא תבב
ילוא הלחתהב .שארב רק תצקו הצוחה תאציו תחרק תישע וליאכ ,הסוכמ דימת ליגר ןפואבש ,שיגרה
.רתאב תצק בבותסהל יתטלחהו ,יל םמעיש תוקד המכ רובעכ לבא ,םילכה לא אבחנ ,דצב יתבשי
התייה ץחלה לע לקה המ .דחא םוקמב ידמ רתוי תבשל לוכי אל ינאו תחתב םיצוק יל שי ללכ ךרדב
הזמ השוע אל דחא ףא .הצור ה/תא םא םג םורע התאש זיזמ אל דחא ףאל לבא ,דחא ףאלש ,הדבועה
רשאכש ללגב רקיעב םגו םורע התאש הדבועה תא חכוש התא דואמ רהמש ךכ ,ךילע לכתסמ אלו ןיינע
.םימורע ראשה לכש הדבועהמ םעפנו ,רשי אלא ךמצע לע הטמל טיבמ אל התא ,ךלוה התא
רבתסה .כ"דב ומכ ,ןיע תיארמל קר אלו םינפ יריבסמו םידמחנ דואמ ויה םש םיאקירמאה
,ינשה תא דחא םיריכמ ןמזה םעו עובק ןפואב םיעיגמ םישנא ,ולאכ תומוקמלש יל
ןיעמ .םישדח םיפרטצמ יפלכ םג םייתודידי םלוכו קמועל םלוכ תא םיריכמ םלוכש ךכ
,הפישחהו םידגבה תרסה ילוא .ץוביק לש הריוואל בורק יכה ...תיתחפשמ הריואו תשבוגמ הליהק
ברקתהל םישנאל תמרוגה ,ינימה ןבומב אל ,תוימיטניא וא תוחיתפו הבריק יהשוזיא תרצויש איה
ףרטצהל יתוא ונימזהו יתוא ופתיש םה דימ .םינש רבכ םיריכמ םה וליאכ ינשל דחא חתפיהלו
.דועו ףערודכה קחשמל ,הכירבב תויורחתל ,טרופסה יקחשמל םהילא

ךוניחה לכ .םידגב םע תויהלמ חונ רתוי וליפא .חונ אקווד יתשגרה ,תוקד רפסמ ירחא
ןיאו ןיינעמ לבא ,רזומ ,הנוש ,ימצעל יתרמא ,דמחנ אקווד הז .תוינשב גגופתה יתלביקש "בוט"ה
תוהשה לכמ םש אקוודו תושעל םירבד הברה ךכ לכ הנחמב ויה .םצעב אל המל םלועבש הביס םוש
.רחא םוקמ לכמ םידמחנו םישדח םישנא רתוי יתרכה ב"הראב ילש הכוראה
ידכ דע חונ רתוי יתשגרה םעפל םעפמו ,ןכמ רחאלש עובשה ףוסב םשל רוזחל יתטלחה
יתלוכי ןכ ינפל ךיאו ,יתדלונש יפכ קוידב ,וב תויהל ןוכנהו יעבטה בצמה יל הארנ הזש ךכ
כ"כ איה ףוגה לכ לע ריוואהו םימה תשוחתש דועב ,ץחול םי דגבב "שובל" הכירבב ץחרתהל ללכב
םישנ לע רבדל אלש ,םלש םי דגב םע וצחרתה םירבג הנש 50 ינפלש ומכ שממ קיחצמ הז .המיענ
רבדל ךפוה הז םירוקיב עברא ,השולש רובעכ ,עצוממב .ןלציל אנמחר ,תולמש םע םיל וסנכנש
רובעל ךירצ ילוא .םלועמ התייה אלכ תמלענ טושפ השובה .וילאמ רורבו לק ,יעבט ,טושפ כ"כ
היעב יל ןיאש יתטלחה הרקמ לכב ינא .םרוז הז כ"חא לבא ,ןויערל םילגרתמש דע תושיגפ רפסמ
תונמדזה לכב ."םידגבהמ יתאצי" םירמואש ומכ .םיווקה תא יתיצחו ,םירחא לש וא ילש ,םורע םע
,יבמופבו היסהרפב אל הנווכהש ןבומכ ,םלשו יעבט שיגרהלו םתוא טושפל חמש ינא ,ינפב תארקנש
והשמ יתישעש הבוט השגרהב םשמ יתאציו הנחמ ותואב יתנהנ דואמ .ךכל ודעונש תומוקמב אלא
.רקבלו בושל יתחטבהו םש יתרכהש תורבחו םירבח המכמ דרפיהל השק יל היה .והשמ יב הנישש דחוימ
םיאצמנ וא ,יכרדב םירקנ םה םא ולאכש תומוקמ ירחא רותא ,ל"וחב רקבאש תונמדזה לכבש יתטלחה
,שפחל קר ךירצו הניפ לכב ולאכ םירתא יפלא שי ל"וחב .ףוטח רוקיבל קר ולו ,םוקמ תברקב
הנושארה םעפה וז םא םג ,קיתו דידיכ ךתוא םילבקמו תיבבלו המח דימת איה םהב םינפה תלבקו
םיטסירוטנ ירתאו םיפוח רפסמ דועב יתרקיב ,ב"הראל העיסנ התוא זאמ ,ןכאו .םשל עיגמ התאש
הנטקה ץראב .ל"וחב קר ותוא תושעל רשפאש והשמ הזש יתבשח דימת .הרבח םע םהמ המכב ,הפוריאב
.דובעי רבד הזכש ,תעדה לע תולעהל ללכב רשפא יא ונלש
.יתדבתהש רבתסמ .ץראב ללכב הז תא יתשפיח אל ןכל....וליפא ריכזהלמ סה
.םייחב תחא םעפ קר ולו וזה היווחה תא רובעל דחא לכל ץילממ ינא ,הרקמ לכב .לודגב יתידבתה

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved