"ץראב הזל יתעגה ךיא" - רורד לש רמאמה ךותמ עטק


תוביסמ םיאב םישנא .םינוש םישנא לצא םינוש םיכרצ לע הנוע םזירוטנהש בשוח ינא"
,םאתהב םיגהנתמו םיללכה לע םירמוש םה דוע לכ ,תוימיטיגל יתעדל ןלוכש ,תונוש
- ימצע ןוחטב הנקמ םורעה םישנאהמ קלחל .תיבבלו המח ,המיענ איה הריוואה זאו
.רבד הזכ השעאש ותעדב הלעמ ללכב היה ימו ,זיעאש יתבשח אלש והשמ יתישע הנה
תובכע תררחשמו ,םייחב םירחא םירבד תושעלו זיעהלו ךישמהל ןוחטב תנתונ השגרהה
םירבד םג תושעל לוכי ינא זא ,הזב יתדמעו הז תא יתישע םא" .יללכ ןפואב תוששחו
תיארנ/הארנ אל ה/תא םא םג .םמצע םעו ףוגה םע המלשה רשפאמ הז רחא קלחל ."םירחא
לגוסמ התא ,תאז לכב ,(הככ םיארנ אל ירה ונבורו) זורק םוט וא סטרבור הילו'ג ומכ
אקוודו ינא הככ" לש השיגב הז םע חונ שיגרמ התאש טילחהלו התאש ומכ ךמצע תא לבקל
םינמגוד לש ףסוא אל איה תיטסירוטנה הרבחהש שיגדהל םוקמה הפ ."הז םע יל בוט
הפישחה םצעב .םפוג םע חונ שיגרהל םיצורש ,םילמרונ םישנא לש הרובח אלא תוינמגודו
תיטסירוטנה הרבחל .םלשומ אל ינא םא םג שייבתהל המבו ריתסהל המ יל ןיאש הזרכה שי
בלבו תוחונב ,םלוכ תא תלבקמ הרבחהו תורוצהו םיעבצה ,םילדגה לכב םישנא םיאב
םא ,ךפהל וא .םיטסירוטנ תויהל םילוכי םפוג םע חונ םישיגרמש םישנא קר .םלש
םוקמה הז ,ךמצע םע הרכהו המלשהל עיגהלו ךפוג םע ישפוחו חונ שיגרהל הצור ה/תא
.תואמגודו םיספ ינמיס ילב םוריעב ףזתשהל םיצור םתס םישנאהמ קלח .ךכב ליחתהל
,םוריעב בבותסהל הפי רתוי הזש םיבשוח קלח .ימעטל הפי רתוי תמאב דיחא ףוזיש
ןתונו הנוש ,ירוקמ ,דחוימ הז קלחל .הנועל םיאתמ םי דגב ואצמ אל ןיידע םהש וא
ינאה תנגפהו תוכיסמ תרסהכ רייטצמ הז םירחאל .ןוויג םתס וא הזועת לש השגרה
תא תופטלמ שמשה ינרק רשאכ תויעבטהו רורחשה ,שפוחה תשוחתמ םינהנ קלח .יתימאה
הדומו הנפוא ילב ,תוטשפהו תורוקמה לאו עבטה לא הרזחכ רייטצמ הז קלחל .םפוג לכ
םירחאל .ךירצ אלש ןאל סנכנו קבדנ ,עירפמו ץחול םתס םיה -דגב ,רחא קלחל .הנורחא
,דועו תונשייבב םחלהלו תובכעמ ררחתשהל יעצמאכ שמשמו ןוחטיבה תשוחת תא ריבגמ הז
םישגופ םה .אתורבחה ללגב םיראשנ לבא ,תונושמו תונוש תוביסמ םיאב הברה ....דועו
,תוחיתפו הבריק תרצוי םידגבה תדרוה ,ןאכ םג ל"וחב ומכו םייתודידיו םידמחנ םישנא
ןיא םהל םגש םירחא םישנא םישגופ םה .םמצע םישגפמל רבעמ םג תכשמנ תודידיהו
םירבועשו וניתודליב ונל וסינכהש תובכעהמ ררחתשהל השק דואמ קלחל .ריתסהל המ
"ןוכנה רבדה" עדומ תתב ונל םיארנש םירבדה תויהל םיכפוה ןמזה םעשו ,רודל רודמ
וכניחש ונירוהמ קלח .ןיעל תיארנ וא תקדצומ הביס ךכל ןיא םא םג ילמרונהו תושעל
תאז ושרה אל לבא ,םמצעל תאז ושרהו םישישה תונש ידלי םמצעב ויה ,ךכל ונתוא
טרדנטסל ןמזמ רבכ ךפה םזירוטנה הפוריאב .םהל וריבעה םהש םיכרעל ךוניחב ,םהידליל
.םילארשיה לש שארבו ונלצא קר איה היעבה ,ןיינע הזמ השוע אל דחא ףא םיפוח הברהבו

בושחל רשפא וליאכ ,ןהל ואריש וא ןהילע ולכתסיש תורוחב רקיעבו ,םיששוח הברה
הטעמה שממ וזש ,הזמ ץוח .הל קר דחוימו הנוש טנטפ וא רחא והשמ שי תחא לכלש
םישגרתמ אלו לכה ואר רבכ ,הבורב תיטסירוטנה הרבחה .םירבגה ךרעב הטוב לוזלזו
ןהילע םילכתסמ אל םירוחבהש ,בזכאתהל תולולע תושדח תורוחב ,ךפהל המוריע הרוחבמ
ולכתסיש" :הכופה תויהל הכירצ השיגה ,רמוא ינא ,הרקמ לכב .וויק וא ופיצ ןהש ומכ
םייניעה םהל ולפישו
....."תפכא אל יל .םירוחהמ

ידכ ,תחא םעפ קר ולו ,תיטסירוטנה היווחב תוסנתהל ךירצ דחא לכ ,יתעד יפל ....
םעפש תורמל ,תחא םעפ קר םייח ירה כ"הס .דיספמ אוה המ תולגל .היווחה תא תווחל
תושגרתההו ץחלה בורמ ,הנושארה םעפבש עודי ירה .תגציימ אלו הקיפסמ אל טלחהב איה תחא
תובשחמבו דחפבו השובב םיעוקש תויהל םילולע ,הנושארה השיגפב ,ןאכ םג .םינהנ אל
ןורתיה .תונהילו ררחתשהל םיליחתמ ,תושיגפ עברא וא שולש ירחא קר .תורחא תורזומ
טרפ לכ וא החפשמ םש ןייצל וא םשב תוהדזהל ךירצ אלש ,אוה הלחתהב תוחפל ,לודגה
.רחא ההזמ
בושחש המ .םוי םויה ייחב השוע התא המו התא ימ הנשמ אל שממו םשה בושח אל םישנאל
".םשה ירוחאמ דמועש םדאה ימ אוה

ןאכ וקליקה אנא "ץראב הזל יתעגה ךיא" האלמה הסריגה תאירקל

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved