שעג ףוחב יטסירוטנ רוקיב

 
?עיגהל ךיא
 
,םייפש ץוביק דילש ירחסמה זכרמה ןוויכל תונפל שי ףוחה שיבכמ
תונח רבעל הנופצ עוסנל שי ירחסמה זכרמה לש ימינפה שיבכבו
ךפוה שיבכה .הברעמ םינופ תונחה דילש רכיכבו ,"םירפס תמוצ"
.ןורשה ףוח ימואלה ןגה רדגל דע העיגמה העיסנל החונ רפע ךרדל
.הסינכה רעש לומש היינחה תבחרל דע המורד רדגה ךרואל ועס
.הפמ ב"צמ
 
(2003 טסוגואל 16) רשע ארויג:תאמ
 
 
 
ירוקיבבש איה הביסהו ,שעג ףוחב רקבל יל אצי אל םינש שמחכ
.םיפיקשמו םימלצמ םיטוס ,םיציצמ הברה יתיאר ,םש ןורחאה
תא הרשפא אלו ,רוזאה לע הטלתשה ,םיינימ דחה תליהק ,רבעב
ורפיס םיבוטה ירבחמ המכ .הז הפי ףוח לע םורע תויהלב ,ףיכה
רוזא תא הרדג עבטה תורומש תושר .הנתשה לכהש הנורחאלש ,יל
,רשפאמ אל ,הז ןותנ בצמ .עבט תרומש לעכ וילע הזירכהו ,תועבגה
.ףוחה לע םוריעב םיאצמנש ,הלאל קיצהל ,םיפיקשמהו םיציצמל
ךומסה ףוחב םיאצמנ םהו ,הנופצ הרבע םילאוסקסומוהה תליהק
,המצמטצה יטסירוטנה רוזאל ליצמה תכוס ןיב קחרמה .טגניו ןוכמל
וטילחה םיטסירוטנה רשאכ
יפוסב דחוימבו ,םוי ידמש האצותהו . ריבס קחרמ הז רטמ 300 ש
,םדקומ ןונכת אלל ,םיטסירוטנ תורשע ,םוקמה תא םידקופ עובש
.שיש עגר לכמ םינהנו
תיטסירוטנ םע דחיב .תוסנל יתטלחה 2003 טסוגואל 16 ה תבש
,ונתוא איבהש ,לולת ליבשב ונדרי םשמ .הינחל יתעגה ,תפסונ
רבכו הנופצ ונלכתסה . ליצמה תכוסלו םימה וק רוזאל לק שיח
ונברקתה .םילהואו תוישמש םביבסש ,םיבר םיטסירוטנ וניאר םשמ
םיענו טקש היה םיה .םיריכמ ונא םקלח תאש וניתעתפהל וניארו
םנשי .הנטק הכירב ןיעמ היה תויהל ונרחב ונא ובש םיה עטקהו
ונחחוש ,ונבשי .הז םוקמל םימודש םידדוב תומוקמ המכ ףוחה לע
.עגר לכמ וננהנו ,םימל ונצפק ,
היה רבכש ומכ ,ונלש םוריעהמ ןיינע השוע אל דחא ףאש בל ונמש
.םי ידגב םע םיריעצ הרבח לש הצובק הבשי ונתיאמ קוחר אל .רבעב ונל
.אל םהו...םימוריע ונאש םהל תפכיאש רכינ היה אל
,ףוחה ןויקינ לע םידיפקמ םניא דחאכ םלוכ ,ףוחה יאב ירעצל
היה יתחמשל .ךלכולמ וידדצב הארנ אוה ףוחל תיב לעב ןיאבו
.ןויקינ ינמאנ לש הצובק איבהל גאדו ,ול קיצה אשונהש והשמ
קיטסלפה יקובקב לכ תא םיפסואו םיחרוט ,תבש התואב יתיאר הלא תא
םתוא םיזכרמו ףוחה יאב וריתוהש ,םילקתמ יתלבה םירמוחה ראשו
.תולודג תויקשב
לבזה תא הנפי דחא לכ רשאכ ,םהל קקדזנ אל דיתעבש ,הווקת ינא
,ןורשה ףוח תימוקמה הצעומהו ,ךכל רדגומש רוזאל ,ומצע לש
.הפשאה תא םשמ םג תונפל עדת ,ףוחה לע תיארחאש
תויהל ףיכו םיענו יקנ לוחה הפשאה ראשו קיטסלפה יקובקב ףא לע
.בוש וב רקבלו אובל ןוצר םע ברעב עבש ירחא ףוחה תא ונבזע .םש
         
   
       


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2000-2003 Giora Eser All rights reserved