תויטסירוטנ תויווח
 
רשע ארויג:תאמ
תא יתדמל ןכנימב ןותרש ןולמ לש אפסב , 2003 ביבאב
תיביטמיטלואה ךרדה" לע ,ייחב םיפלאמה םיקרפה דחא
יטסירוטנה אפסב הנהנמ רוקיב ךות ," תוציחמ תרסהל
.ןולמב אצמנה
.הבתכה תא אורקל ידכ ןאכ וקילקה אנא
 
 
.םהלש הנושארה תיטסירוטנה היווחה לע םירפסמ םירבח
 
 
.הינמרגב המלש הנשל ,התדובע םוקמ תוחילשב האצי ,הפיחמ עלס לעי
םעפה תא לעי תווח ,הינמרגב הירוגמ רוזאב תיתנוכשה הנואסב
.םייתנשה ןב הנב םע דחיב הלש הנושארה
.המלש תיטסירוטנ החפשמ םה וישכעו ,הלעב םהילא ףרטצה רתוי רחואמ
תא ונלוכל חולשל הגאדו ץראל תיטסירוטנה החפשמה הרזח םייתניב
,בוט לזמב לעי תא ךרבל תונמדזהה תאז .הנואסב רוקיבמ םהתויווח
..הנטק תיטסירוטנ דוע לעיל דלוות בורקב
.ןאכ וקילקה אנא לעי לש הרופיס תאירקל
 
 
1974 ותסב התייה ילש הנושארה תיטסירוטנה היווחה
יתקפסה ופלחש םינשה ךשמבו יתוא ספת אשונה זאמ
.םלועבו ץראב םיטסירוטנ םירתא תואמב רקבל
.ןאכ וקילקה אנא רשע ארויג לש ורופיס תאירקל
 
 
יקסה ירתאמ דחאב 1997 ףרוחב התייה ילש הנושארה םעפה
הצובק םע יתאציש הנושארה השפוחה התייה תאז .הירטסואב
יתראשה םידליהו ילעב תא .יקס יבבוח םירבח לש תמצמוצמ
...ןכנימל הסיטב יתאציו תיבב
יתדייטצה .הייחשה תכירבל תדרל יתטלחה ברע תחורא ירחא
הכירבל יתסנכנ .ול קקדזאש החוטב יתייה יכ םיה דגבב ןבומכ
יתעתפוה דואמ ,םימורע םיחושש םישנא המכ םש יתיליגו
רפסל יתצרו םהילא ףרטצהל יתשייבתה ארונ .הז הזחמ תוארל
"תיתימא החידב שממ" .םימורע םנשי הכירבבש הרבחל
םימורע םישנא ימצעל יתראית אל םייחב...ימצעל יתבשח
יל עמשנ הינש הבשחמב ךא ,גלש םויב המחה הכירבב םיחוש
.יביל תונופצ תא דחא ףאל תולגל יתזעה אל ךא ,ףיכ ארונ
.ילט לש הרופיס ךשמה תא אורקל ידכ ןאכ וקליקה אנא
 
 
טושפ הזש בשוח ינא .םזירוטנל יתעגה ךיא גשומ יל ןיא
,הרקמב אל ילואש וא ,הרקמב הרק
!הרק הז ,ןפוא לכב לבא ,תונרקסמ ילוא
!הדוקנ .הז תא בהוא ינאו....יתעגפנו יתצצה
.רורד לש ורופיס תא אורקל ידכ ןאכ וקליקה אנא
 
 
תונהל תנמ לע הכירב ביבס וא םיה ףוחב ללכ כ"דב םה םישגפמה בור
םירחא םיעוריא םג תושעלו ןווגל הסנמ העונתה לבא ,שמשה ינרקמ
.אלמ םוריעב םימייקתמ םה םגש יתרבח שוביגל

.רורד לש ורופיס תא אורקל ידכ ןאכ וקליקה אנא
 
 
םייטסירוטנ תונחמבו ןוויב םיטסידונ יפוח רפסמב יתרקיבש רחאל
קר דובעל לוכי רבד הזכש ,העדה יב השרתשה ,ב"הראבו הפוריאב
.תעדה לע רבד הזכ תולעהל ללכב רשפא-יא ונלש ומכ ץראב .ל"וחב
םייתדה ,םידרחה .אבצב דחיב ותרש םלוכ .םלוכ תא םיריכמ םלוכש הפ
.תורצ הככ םג ונל םירסח אל המ .ריכזהלמ סהו םשה םחרי ,ס"שו
תכנחמ הידוהי אמיא לכש ,הובגה רסומהו ינלופה ךוניחה םע המו
!אל....תודוסחה לארשי תונב םעו
.יוכיס ןיא .ץראב דובעי אל הז
.רורד לש ורופיס תא אורקל ידכ ןאכ וקליקה אנא
 
   
תויטסירוטנ תויווח לע רפסמ ל"ז קרב סחנפ
לש הינשה היווחהו ,ידג ןיעמ ולש היווח םהמ תחא
םוריעב הפזתשה רשאכ ,הל היהש הרקמ לע תרפסמה ,ימהרבא תיריא
.שעג ףוחב
.ל"ז קרב סחנפ לש ורופיס תא אורקל ידכ ןאכ וקליקה אנא
 
     

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2003-2007 Giora Eser All rights reserved