יפתתשמ י"ע תונוש תויונמדזהב ורמאנש םירבד טקל
קראפ דייהב ןושארה ילארשיה יטסירוטנה םורופה
     

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה םורופה לא
"קראפ דייה" רתאב
.םורופב ביגהלו רקבל םינמזומ םתא

.םורופל סנכהל ידכ ןאכ וקילקה אנא

 
 
בגש באז י"ע הלעוה "הקספה אלל םימלצמ" אשונה
חוכיו רצי ,באז הלעהש אשונה יתעדל .2002 יאמב
םיבוטה תולוכשאה דחא ,אוה ייניעבו ,ןיינעמו הרופ
,םימי המכ ינפל .ןיוורוק לש םורופב ולעוהש
,םש ורמאנש םירבדה ירקיע תא טקלל יתטלחה
יתשקיבו ןיוורוקל יתינפש ינפל אל ,ילשמ ףיסוהלו
,הלשמ עטק הפיסוה ףאו בויחב התענ ןיוורוק .התמכסה
.םכינפל תואצותה ירהו

.הבתכה תא אורקל ידכ ןאכ וקילקה אנא
 
   
ןושארה ילארשיה יטסירוטנה םורופה ךותמ יעיברה טקלה
."קראפ דייה" רתאב
: לע םתעד םיעיבמו םיביגמ םירבח
.ץראב םיטסירוטנ םישגפמב םידלי תופתתשה
.טקלב תופצל ידכ ןאכ וקליקה אנא
 
   
ןושארה ילארשיה יטסירוטנה םורופה ךותמ ישילשה טקלה
."קראפ דייה" רתאב
: לע םתעד םיעיבמו םיביגמ םירבח
.ץראב םיטסירוטנ םישגפמב יקלח וא אלמ םוריע
.טקלב תופצל ידכ ןאכ וקליקה אנא
 
   
דיתעב םייתרבח םישגפמ
ןיינועמ יתייה ,קמועל םירבחה תרכהו יתרבח שוביג ךרוצל
.יתרבחה שוביגה הזו ,הכ וילע רבוד םרטש אשונ תולעהל
סיסב איהש הדוקנ יתלעהו אשונה לע לב םע םויה יתחחוש
ש"פוס ומכ שגפמ ןגראל םכתעד המ . הזה לוכשאב ןוידל
,יתרבח םוריע סיסב לע םניאש הביסמ וא לויט וא
(10 ארויג) . אלמ שובל םע ליגר עוריא אלא
.טקלב תופצל ידכ ןאכ וקליקה אנא
 
   

?וינייפאמ םהמ ?םזירוטנ והמ ?ונחנא ימ
?תיטסירוטנ הרבחב וררשיש יואר םיקוח וליא

יפתתשמ י"ע תונוש תויונמדזהב ורמאנש םירבד טקל
קראפ דייהב ןושארה ילארשיה יטסירוטנה םורופה
(2001 רבמצד דע טסוגוא)
לג ינמ :ךרעו טקיל

הנומתה לע וקילקה אנא ךשמהל

 
     
 

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002-2007 Giora Eser All rights reserved