ןומייח לש ףוחה


בורקב םסרופי ןומייח לש ףוחה לע אלמה רופיסה

רופיסל תונלבסב וניתמה אנא


 

 

 

 

 

 


ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח


ימפש השמ :םליצ
רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved