2002 יאמל 18 בהזה ףוחב ןושארה שגפמה
 
 
 
 
 
 

היבוט :תאמ
ןיב אצמנה בהזה ףוח ןוויכל ונימעפ ונמש תיביבא תבש לש רקובב
בהזה ףוח תא יתאצמ ףוחב יתכרעש םידקמ רוקיבב .הינתנל הרדח
הלביק ,הפיח ןמז ןותיעב םוסרפה ירחא .רוד ףוחל ןיוצמ ףילחתכ
ןיבל הניב היהש םכסההמ הגוסנו "תורק םיילגר" רוד ףוח תלהנה
םיבתכומה םיצוליא ללגב ,ונתוא התחדו תיטסירוטנה הרבחה
וז העשב רבכו ,תיסחי תמדקומ יד העשב ףוחל ונעגה .הלעמלמ
ונמזהש תונחלושהו תואסיכה ,הסורפ התייה ,הלודגה הללצהה תשר
הרבעש הנשב ךיא ,ןיוצמ יל רוכז .תבשב איבהל ןכומ היהש ,ןלבקהמ
,ונלש הניפל דע יצחו רטמוליקכ הללצהה תשר תא ובחס םירבחה
הלקה ונל התייה ,בהזה ףוחב ןאכ .זא וב ונייהש םיסקמה ףוחב
,םירטמ האמכ ,אוה ףוחל דעו היינחה םחתממ קחרמה ןכש הלודג
.תונחלושהו תואסיכה ,הככסה תא ובחסש הלא ונא אלו

תריכש תואצוה יוסכל ךא ,ירוביצ ףוח אוה ףוחהו םניחב היינחה
שב-שש איבהל גאד ןתיא .ףתתשממ ח"ש 20 תובגל ונצלאנ ןלבקה
תופמ םישל וגאד ,הרובחבש םישנה .םיקחשמ ןותרמ השעו
אל ריוואה גזמ .בוט לכמ םהילע סימעהלו תונחלושה לע תולוחכ
וריסה ןיפוליחל תוצלוח םע וראשנ ןבורו ,רקובב ונמע ביטיה
אולמב האצי שמשה םויה תוצח ירחא .שמשה הממיח רשאכ ןתוא
םימה תרוטרפמט .םיל סנכיהלו ףוזיש םרקל ןמזה היה הזו הזוע
.ונהנש ורפיסו םימל וצפקש הלאכ ויה ךא ,הרירק יד התייה
.םהילא ופרטצהש םירגובמ המכ ויהו לגר רודכב וקחיש םידליה
םידדוב קר רשאכ ,תוגוזב קחשמל שמיש קוריה יבזירפה םג
ונייצ ,הרבחה לכו דואמ המיענ התייה הריוואה .ותוא ולצינ
תעירימ ףידע טלחהבו םלשומ ןרתפ אוה בהזה ףוחש ,קופיסב
.רוד ףוחב ונל התייהש הקוריה דבה
אבה שגפמה תא עובקל ונטלחה םיחכונה ןיב לאשמ ירחא
.ינויל 1 ב העש התואבו םוקמ ותואב
.בהזה ףוחב תוארתהל

 
 
.מ לארשי , ימפש השמ :םימוליצ


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved