....ץראב הזל יתעגה ךיא

רורד :תאמ
השרתשה ,ב"הראבו הפוריאב םייטסירוטנ תונחמבו ןוויב םיטסידונ יפוח רפסמב יתרקיבש רחאל
.ל"וחב קר דובעל לוכי רבד הזכש ,העדה יב
םיריכמ םלוכש הפ .תעדה לע רבד הזכ תולעהל ללכב רשפא-יא ונלש ומכ ץראב
.אבצב דחיב ותרש םלוכ .םלוכ תא
.תורצ הככ םג ונל םירסח אל המ .ריכזהלמ סהו םשה םחרי ,ס"שו םייתדה ,םידרחה
!אל....תודוסחה לארשי תונב םעו תכנחמ הידוהי אמיא לכש ,הובגה רסומהו ינלופה ךוניחה םע המו
.יוכיס ןיא .ץראב דובעי אל הז
.ידעיל םיבורקה םירתא רחא שופיחב ,טנרטניאה תא קרוס יתייה ,ל"וחל העיסנ ינפל ,םעפ ידמ
.ילארשי יטסירוטנ רתאב יתלקתנשכ יתעתפה התייה הלודג המ
.יילע םיקחוצ חטבשו החידב וזש יתבשח .יתנמאה אל ללכב הלחתהב
תרהוט לע חינהל ריבס ,םיעגושמ לש רתויב םצמוצמ ץמוק חטב הזש יתחנה
.ךכמ יתמלעתהו םירבגה

טסירוטנכ .ץיצהל אובלו ןכתסהל יתזעה ,יילא בורק עוריא שיש םסרופ רשאכ ,םישדוח רפסמ רובעכ קר
תושעל .תפסונ הכושמ ינפב יתדמע וישכעו םוריעבש השובה םוסחמ תא רבכ יתרבע ,ל"וחב בבוח
םישנאלש חינמ ינא .םינוויכה לכמ תירבע שגפמב עומשל רזומ הז .תירבעב ,תנוטנטקה ונצראב הז תא
.השק ארונ חטב הז ,ל"וחב וזכ תוסנתה הליחת ורבע אלש
רבגתהלו זיעהל תונכומה לעו בלה ץמוא לע םתוא ךירעמ ינאו תינמז וב םימוסחמ ינש לע רבגתהל שי
.רכומ והשימ שוגפל ששחה םייק ,הז םע םימלש אל ןיידעשכ ,הלחתהב קר לבא ,הלחתהב .תוששחה לע
יכ ,ותוא יתיאר ינא םג זא יתוא האר אוה םאו ,"הריס התוא"ב םיאצמנ ירה םלוכש רוכזל שי
."?עטקב התא םג המ"... המיענ העתפהל ךופהל לוכיש הקיתש דוק ןיעמ שי .םש היה אוה םג
יל רורבו ,בורה תא ריכמ ינא םויהו תושדח תויורכה יתרצי קר אלא ,רכמ יתשגפ אל ינובאדל
ךייחנ יאדוב ,"ליגר" ירוביצ םוקמב ה'רבחהמ הדידי וא דידי שוגפא םאש
אוה .תועדה לכל חלצומו דמחנ דואמ היה וב יתייהש , ןושארה שגפמה .דוס יקתממכ ינשל דחא
ךותב הרוקמ תממוחמ הכירב ללכש ,ץראה זכרמב באלק ירטנק ןיעמ ,ןוכנ רתוי וא הכירבב ךרענ
תופתושמ תוחלקמ ,הפקו לק דוביכ םע היזיוולט תניפ ,גנופ-גניפ תונחלוש ,הנואס ,רוגס םלוא
,"תודוסח" תוילארשי תורוחב לש בר רפסמ ויה ,יתעתפהל .םידמחנ ה'רבח ,לכמ בושחהו רקיעהו
אל דחא ףאו ,םילארשיה םירבגה םע דחי םיה דגב תא טושפל יעבטו חונ דואמ אקווד ושיגרהש
םיחוש וא הנואסל דחי םיסנכנ םלוכ תא תוארל דחוימ היה .ל"וחב ומכ שממ ןיינע םוריעהמ השע
לכש יתמשרתה .םישובל םה רשאכ םישנא םתוא לע םילכתסמ רשאכ ,ירמגל הנוש הארמ .הכירבב דחי
יתדדייתהו יתרביד .םיאושנ תוגוז ויה םתיצחמ רשאכ ,רתויב םייתורבחו םידמחנ ,המרב ויה םישנאה
.דחא םמעשמ עגר היה אלו תויווח ונפלחה ,גנופ גניפ ונקחיש .תורוחבו םירוחב המכ םע

.םישנו םירבג ןיב לידבהל ילב תופתושמה תוחלקמב דחי ץחרתהל ונלוכ וסנכנ םויסל
יתייה הדובעב תרחמל .רתויב יתנהנ ,רבד לש ופוסבש ךכ .הנימב ןפוד תאצוי היווח תמאב וזו
ךרואל יתכייחו בוט חור בצמ יל השע טושפ עוריאה .ןורדסמב יתפלח רשאכ ,יתפחיר שממו םיננעב
.תושעל יתזעה המו יתייה הפיאו לומתא יתישע המ םיעדוי ויה יביבס םישנאה קר וליא .םויה לכ
ץראב יטסירוטנ םוקמ יתאצמ .ןוחטב ןומהו ימצע םע בוט שיגרהל יל הנתנ הזועתהו הבשחמה קר
.יתיפיצש המל רבעמו לעמ
תוביסמ םיאב םישנא .םינוש םישנא לצא םינוש םיכרצ לע הנוע םזירוטנהש בשוח ינא
,םאתהב םיגהנתמו םיללכה לע םירמוש םה דוע לכ ,תוימיטיגל יתעדל ןלוכש ,תונוש
יתישע הנה - ימצע ןוחטב הנקמ םורעה םישנאהמ קלחל .תיבבלו המח ,המיענ איה הריוואה זאו
ךישמהל ןוחטב תנתונ השגרהה .רבד הזכ השעאש ותעדב הלעמ ללכב היה ימו ,זיעאש יתבשח אלש והשמ
הז תא יתישע םא" .יללכ ןפואב תוששחו תובכע תררחשמו ,םייחב םירחא םירבד תושעלו זיעהלו
םעו ףוגה םע המלשה רשפאמ הז רחא קלחל ."םירחא םירבד םג תושעל לוכי ינא זא ,הזב יתדמעו
םיארנ אל ירה ונבורו) זורק םוט וא סטרבור הילו'ג ומכ תיארנ/הארנ אל ה/תא םא םג .םמצע
השיגב הז םע חונ שיגרמ התאש טילחהלו התאש ומכ ךמצע תא לבקל לגוסמ התא ,תאז לכב ,(הככ
לש ףסוא אל איה תיטסירוטנה הרבחהש שיגדהל םוקמה הפ ."הז םע יל בוט אקוודו ינא הככ" לש
הפישחה םצעב .םפוג םע חונ שיגרהל םיצורש ,םילמרונ םישנא לש הרובח אלא תוינמגודו םינמגוד
םיאב תיטסירוטנה הרבחל .םלשומ אל ינא םא םג שייבתהל המבו ריתסהל המ יל ןיאש הזרכה שי
םישנא קר .םלש בלבו תוחונב ,םלוכ תא תלבקמ הרבחהו תורוצהו םיעבצה ,םילדגה לכב םישנא
ישפוחו חונ שיגרהל הצור ה/תא םא ,ךפהל וא .םיטסירוטנ תויהל םילוכי םפוג םע חונ םישיגרמש
ףזתשהל םיצור םתס םישנאהמ קלח .ךכב ליחתהל םוקמה הז ,ךמצע םע הרכהו המלשהל עיגהלו ךפוג םע
רתוי הזש םיבשוח קלח .ימעטל הפי רתוי תמאב דיחא ףוזיש .תואמגודו םיספ ינמיס ילב םוריעב
.הנועל םיאתמ םי דגב ואצמ אל ןיידע םהש וא ,םוריעב בבותסהל הפי

תרסהכ רייטצמ הז םירחאל .ןוויג םתס וא הזועת לש השגרה ןתונו הנוש ,ירוקמ ,דחוימ הז קלחל
שמשה ינרק רשאכ תויעבטהו רורחשה ,שפוחה תשוחתמ םינהנ קלח .יתימאה ינאה תנגפהו תוכיסמ
הדומו הנפוא ילב ,תוטשפהו תורוקמה לאו עבטה לא הרזחכ רייטצמ הז קלחל .םפוג לכ תא תופטלמ
ריבגמ הז םירחאל .ךירצ אלש ןאל סנכנו קבדנ ,עירפמו ץחול םתס םיה -דגב ,רחא קלחל .הנורחא
הברה ....דועו ,דועו תונשייבב םחלהלו תובכעמ ררחתשהל יעצמאכ שמשמו ןוחטיבה תשוחת תא
םייתודידיו םידמחנ םישנא םישגופ םה .אתורבחה ללגב םיראשנ לבא ,תונושמו תונוש תוביסמ םיאב
םישגפמל רבעמ םג תכשמנ תודידיהו ,תוחיתפו הבריק תרצוי םידגבה תדרוה ,ןאכ םג ל"וחב ומכו
תובכעהמ ררחתשהל השק דואמ קלחל .ריתסהל המ ןיא םהל םגש םירחא םישנא םישגופ םה .םמצע
ונל םיארנש םירבדה תויהל םיכפוה ןמזה םעשו ,רודל רודמ םירבועשו וניתודליב ונל וסינכהש
קלח .ןיעל תיארנ וא תקדצומ הביס ךכל ןיא םא םג ילמרונהו תושעל "ןוכנה רבדה" עדומ תתב
ושרה אל לבא ,םמצעל תאז ושרהו םישישה תונש ידלי םמצעב ויה ,ךכל ונתוא וכניחש ונירוהמ
טרדנטסל ןמזמ רבכ ךפה םזירוטנה הפוריאב .םהל וריבעה םהש םיכרעל ךוניחב ,םהידליל תאז
.םילארשיה לש שארבו ונלצא קר איה היעבה ,ןיינע הזמ השוע אל דחא ףא םיפוח הברהבו

שי תחא לכלש בושחל רשפא וליאכ ,ןהל ואריש וא ןהילע ולכתסיש תורוחב רקיעבו ,םיששוח הברה
.םירבגה ךרעב הטוב לוזלזו הטעמה שממ וזש ,הזמ ץוח .הל קר דחוימו הנוש טנטפ וא רחא והשמ
תושדח תורוחב ,ךפהל המוריע הרוחבמ םישגרתמ אלו לכה ואר רבכ ,הבורב תיטסירוטנה הרבחה
,רמוא ינא ,הרקמ לכב .וויק וא ופיצ ןהש ומכ ןהילע םילכתסמ אל םירוחבהש ,בזכאתהל תולולע
,תמאה ."תפכא אל יל .םירוחהמ םייניעה םהל ולפישו ולכתסיש" :הכופה תויהל הכירצ השיגה
תויונמדזהו םיעוריא קיפסמ תקפסמ תיטסירוטנה הרבחה יכ ,הליגר הכירבל ךלוה אל טעמכ ינא םויכש
התומעב ילש ןושארה רוקיבב .הלש םירוגסה םיעוריאה ךרוצל דחוימב תורכשנה תוכירבב הצחרל
האצותכ הנטק סרכ םע יתייה זאש קר ,תויוליעפל עיגהל ךישמהל יתטלחה ןכלו ,דואמ יתינהנ
הפוקת התואב יתענמנ יבצממ האצותכ .הדובעב תודקמתהו תיביטרופס תוליעפ רסוח ,תעשופ החנזהמ
ינאש יתטלחה לבא ,םינושארה םישגפמב ןטבה םע חונ יתשגרה אלש תמאה .הכירבל וא םיל עיגהלמ
יתלחתהו רשוכ רדחל יתמשרנ .םיידיב ימצע תא חקול ינאש יתטלחה ןכל .םהילא עיגהל הצור ןכ
.תוחפ ג"ק 2 םע עיגמ ינא ,האבה השיגפלש ,היה יתוא ףחדש המ .תויזיוולטה לומ ץורלו עיזהל
.רתוי וא תועובש 3 לכ וכרענ םישגפמה ,ןייצל שי ,זא .לדבהל בל ומישי םא הארנו

.תוחפ ג"ק 17 םע ינאו הנש הרבע זאמ .בוט רתוי הארא ינא ,אבו שמשממה ץיקלש התייה הרטמה
םיקצומ םירירשה יוציפכ לבא ,םואתפ יתוא הפקתש הלקה היסקרונאהמ םיגאדומ תצק םירבחה םנמוא
,םיטסירוטנה םישגפמל עבק ךרד עיגמש הרוחב דוע םע יתרביד ינא .תולוקשמל תודות חותמ הזחהו
הרושבש ךכ .ךכ לע תדבועו השיגפל השיגפמ בוט רתוי תוארהל תפאוש ,ילא רשק ילב איה םגש
ןוחטיב יל הנתנ ןכו ,תואצות תוארל רשפא טלחהבו והשמ יב התניש תיטסירוטנה הרבחה ,הנותחתה
,תיטסירוטנה היווחב תוסנתהל ךירצ דחא לכ ,יתעד יפל .בוט קר יל התשעו רשוכ תושעל היצביטומו
טלחהב איה תחא םעפש תורמל .דיספמ אוה המ תולגל .היווחה תא תווחל ידכ ,תחא םעפ קר ולו
,ןאכ םג .םינהנ אל תושגרתההו ץחלה בורמ ,הנושארה םעפבש עודי ירה .תגציימ אלו הקיפסמ אל
שולש ירחא קר .תורחא תורזומ תובשחמבו דחפבו השובב םיעוקש תויהל םילולע ,הנושארה השיגפב
ךירצ אלש ,אוה הלחתהב תוחפל ,לודגה ןורתיה .תונהילו ררחתשהל םיליחתמ ,תושיגפ עברא וא
.רחא ההזמ טרפ לכ וא החפשמ םש ןייצל וא םשב תוהדזהל
.םוי םויה ייחב השוע התא המו התא ימ הנשמ אל שממו םשה בושח אל םישנאל
.םשה ירוחאמ דמועש םדאה ימ אוה בושחש המ

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved