ץראב םייטסירוטנ םיעוריא לע םירפסמ םירבח

.נ רורד :תאמ
,שמשה ינרקמ תונהל תנמ לע הכירב ביבס וא םיה ףוחב ללכ כ"דב םה םישגפמה בור

םה םגש יתרבח שוביגל םירחא םיעוריא םג תושעלו ןווגל הסנמ העונתה לבא
:הנורחאה הנשב ומייקתהש םיעוריא רפסמ ןלהל .אלמ םוריעב םימייקתמ

ץיזמוק
.םהמ דחא ןאכ ראתאו םיה ףוח לע םיציזמוק רפסמ המייק התומעה םימחה ץיקה תולילב
וטילחה וליפא םקלחו רחואמ דע ראשיהל ולכוי םישנאש ךכ ישיש לילל עבקנ ץיזמוקה
.שאה לע תושעל ללכ ץיזמוקה .הרודמה ביבס הניש יקשב ןושיל ראשיהל
,המדאה יחופת לע ,םירשבה לע ימ םישרקה לע יארחא ימ :םידיקפתו תומישמ וקלוח
.תורחואמה םירהצה רחא תועשב רבכ הלחה תוסנכתהה . 'וכו תותיפ ,הייתש ,םיטלס
,"חבטמה" רוזאל קר לבא הרואת ונל התייהש ךכ (קפקפ) רוטרנג איבה םירבחה דחא
.לגנמה לע וטלתשה ןיינעב םיניבמש םירבגהמ םיינשש דועב לכואה תנכהל ומתרנ םישנ המכ
היה אל רטמ 20 מ רתוי לש קחרממש תמאהו הבוט הקיסומ התייה .שיא 50 -כ ונייה
.(הזה ץיזמוקב והשמ רסח ,קויד רתילש וא) הזה ץיזמוקב דחוימ והשמ שיש ןיחבהל ןתינ
.הווחו םדא שובלב הרודמה ביבס תממחתמו תבשויה הרובחב םוסקו דחוימ והשמ שי
,םיפתתשמה תופוג לע הרודמה הליטמש םיללצהו היוקלה תוארה ללגב הז םא
.תפשוכמו הוולש רתוי הריוואהו טקש ףוחה ,תרחא םיארנ םירבדה הלילבש ללגב הז םאו
רואב רשי םיפשחנ אל םה יכ ,הזכ עוריאב חונ רתוי שיגרהל ילוא םילוכי םישדחה הרבחה
.הכישחה תוסחב אלא םוי
םיבאבקו םיקייטס אלמ ונלכאש ירחא .םיב לובטל גונעת שממ היהש הככ םימח ויה םיה ימ
.הרודמה ביבס תוכימש לע ונבשייתה ,ןיי סוכב ונחניקו םילועמ
הרודמה ביבס שיא 20 - כ ונראשנש ךכ ,תוצחב ךרעב ושרפ םידליה םע תוגוזהו תוחפשמה
םישנאו חתפיהל תובבלה תמאב וליחתה זאו ,הלעמלמ ונילע ףיקשמ חריה רשאכ ,תדצרמה
םלועב םהב ורקיבש תומוקמ לע ,אשונה םע וליחתה םה ךיא לע תוישיא תויווח רפסל ולחה
.התומעה המקוהש ינפל היה ךיא םישדחל ורפיסו
רבכ ינאו שולש רבכ היה לבא ,ףייכב ראשנ יתייה ינא .ללכב בל ונמשש ילב רבע ןמזה
.יתשרפו םלוכל בוט הליל הפי יתרמאש ךכ ,(םייתנש ינפל) הנישה יקש ליג תא יתרבע
תרחמל םוקל ידכ םיבכוכהו םיימשה תפיכ תחת םיפושח ףוחה לע ןושיל וראשנ ראשה
,ילש הטימל קוקז ןפוא לכב ינא .םיה ףוחב יטסירוטנ ףוזישו יוליב ךותל רשי
.תדחוימו המוסק היווח לש ןורכיז יב ריאשה הזה דחוימה ץיזמוקה לבא

חריה רואל לויט
.ץיקה תולילמ דחאב חלמה םי רוזאב םלש עובשפוס לש ואיש היה חריה רואל לויט
דחא רבח אוהש התומעה ירבחמ דחא ידי לעו תודוה ןגרוא עובש ףוס ותוא
ךרדומ רויסו ידג ןיע ץוביקל םירהצה רחא העגה ללכ עובשה ףוס .רוזאב םיצוביקה
םירדחל רוזיפ ןכמ רחאל (אלמ שובל םע הדיחיה םעפה) ץוביקה לש ינטובה ןגב
.הדש רפס תיבב ,ףסונה קלחהו ,ץוביקה לש החראה תיבב ונל םידחא רשאכ
ס"יבכ רכוז ינאש הממ דואמ הנוש רפסה תיבש ןייצל בייח ינא הפ
.הדש רפס יתבב יתנלו דלי יתייה ינאש הפוקתהמ הדש
םינידס םע חפוטמו רדוסמ יקנ ,ראופמ אוה ידג ןיע לש הדש רפסה תיב
ןוינחב ונשי קלחו םוחב ץלמומו םיבכוכ 4 ןולמ ומכ שממ םיפי תובגמו
.שיא 40 כ עובשפוסל ועיגה כ"הס .גניפמק ןונגסב
המכ ונעסנו תוינוכמ תריישב בושיל הסינכב ונלוכ ונסנכתה ךרעל 11 העשב
.ראווחה תועבג לא םורד ןוויכל םירטמוליק
שיבכהמ םירטמ תואמ המכ קחורמה ןוינחב םיבכרה תא וננחהו שיבכהמ ונדרי
ירמגל םידגבה תא ונטשפ .ונב ןיחבהל ןתינ היה אל הכו הכ ןיבש הככ
.שארמ םהב ונדייטצהש הייתש יקובקבב ןכו דבלב טרופס/הכילה ילענ םע ונראשנו
אוה תוהדזה תואלו םיבכרה לע רומשל ןוינחב ונתאמ דחא ראשנ ןוחטב רתיל
.בכרב םוריע ונל הכיחו אוה םג טשפתה
.םיענו הגונ רואב ריאמ אלמה חריה ונילעמ רשאכ תועבגה לא דועצל ונלחתה
םיענ היה ריוואה .םיבכוכה ללש לכב ןיחבהל היה ןתינו םיריהב ויה םימשה
.ףוגה לכ תא הפטלו הבשנ המיענ חורו
.הב יתסנתה אל םלועמש תדחוימ היווח וזש ןייצל בייח ינא
.הנימב תדחוימ איה םימשה תפיכ תחת םוריע לייטמ התאש השוחתה
ישיש םוי לש הלילה עצמאב הז רוזאב והשימב לקתיהל םייוכיסהש ךל רורב
.םירז םע תומיענ יא תויולקתיהל ששח ללכב ןיא ןכלו רתויב םישולק םה
.קוחרמל תוארל ןתינו הבוט יד תוארה אלמה חריל תודות
,םיעלסה םיליטמש םיללצה ,תרחא הארנ לכה .יליל לויטב םוסק והשמ שי
,ץיקה ימי לש קיעמה םוחל דוגינב הלילה לש המיענה תורירקה
םיארנ םלוכשכ ךינפל תודעוצש ,תומוריעה תויומדה הז לכ לעמו ביבסמ טקשה
םוקמ לכל .םהילע לפונ רוויחה חריה רואשכ הכישחה תוסחב הפי רתוי דוע
התרוצב קר ןיחבהל ןתינשכ ךדיל המורע תיללצ האור התא טיבמ התאש
.דבלב ראתמה יווקבו תינוציחה
,רפע תנויד לע ונפסיתש רחאל העשה יעבר תשולשכ לש הדיעצ רחאל
קמעה לעו העמק ףונה לע ףיקשמה (הבגומ רושימ) וטלפ ןיעמל ונעגה
אצמנ המ ריבסה (ונלשמ אוהש ץוביקה רבח) ךירדמה .וניתולגרמל ערתשמה
הארנ הארמה .דצהמ הילע יתטבהו הצובקהמ יתקחרתה ינאו םינושה םינוויכב
.תיתונמוא הרוצב םיובמ וא רטסופמ חוקל וליאכ יתואיצמ אלו יטסילאירוס
הבישקמו וטלפה לע תרזופמ (םידלי המכ ללוכ) םיאליגה לכמ םישנא תצובק
,םימורע ללכהמ אצוי ילב םלוכו קפואה לא עיבצמה ךירדמל בר זוכירב
.קמעה תא ריאמה לוגעו אלמ חרי יולת םימשב םהילעמו (תולמעתה ילענ דבלמ
ינורכזב הטרחנ וזה הנומתה .ןיטולחל ליגר לויטב רבודמ וליאכ תגהנתמ הצובקהו
.וזה הנומתהמ קלח ינאו רידא םשור ילע הריאשהו
םידעוצה ןבו אמא לשמל ומכ לויט הזכב םיאורש םידחוימה תוזחמה ראשל ףסונב
רמגב רוחאל בבוסמ התאש וא קיקנב תדרל ותרבחל רזועו די ןתונש רוחב ,דיב די
.ךרבעל דרוי תומורע תויללצ לש דודג ךרוחאמ האורו הדיריה
.רחא םוקמ םושב האור אל התאש תונומת
דחא ונדעצ ובש רצ קיקנ ךותל ונסנכנ ופוסבו קוצמה ךרואל ליבשב ונדרי םשמ
ךפהו בחרתהו ךלה קיקנהש דע ונידיצ ינשמ קיקנה תוריק רשאכ ,ינשה ירוחאמ
והשמ יתישעש התיה השגרהה .םיבכרה לאו ןוינחה לא ונתוא ליבוהש לחנ קיפאל
הרידא היווח .תורחא תוביסנב וא םעפ יה השוע יתייהש ןימאמ יתייה אלש
.קזח םשור ךב הריאשמש
.ץוביקל ונרזחו ונשבלתה .םיבכרל ונרזח .יצחו העשכ ךשמנ ולוכ לויטה
הבש הלק העשל ץוביקה לש םימחה תואצחרמל ונמזוה רקובב ששב תרחמל
ינפל םוריעב םהמ תונהל ונלוכיש ךכ (עבש דע) ונרובע קר וחתפנ תואצחרמה
.בחרה להקל תוחתפנ תואצחרמהו םינומהה לכ םיעיגמש
תולבל ונלש ימשרה ףוחה ןוויכל ונאציו רקוב תחוראב ונדבכתה ,ןכמ רחאל
.םירהצה רחא דע םויה תא וב

 

 

םירופ תביסמ
.םירופ תביסמ היה תמאב םיזעונהו םיירוקמה םיעוריאה דחא
התומעה תויוליעפ ראש לכמ רזומו הנוש תצק עמשנ םוריעב הביסמ תושעל
תויוליעפ וא םיימשה תפיכ תחת עבטב ,ץוחב תויוליעפ תושעל תגהונש
.תואצחרמב וא הכירבב הליבט :םימב תורושקה
המצע תא האור העונתהש ןוויכמ לבא ,גירח עוריא קפס אלל איה הביסמ
תיתרבח תוליעפ םג תושעל טלחוה תשבוגמ םירבח תצובקכ םג
.ןבומכ אלמ םוריעב - אל ךיאו
,ףוג ירויצ ,רופיא :תעשעשמ הרוצב לבא ,םורעב עיגהל ושקבתה םירבחה
.ןוימדה דיכ תעדה לע הלועה רבד לכו םיקיחצמ םיעבוכ
תובוחר דיל םיבשומה דחאב ס"נתמ רכשנ הביסמה ךרוצל
.םינפב םש ללוחתה המ םויה דע םיעדוי אל הארנכ םילעבה
םיטושיקו םינולב ולתנ .רדוסמו ןגרואמ היה רבכ םלואה ,םוקמל יתעגה ינאשכ
םינתינ םוקמב) םיקד םינורזמב הלוכ התסוכו "הפצור" הפצרה .הרקתהמ
םיפחי ךלהל ךרו םיענ היהיש תנמ לע (םינורזמ ויהש ךכ טרופס יגוח
.םינורזמ לע םיפחי דוקרל ירמגל רחא דמימ ןתונ הזש ,רתוי רחואמ יל רבתסה
םילודג םיטקלפ לע רייצ ,יתריצי ןורשיכ לעבו תונמוא דמולש םירבחה דחא
םלוכ תוריקהו תודקורו תוקחוצ ,תושפוחמ תומורע תויומד לש םירויצ ,בר ןורשיכב
.םיפיטחו ,תותיפ ,םיטלס םע ןונזמ היה דצב .ולא םירויצב וסוכ
תוכיסמהו תימירופה הריוואל וסנכנש םישנא דועו דוע ועיגה טאל טאל
.רהמ ולפנ םידגבה קויד רתיל וא
תרשרש הראווצ לעו םיחרפ תיאצח םע יאווה תרענל תשפוחמ העיגה יהשימ
.איה - חרפו ,אוה -רפרפ לש ףוג ירויצ םע עיגה דחא גוז .דבלב םיחרפ
.האלה ןכו האלה ןכו דבלב הבינעב עיגה רחא
יאקירמא םורד ןונגסב לבנרק תקיזומ התיה הביסמה לכ ךרואל הקיסומה
,רעוס היה בצקהו םיגגוחל תויקורשמו םינשקשק וקלוח .הסלסו הבמס הברה םע
.לבנרק תריווא תמאב התיה הריוואהש ךכ
.הבמסה ילילצל ודקרו (םינורזמה חטשמ) םידוקירה תבחר לע ויה םלוכ דואמ רהמ
,דיב ימו לגרב ימ ,ינשל דחא םתוא ונקרזו םירודכ רפסמ ויה םוקמב
.דוקירל ןוויג ףיסוהש המ דוקיר ידכ ךות
.(דוקיר ידכ ךות טומ תחת רבעמ) ובמיל תורחת ונישע וליפא
םידוקירה תבחר הב הביסמב תויהל דואמ דחוימ הזש ןייצל בייח ינא
.הקיסומה ילילצל ךביבסמ םידקור םלוכו םימורע םישנו םישנאב האלמ
.העש יצחכ ךשמל הרבח יקחשמ ונגראו הקיסומה תא ונרצע םיוסמ בלשב
יוהיזל הנוש עבצב תוקבדמ הלביק הצובק לכ ,תוצובק 5 ל קלוח להקה
.ןבשיה לע ןוגכ םינוש תומוקמב םתוא קיבדהל ושייבתה אלש ,הצובקה ירבח ןומיסו
,הפב תיפכ לע גנופ גניפ רודכ םע הציר :ןוגכ תומישמ הלביק הצובק לכ
,טלאוט ריינ לילגב הצובקה תורבח וא ירבחמ דחא תפיטע
.ההובג היצביטומהו המיהדמ התיה תונעהה .'וכו ןולב םע םיחילש ץורמ
םלוכו תוצחל בורק המיתסה הביסמה .םיכוזל םיילמיס םיסרפ ויהש ןבומכ

בשומב הכירב ביבס גנינפה
.ןורשב הכירבב עוראה היה הנועה יתעד יפל םיחלצומ רתויה םישגפמה דחא
.ץיקה תנוע תא םתחש עוראה היה הז
םיעוראה ןורחא היהו ץיקה יהלש לש תומימחה תותבשה תחאב םייקתה עוראה
רבכש הכירב ,ןורשב םיבשומה דחאב הכירב הרכשנ עוראל .הנועה ץוחב
ןורחא ירחא בשומה ףוסב תאצמנ הכירבה .תיליל הצחר רבעב הב ונישע
ףוס ירחא רפע ליבשב הילא עוסנל שי ,בטיה תדדובמ איהו בשומב םיתבה
םינפב השענה תא הריתסמה תיעבט היחמצב תפקומ איה ףסונב בשומה
.הכו הכ ןיב םשל דע עיגמ אל דחא ףא ,הזמ ץוחו
תונהל תנמ לע ץראה תווצק לכמ ועיגה םישנא .המיהדמ התיה תונעהה
םישנאהו תיקנע האשדמב תפקומ הכירבה .שמשה לש תונורחאה הינרק ויזמ
לסרודכ ונקחיש הלחתהב .אשדה לע םינוש םירוזאב תוצובק י"פע וצבקתה
.ונשקשקו ונרביד ,ונפזתשה תצק .אשדה לע תוקטמ כ"חאו םימב
ונזכרתה םירהצבש ךכ .הגועו הפק ללכ הסינכה סיטרכו ןונזמ היה םוקמב
.חותפה ןונזמה תונחלוש ביבס
.םירשב איבהלו תאצל הרבח המכ ונגראתה םירהצבו לגנמ היה םוקמב
הליגרנ וניניב ונרבעהו תוחידב ונרפיס ,אשדה לע ונערתשה םירהצה ירחא
.איבה ה'רבחה דחאש
,רירק תויהל ליחתהו ונחנש ירחא םויה ףוסב .הצממו יוור היה תמאב םויה
,תוחתלמב תחלקמ םישועש ינפל אל לבא ,התיבה תכלל ןמזה עיגה
םישנו םירבגל תועמשמ ןיא ,ונילגרהכ ,הזכ הרקמב .םלוכ תא ליכהל תונטק יד ויהש
.אבצב ומכ טעמכ ,דחי םיחלקתמו יונפ םוקמ סיסב לע תחלקמ לכל םיסנכנ םלוכו

הנואס

ץיקה תפוקתל דוגינב םישגפמ ןגראל היעב רתוי תמייק ,ףרוחה תפוקתב
.םימחו רוגס הנבמ אוצמל שרדנ ףרוחב ,ןמזה לכ ונתושרל חותפ םיה הבש
יטסילוה תואירב ילופיט זכרמ שמשמה ריעב םוקמ האצמו הנגראתה התומעה
םילודג םיזוקאג ינש םע תומלוא ינש שי םוקמב עובשה תומי ךשמב אפסו
.רועמ הבישי תואסרוכו ,דראיליב ןחלוש ,תוחלקמ ,תונואס ,םיחוורמו
סנכתהל ומכ ןיא .דחא יפרוח תבש םויל םוקמה תא הרכש התומעה
תוחנוצ תורוטרפמטה ץוחב רשאכ ,(םומיח לע םידבוע םינגזמ) הזכש םימח םוקמב
.(תוגוז רקיעב) שיא 35 כ ועיגה .םיענו םימח םינפבש דועב םשג דרוי םעפ ידמו
חוורמה יזוק'גב וכשכתשה קלחש ךכ םינושה םינקתמה ןיב וקלחתה םישנאה
תואסרוכה לע וחנו וחוורתה ןכמ רחאל ,הנואסל וסנכנ ,ןילוח תוחיש ידכ ךות
ןחלוש ביבס םלזמ תא תצק וסינ המכ .הלילח רזוחו תולילק תוחישב בוש ועקשו
םיינידמ וא םיילכלכ ,םייטילופ םיאשונ ולעוה אל .רהמ ותוא וחנז לבא דראיליבה
קר ולו ץוחבש םלועהו בצמה תא העמק חוכשלו קתנתהל ,חורבל וצר םלוכו
.תוגוע םע הפק תניפ הל הבצינ דצב .תועש המכל
תפמ םישנה תחא הפלש םירהצה תעשבש דע ,המצע לע הרזח וזה הניטורהו
האיצוה ןכמ רחאלו הבישיה תניפ זכרמבש ןחלושה לע התוא הסרפו ןחלוש
היה אל המ םושמש הלעב לש ותדלוה םוי לגרל בוט לכ םע תואספוק
.תונכהב הל רוזעל ץלאנ אוה הארנכ ,עתפומ
,םיקינקנ ,םיטלס ,םינוש םימעטב תיב תרצות םינוש םימחל יגוס םש ויה
םועטל ןחלושה ביבס ובשייתהו תואסרוכ ואיבה םלוכ .םיפיטחו היתש
לש ךרפמ םוי ירחא םוקמב שממ היהש ךרובמ ןויער .אתווצב םינדעמהמ
.יזוק'גו הנואס

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג:טנרטניא בוציעו הכירע


(C)רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved