תובושתו תולאש
תוצופנ תולאש
   
קפסמ םזירוטנש חיכומ הז .תיטסירוטנה השיגה תא וצמיא םלועה לכב םישנא ינוילימ
המרונהמ הנוש כ"כ אוהש והשמ תוסנלו חתפהל םינכומש םישנאה לכל תונורתי הברה
םורגל ילב םימורע עעורתהל םילוכי םישנא הברה כ"כש הדבועה .הצופנה תיתרבחה
תורמל הקיזמ אל האנה אוה טושפו םימת יתרבח םוריעש הארמ קר תיתרבח המוארטל
תולאשה תא יתוא ולאש ,םירז םישנא ןכו ילש םיבר םירבח .התוא םיניבמ אל הברהש
.םינש ינפל רבכ ונלש יטסירוטנה םייחה חרוא תא ונפשחש ןוויכמ ,תואבה
 
?םורע תויהל ףייכ ךכ לכ הז המל
   
םאה .ןיבהל ידכ תוסנל ךירצ ,ךחוגמ םי-דגב ילב םימל לולצל לש תמלשומה האנהה תא
ריסמ התאשכ שפוחה תשוחת .ךפוג לכ לע תבשונ חורהשכ תרדהנה השוחתה ?תאז תיסינ
רשאכ .םידגב ילב תויהל חונ רתוי טושפ הז .האלפנ איה ןורחאה 'תוברתה םוסחמ' תא
ילמסל בל םימש תוחפו םיוושכ ינשל דחא רתוי םיסחייתמ םה םידגבה תא םיריסמ םישנא
םיטסירוטנש עודי הז .החונינו העיגרמ השוחת וזו םהש ומכ םילבקתמ םישנא .דמעמ
.םהלש יטסירוטנה םייחה חרוא תוכזב ,תישפנו תינפוג ,רתוי םיאירב םייח םייח
.ףייכ הז םורע תויהל
 
?םוריע ףוגל םיסחיתמ םיטסירוטנ דציכ
   
תיפוצרפ-ודה תוסחייתהל תיבויח הביטנרטלא תקפסמ םדאה ףוגל תיטסירוטנה השיגה
דוע אל ןמזמ רבכ םה ןימה-ירבאו ןבשיה ,הזחה .םיענצומה םירביאה יבגל הרבחה לש
םודיקל םיינימ םירזיבאכ םהב םישמתשמו תיארפ תיתייח תועמשמ ולביק םה .ףוגב רביא
םישמתשמ ,ולא םירוזא עינצהלו ריתסהל ךירצש יתייפכה רסמל רומג דוגינב .תוריכמ
םירחאש דועב רוביצב הקיזמ אל הפישח לע םישנא רוסאל רשפא .הרגתמ הפישחל םהב
.רודיב יעפומבו תומוסרפב לשמל ,חוור תורטמל יקוח ןפואב םירביא םיפשוח
ינש ברקב תילילש תוסחייתה רציו םישנל םיוסמ ןוכיסל םרג םדאה ףוג לש הז לוצינ
ףוגה תא תמאב בוהאל ודמל םישנא טעמ קר .יעבט ןפואב ףוגה דוקפת יבגל םינימה
.םייתנפואה םיטרדנטסל ןמצע םיאתהלו תייצל תוצוחל דחוימב םישנ .םייח םה ובש
רתוי םזירוטנה תא לבקל תוטונ ןה ,םלשומ ףוג ןיא םישנה בורלש תוניבמ ןהש עגרב
.םירבג רשאמ תולקב
םירתסומה םירביאב תודקמתהל אקווד םימרוג "םידגב לש םיאלט"ש םיעדוי םיטסירוטנ
המלשה הסיפתה תא רצויש םלש לולכמ תריציל ףוגה ירבא לכ לש דחי בוליש םיענומו
לבקתמ ףוג לכו םהלש המגיטסה תא םידבאמ םירוסאה םירבאה ,םורעב .םדא ותוא יבגל
ןומא לש המר לע הארמ םירחא תרבחב םורע תויהל .םייחה לש אלפנ הנתמ...אוהש ומכ
.םידגבה תוברת לש םימוסחמה םע כ"דב תיווחנ אלש ,תוחיתפו ידדה
 
?םיטסירוטנ תויהל םיכפהנ םישנא גוס הזיא
   
תועוצקמה לכמ םיטסירוטנ שי .ריכמ התאש םישנאהמ םינוש אל םיטסירוטנ ,םוימויה ייחב
.םירגובמ םקלח ,םיריעצ םקלח .הרבחה לש גציימ ךתח םה םיטסירוטנ .םיקוסיעהו
וליגש םישנא טושפ םה םיטסירוטנ .אל םקלחו םירישע םקלח .אל םקלח םיאושנ םקלח
.םידגב אלל תויהל הנהמו חונ רתוי הז תויצאוטיס הברהבש
 
?םלשומ ףוג ךירצ ינא םאה
   
םישנא דואמ טעמש ללגב םימייק ויה אל םיטסירוטנה שפונה ירתא ,הרקמה היה הז םא
ןיעל םיארנ םימגפ ראשו תוקלצ ,ףוגה הנבמ יבגל הגאדה .ילאידיאה לדומל םימאות
םפוג םע חונב אל שיגרהל םישנא הברהל םורגל לוכיש יתרבח טרדנטס לש הדלות איה
התאש ימ תוכזב לבוקמ התאש דואמ רהמ ךל הארמ אתורבחב םורע .תקדצומ הביס אלל
,םיזר שיו םינמש שי ,םיכומנ שיו םיהובג םיטסירוטנ שי .הארנ התאש ךיא תוכזב אלו
האוושהב הארנ ךלש ףוגה ךיא יבגל גואדל ךרוצ ןיא .תוקונית םנשיו םירגובמ שי
םירחאה לכש ןיבמ התא םידגבהמ ררחתשמו דעצה תא השוע התאש עגרב .רחא והשימל
.ךל םימוד יד םה
 
?ירמגלו דימ טשפתהל ךירצ ינא םאה
   
רבגה ,גוזב רבודמשכ כ"דב .רעשב רבוע התאש הינשב טשפתהל ךירצ אל יאדווב התא
דעצ הז הרבחב םורע תויהל .תבהלנ תוחפ וגוז תבו םוריעב תוליעפ תוסנל ןיינועמ
רשפאש איה השיגה ןכל ,םהלש ןושארה רוקיבב םישנל דחוימב ,םישנאהמ קלחל לודג
הפיאו יתמ ,םידגב יבגל הנוש השיג שי םיטסירוטנלש ללגב .הגרדהב ותוא תושעל
םתוא שובלל רוסאש אוה םידגב יבגל דיחיה קוחה .לודג רופיס אל הז טשפתמ התא
הצרת אל ,םוריעב היחש לש גונעתה תא תיווחש עגרבו .הנואסב וא אפסב ,הכירבב
תא טושפת התא םיתואנ ריוא גזמ יאנתבש איה הייפיצה .םידגב רתוי שובלל אליממ
רומג רדסב הז .םישדחל תומיוסמ תולקה שי ,ןיוצ רבכש ומכ לבא ,אליממ םידגבה
.ןושארה םרוקיבב שובל ראשיי גוזה ינבמ דחאש
 
?יטסירוטנה רתאב ןמזה לכ םימורע םיכלוה םישנאה םאה
   
שובלה ןהבש תמיוסמ תוליעפ עצבמ התאש וא רק אוה ריואה גזמ רשאכ .אלש יאדווב
תעדה לע לבקתמו ןיטולחל ילמרונ הז ,שמשהמ ףרשיהל ליחתמ התאש וא הנגה הנקמ
לע רשב תושעל תיסינ םאה .רוקו םוחל ולש תושיגרה תא שי דחא לכל .והשמ שבלתש
,םיחוששכ אמגודל ,תאז תושעל ינויגה הזשכ םידגב אלל םיכלוה םיטסירוטנ ?םוריעב שאה
םיטסירוטנ .הכירבה דיל םיבכוששכ וא ויקיברבה דיל לשמל ,םיחנ םתס וא טרופסב םיקסוע
.םידגבל םילגרומ אל לבא םידגבל םיליגר
 
?יטסירוטנ רתאב םהשכ תושעל םיבהוא םיטסירוטנ המ
   
,היחש :ליגר שפונ רתאב וא ליגר ףוחבש ולאל דואמ תומוד יטסירוטנ רתאב תוליעפה
ולאה תולועפה לכ .אורקל םתס וא אשד תרודכ ,קינקיפ ,יבזירפ ,סינט ,תולמעתה
.םוריעב ןתוא םישוע רשאכ תונהמ רתוי הברה
 
?ינימ שוגירל םרוג יתרבח םוריע םאה
   
האצותכ .תוינימל רשקתמ םוריעש היסולכואהמ לודג קלח וענכיש תויתרבח תומכסומ
תויהל ילבמ םורעב דחי עעורתהל םילוכי אל םישנו םירבגש םינימאמ םישנא הברה ,ךכמ
םיכובנ ויהי םהש ךכמ םירבג הברה לש ששחה כ"דב הז .תויוטש הז .תינימ םירוגמ
םיבר םיטסירוטנ לש םנויסינו יעבט בצמ הז םורע תויהל לבא .'יסיפה ןממסה' ללגב
תוררועתה אלל םירחא םימורע םישנא םע תיתרבח עעורתהל רשפאש הארמ םלועה לכב
אוה לבא ,םייחהמ קלח אוהו אירב ,ילמרונ אוה סקסש םינימאמ םיטסירוטנ .תינימ
.םירגובמ י"ע תידדה המכסהבו תויטרפב עצבתהל ךירצ
 
?ץוחב םימורע תכלל אל הביס איה רועה ןטרס לש הנכסה םאה
   
ברקב רשאמ רתוי ךומנ אוה םיטסירוטנ ברקב רועה ןטרסש םיארמ םימייקה םינותנה
גישהל אל איה םזירוטנה תרטמ ,לכ םדוק .תוביס 'סמ ךכל שי .הליגרה היסולכואה
ורמא %20 קר ,דנליז-וינ לש םיטסירוטנה ברקב ךרענש רקסב .ףוגה לכ לע הקומ עבצ
הברה רבכ םיעדומ םיטסירוטנ ףסונב .ףוזיש איה ןודעומב םהילע הביבחה תוליעפהש
השוחת וא םימיאתמ העינמ יעצמא םמצעל וצמיא םהו שמשל הכורא הפישח לש הנכסל ןמז
,לצ הברה שי ,םירחא שפונ ירתאב ומכ םיטסירוטנ ירתאב .םיאתמה ןמזה ךשמ יבגל
ץיקה תנוע תא םיליחתמ םיטסירוטנש ןוויכמ .שמשהמ רתתסהל םילוכי םישנאש הככ
תויווכ לש הנכסהמ םיענמנ םה ךכו הגרדהב ףוזישה תא םינוב םה ,םירחאמ םדקומ
.הרצרצק ץיק תשפוח ךשמב ריהמ ףוזיש גישהל םיסנמש םירחאל דוגינב ,שמש
שמשה תחת תוהשב חרכהב היולת אל םידגב אלל תוליעפה לש תונורתיהו הבורמה האנהה
לכ תויהל ץוחב םידגב אלל הכילהל תמרוגש תומימח תקפסמ שמשהש תורמל ,תדקויה
.םהייח חרוא לש האצות קר אוה ףוגה לכ לע דיחא ףוזיש ,םיטסירוטנ רובע .הנהמ ךכ
םייסיפה תונורתיה .םיחכומ םייתואירב תונורתי םג שי שמשל הפישחל ,ףסונב
.שמשל הריבס הפישח לש הנכסה תא הברהב םירבוע םזירוטנה לש םיישפנהו
 
?םזירוטנה תא םילבקמ םידלי דציכ
   
שובלה םלועב .םפוג לש םיקלחב שייבתהל ךנחל ךירצ ירה םידליה תא .תולקבו דואמ רהמ
םפוגב השוב םיחתפמ םידלי ,'םיענצומ םיקלח' ריתסהל דואמ םיצמאתמ םישנא ובש
היססבואל ךפוה סקסה .ןימל תמגרותמש תונרקס .ינשה ןימה לש ףוגב ידמ ינוציק ןיינעו
ןיינע םה םימורע תופוג ,םיטסירוטנה תובשומב .היוצר אל תוגהנתהל ליבוהל לוכיו
ךיאו םדאה ףוג םע תורכיה ךות םילדג םידלי .הכישמ וא הוואת ןיא םש .הרגשבש
םידליל ןתונ םזירוטנ .הנתשמו חתפתמ ףוגה ךיא םיאור םה .םינוש םיאליגב הארנ אוה
אלו המלש תוישיאכ םתוא תוארל םידמול םהו ינשה ןימהמ םישנא יבגל האירב השיג
.םידלי רובע רדהנ אוה םזירוטנ .דבלב ינימ טקייבואכ קר
 
תויהלש ךל תרמואה ךלש תימינפה השוחתב ןומא ןת !ןכל
.תויהל ונדעונש ומכ ישונא תמאב תויהל הז םורע
 
.נ רורד : םגרית
   

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved