ידג - ןיע
 
לג ינמ :תאמ
 
,יטסירוטנ יוליבל החונ אצומ תדוקנ שמשל הלוכי ידג-ןיע
םיעיצמ םניא הבש םירדסומה תורייתה ינקתמש תורמל
יתוריש ואצמת ידג-ןיעב .םזירוטנל םימאתומה םיתוריש
,ץוביקה לש שפונה ירדח ,ץוביקה לש החראהה-תיב) הניל
,א"דמ ,היינח ,קלד ,הליכא ,(הדש רפס-תיבו רעונה תיינסכא
תונוש תויורשפא ןאכ ורכזוי .סובוטוא יווקו םינופלט
.ידג-ןיע ביבס יטסירוטנ יוליבל
   
 
 
ידג-ןיע ימחב םוירלוסהו םימחה תונייעמה
םיתוריש םיעיצמ םניא םה .שממ לש גונעת םה ידג-ןיע ימח
,םוריעב תברועמ הצחרל רמולכ ,םיטסירוטנל םייסאלק
תואצחרמב םימחה תונייעמה לש תוכירבה תכרעמ...ךא
דבלב םירבגל הכירב ,תוברועמה תוכירבל ףסונב ,תללוכ
םיצחור הלא תוכירב םיצחורה בור .דבלב םישנל הכירבו
םירקבמה .תואצחרמה לש ןקתמהמ קלח אוה םוירלוסה .םוריעב
םוירלוסה .םוירלוסה רצחב שמתשהל םילוכי ידג-ןיע ימחב
תואסכ ,תוחלקמ םש ואצמת .םישנ רצחלו םירבג רצחל דרפנ
,תויטרפ הקינעמה רדג ,חונ
ךרדב םוירלוסב םישמתשמה .רוחש ץוב ילכמ - רקיעהו
רבעב וחריא רבכ ידג-ןיע ימח .םוריעב וב םיהוש ללכ
ןקתמה .ברע תצחרל תדחוימ הנמזהב תיטסירוטנ הצובק
.תימשרה הריגסה תעש ירחא הצובקה תושרל דמע ולוכ
םיקותמה םימה תכירבב ,תומחה תוכירבב וליב םירקבמה
יוליב ךא ,הנטק הצובקל לוז אל .רוחשה ץובה ינקתמבו
.חכשיי אלש
,תאזכ תורשפאב םינינועמל
08- 6594813 :ידג-ןיע ימח לש ןופלטה רפסמ
   
 
 
.דוד לחנ ךפשל ןופצמ חלמה םי ףוח
.ףוחה לע םיקותמ םימ תועיבנ שי חלמה םיל דוד לחנ ךפשל ןופצמ
םוקמה תא תוהזל לק ,רעונה תיינסכא יל תמוצב םיאצמנ םתא םא
וניאו ישפוח ףוחה .ףוחה לע - םילשא רקיעב - הייחמצה יפל
םימ ,לצ ,טקש םישפחמה םיריעצ לש רוקיבל הכוז םוקמה .לפוטמ
ירקמה בכרהה .םוריעב הצחרל תורשפאו ףוגה תצחרל םיקותמ
הצחרה תורשפא יבגל םכתשגרה תא עבקי םוקמב םירקבמה לש
סובוטואה תנחתל עיגהל רשפא הכילה תוקד שמחב .םוריעב
קסויקה לא עיגהל רשפא תופסונ תוקד שמחב .שיבכה לעש
.רעונה תיינסכא לא וא דוד לחנ רומש חתפבש
 
   
 
 

חרי -ליל ילויט
חלמה-םי תעקב לש ראווחה ינוינקבו תועבגב חרי -יליל ילויט
קר יכ םא ,הנשה לש הנוע לכל םיאתמה םיסקמ יוליב םה
שדוחה עצמא ינפל םיימוימ) ירבעה שדוחה עצמא ימיב
(רבמטפס - ינוי) ץיקב .(וירחא דחא םוי דעו
.דבלב הימימו םיילענב - םידגב אלל הכילהמ תונהיל רשפא
תוידאוה רוזא אוה רתוי רייותמו רתוי רכומה רוזאה
שדוחה עצמאב ושגפת םש .הדצמל ימינפה שיבכל םורדמש
תא אוצמל ידכ .לולסמה ותואב תולייטמה תורחא תוצובק
,רחא רוזאב דקמתהל ץלמומ יטסירוטנ לויטל תויטרפה
םילאצ לחנ רוזאב ,ראווחה תועבג .ידג-ןיעל רתוי בורקה
םירבוע םתא ידג ןיעמ המורד םכעסונב .דאמ ךכל ומיאתי
המורד טעמ .רמשמ לחנ קיפא תא רחאו ,רבח לחנ קיפא תא
שיבכהו ,ראווח תועבג ול ברעממש ,שיבכ לש עטק ואצמת םשמ
לא שדחה שיבכהמ תדרל רשפא .ןהל דומצ שממ רבוע ןשיה
,המינפ היהי לויטה .תוינוכמה תא םש תונחהלו ןשיה
השק דאמ .תוינוכמה לא הרזחו ,תועבגה ךות לא ,הברעמ
תונהילו העשמ רתוי טטושל רשפאש תורמל ,םש דוביאל תכלל
.המיענו הלק הכילהה .עגר לכמ .עגר לכמ
ידג-ןיע ץוביקב לג ינמ לא ונפ ,הכרדהו הצעב םינינועמל
manigal@hotmail.co.il:ל"אוד

 
ל"ז קרב סחנפ ,לג ינמ :םליצו בתכ
 

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2003 Giora Eser All rights reserved