תויטסירוטנ תויווח
...ילש הנושארה םעפה

   
(2003 יאמ) רשע ארויג :תאמ
 
המייתסנ ןלוגה תמרב רופיכ םוי תמחלמ ירחא התייהש השתהה תמחלמ
.1974 תועובשה גח ירחא
ונלוכ ונייהו םח ץיק ונרבע .ילש םאה סיסבל יתרזח וב ןמזה היה הז
ותסה ימי .תירוסה תלעבומהמ ונתיא רזחש דויצב לופיטב םיקוסע
.ףלחש ץיקב תולבל ונל אצי םרטש רכזנו הרוחא טיבמ ינאו ועיגה
טהלבו הבורק הכ התייהש ,תרניכל תוחיג ויה אל ,תוביסמ ויה אל
.הז לע בשח אל דחא ףא ,הרבטצהש הדובעה
     
 
 
 
 
 
 
היהש ,ר"סרה דוד... הז לע בשחשכ הזכ דחא היה תאז לכב ךא
,ויליא ברוקמ יתייהש , דוד יל עיצה דחא צ"החא .ונלוכ לע בוהא
הרבח המכ ןגראל ,ירבחה דצהמ ןהו הגולפב ידיקפת חרוקמ ןה
,,,תונב אלל לויט הווש המ ךא .לויטל תאצלו ילש דודגהמ
,סיסבב םיישנה םידקומה ויה ולאש ,ל"מחלו היזכרמל דימ יתרשקתה
בוביס ירחא .תונב המכ וצפק דימ .לויטל אובל הצור ימ יתלאשו
חרזמ ןוויכל ,חטש יבכר 2 םע סיסבהמ ונאצי ,חבטמה ךרד רצק
.עודי יתלב ןוויכל ר"סרה לש ונעסנו ותגהנהב
עיגנש טקשב םש...יל הנע םיעסונ ונא ןכיהל דוד תא יתלאש רשאכ
ךרדב םשמו תרנכל דע םורד ןוויכל ,ןוילעה סכמה תיבמ ונעסנ .עדת
'סמ שיבכ םויה)חרזממ תרנכה תא תפקועה הלולס אלו תיצוב רפע
לת ץוביק לע ונפלח .(תרנכה תא בבוסש יחרזמה שיבכה אוהש 92
ונינפ בג ןיע ץוביק ירחא תצקו 67 יפל תושק תוזגפה עגיש ריצק
הנותמ הילע רחאל .הפוקת התואב יתרכה םרטש הלולס ךרד לא הברעמ
וילעו לוענ רעשל ונעגהש דע תדרל ונלחתה םיבר םיבוביסב הוולמ
רדגל ונעגהש יל הארנ ,דוד" ."השרומ בכרל טרפ רבעמ ןיא" בותכ
.יתרמא..."ינדריה לובגה ומכ יל תארנש
ונדרי הקדכ ירחא .דוד הנע ,"לוענמל חתפמ יל שי גאדת לא יל אנא"
הארנו ,םודק יאמור ץרחמ םעפ היהש הארנש םוקמל ונעגהש דע ,הטמל
.םיבכרה לש תורואה תא וניביכ ונא ,ךשוח טעמכ רבכ היה .םמושו שוטנ
ןיכהש תוינדיצב ןבומכו םירורפגו תורינב דייטצהל שארמ גאד ר"סרה
םינבמה דחא ןוויכל תילגר ונעספו םיבכרהמ ונדרי .חבטמב שארמ
.דוד וילע עיבצהש םישוטנה
ארקנש ןייעמל ונתוא ליבוה תירפוגה חיר ,ונעגה ןאל ונבה דימ
םימיה תשש תמחלמ ינפלו "המח לא" םוקמל וארק ונמזב .םשובה ןייעמ
.ןייעמה ימב ויהש אפרמה תולוגס םוש לע םוקמב ץחרתהל ובהא םירוסה
םיחחרפל טרפ םשל עיגה היה אל דחא ףאו רוגסו חנזומ היה םוקמה
יתרמאו ר"סרל יתינפ...םי ידגב התייה ,הרצונש תידיימה היעבה .ומכ
דייטצה אל דחא ףא ןכל ,םיעסונ ונא ןכיהל ונל רמא אל אוהש ,ול
?"תונבהו"... "ךל ואריש דחפמ התא המ"... יל הנע דוד .םי דגבב
ןיא הכ ןיב"..."רובעי הז םהל םג" ,רמא אוה "גאדת לא"...יתלאש
ןכאו ."היעב היהת אל זא ,םימייק יתאבהש תורנה קרו םוקמב למשח
כ"חאו .םימל ונצפקו ונידגב תא ונרסה ,םילייחה ונא םדוק .היה ךכ
היהש ףא לא ,ונישאר תא בבוסל ונתיאמ ושקיבש ,תונבה רות העיגה
םלוכ תוקד המכ ירחא .תורנה רואל ,ינשה תא דחא תוארל דואמ השק
ולגרתה םלוכ תוקד המכ ירחא .(תולעמ 42) םימיענהו םימחה םימב ויה
,קר ונל הרתונ .ולפנ םדוק ויהש תוציחמה לכו ,םוריעב היחשל
.ונישע הז תא םג הרירב תילב .םימיענהו םימחה םימהמ תאצל היעבה
םרזש םיענה ריוואמ (תובגמ אלל) ונלוכ ונשביתה תוקד המכ ךות
.םשמ תועיספ המכ קחרמ ,ונל וניתמהש בכרה ילכ ןוויכל ונגלידו ,הנבמל
.(הדילל טרפ) ייחב ןושארה יטסירוטנה עוריאה היה הז
"רדג תמח" םוקמל םיארוק םויהש "המח לא"ב גנעמ יולב ותוא
םידייטצמ ונייה ,שדוחב םעפ .ןויערה תא ץמאל ונטלחהו ונתיאמ חכשנ אל
ףוחל םידרוי ונייהו ,םימיעט תונוזמ ראשו םירשב ,לגנמב שארמ
.תרנכה לש יחרזמה דצב אצמנה ,יסרוק
ילבמ רשפא ןיא ,תאזכ הדועס ירחאו .לגנמל ילאדיא םוקמ היה הז
דייטצהל ךרוצ ןיאש רבעהמ ונדמל רבכ .םיכזה תרנכה ימב לובטל
היעב דוע הרתפנ ףסונבו .ץוחנ וניא אוה הלילב יכ... םי דגבב
?סיסבב םיה דגב תא שביינ דציכ...הנטק
."המח לא"ל עיגהל תורשפאה תא ונל ורגס 1977 יהלשבו ופלח םינשה
שדחמ םוקמה תא ונבו וצפיש , דחיב ונגראתה רוזאה יצוביקמ עברא
.םיקותמה תונורכזה םע קר ונראשנ ונאו .תראפתל אפס רתא ומיקהו
.הריפסה ינפל הינשה האמב תונבל וליחתה רדג תמח תואצחרמ תא
תובר תויאופר תולוגס םע ןיוצמ הצחר םוקמכ עדונ םוקמה זא רבכ
םשו" :םוקמה לע רמא תיעברה האמה ןב סוינאפיפא ןוירוטסהה .
םירבג דחי םיצחרתמ םשו ליעוה...ויתולובחת תא ןטשה לבחמ םג
.ייניעמ שמ אל יטסירוטנה ןויערהו זאמ ורבע הנש 30 כ ."םישנ םע
,םיטסירוטנ םירתא האממ הלעמלב תויהל יתקפסה ל"וחל תוברה יתועיסנב
לטרופב םירקבל תושדח רפסמ ינא םהילעו ,הפוריאב םיאצמנ םבורש
.ילארשיה יטסירוטנה
   
:רדג תמח לע
 
 
תשולשמ תפקומש הנטק תיעבט העקבב ,ןלוגה תמר םורדב אצמנ רתאה
.דומלתה תפוקתמ דוע עודי רתאה .ךומריה רהנ ידי לע הירבע
.יטסינלה בושיי וירחאו ידוהי בושיי וב םייקתה תורודה ךרואל
היהש בושייה לש םירורב םידירש שי תואצחרמה רתאל דואמ ךומס
לעב - םשובה ןייעמ :תונייעמ השימח םיעבונ העקבב .רבעב ןאכ
150 לש קמועמו ,תולעמ 42 לש הרוטרפמטב ,םיפוקשו םילולצ םימ
סלוב-לא ןייעמ וילא ךומס .תירפוגה חוחינ אוה "םשובה חוחינ" .'מ
םימח םימ - םילס ןייעמ םהילא בורקו ,םיקותמ םימ לש ןייעמ -
ןייעמה .תולעמ 28 קר - דעס ןיעו ,תולעמ 52 לש הרוטרפמטב
תושלגממ וילא םישלוג ץיקב .הלודג הייחש תכירבכ רתוי שמשמ הזה
רשפאמ רדג תמחב העיבנה לש ברה עפשה .תונילופמרטמ םיצפוקו םימ
םירוקמ תונייעמהמ קלח .תועש שולש לכ םימה לש האלמ הפלחה
םימשה תוחורל םיחותפ קלח ,(שמשה ינרקמ הנגהל ףוקש גג םע)
ןווגמ ,יתואירב זכרמ םוקמב .תולודג הייחש תוכירבכ םידקפתמו
.יזוק'ג ,ןבומכו ,םייביטנרטלא םילופיט לש


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved