הרפוג ףוחב שגפמ

 

םיליחתמ ינאו יתשיא , הדובע לש עובש רחאל , םירהצה רחא ישיש םוי
.היתשו םיקתממ ,רשב , תינדיצ ...ףסונבו ונלש תואנחמה דויצ תא ןיכהל
יחרזמה ףוחה לע םימשו ,םימ ,שמש לש עובש-ףוס יולב איה ונתרטמ
לש יחרזמה דצב אצמנ ,תודעומ ונינפ וילאש ,הרפוג ףוח תרנכה לש
.ריצק לת ץוביקל ךייש אוהו בג ןיע ץוביקמ מ"ק 2 ,תרנכה

 
 
 

םילקש 48 ונמליש הב ,הסינכל ונעגה העיסנ לש הלק העש ירחא
םוקמה אוהש ,ףוחה םורדב םוקמ סופתל ונינפ ,הינחה רובע
,הזה קלחב .םידגב אלל תויהל ושפנ הצפחש ימ לכל םיאתמה
"שובלה" רוזאה ןיב דירפמה קורי הטוי דב ,דחוימב ונרובע םקוה
ועיגה רבכש וניאר ,המינפ ונסנכנשכ .יטסירוטנה רוזאה ןיבו
ועיגה רבכש התומעה ידידיו ירבח 50 כו םינוח בכר ילכ 20 כ
םירבחהמ לודג קלח .יתרוסמה לגנמב םיפנפונמ םקלחו םימב םקלח
ץוביקב רמיצ תחקל רחב ןטק קלח ,םוקמב הנישל םילהוא םיקה
ללוכו רקוב תחורא ללוכ גוזל ח"ש 240 לש ריחמב ריצק לת
חלקתהל ןולל וטילחה רתוי דוע ןטק רפסמ .ףוחל הסינכ ימד
לצומ ףוחה .הירבטב התיבב התומעה תורבחמ תחא לצא לוכאלו
לש וחוצינב םירבח המכ ,יעלס יד ךא ,םיסוטפילקא יצע י"ע
עיגהל לכונש מ"ע ךרד וניפו םינבא לקסל תבשב וטילחה ,יקאי
םימה ךותב ומיקה םה םירבח המכ דוע םע דחי .תרניכה ימל
תחתמ םימב תויהל לכוי הצריש ימ לכש ידכ .תיקנע הלוגרפ
,ףוחה להנמ ,יטומ .תודקויה שמשה ינרקמ רתסומו ,הלוגרפל
ןוזמ יכרצמ ונל ויהיש גאד ןכ ומכ םוקמב הרואתל ונל גאד
קלחמו רזוחו המישר ןיכמ ,עיגמ היה אוה ךומסה לוכרמהמ
,תבש ברעב ךירצ היהש המ יפל דחא לכ םיכרצמה תא םירבחל
ןבומכ םוקמב וניכהש קצבמ ןובטב תותיפ ןיכה ,םירבחהמ קלח
- הקדווה תאו יסוי ונל גאדש היניריפקו וזואה תא חוכשל השק
אלל ףוחב חונ ונשגרה כ"הסב ,תנע ונל הניכהש םיזופת
םירבחה תא ריכהל ףיכ שממ היה ,םנימל םידירטמו םיציצמ
.תויווחו םימשר ףילחהלו טרפב םישדחה תאו קמועל רתוי םיקיתוה
םויה ירהוצב תבשב ,םימדקתמ השירפ ינמיס וארה םירבחה בר
ונימעפ ונמשו ,הז והזש ונטלחה ונחנא םג , ךרעל 13:00 העשב
.ונתיב ןוויכל
םיצורמ ךא םיפייע התיבה ונרזח ינאו יתשיא ,םוכיסל
אבה שגפמל הווקתב
יבס

 
 
 


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved