(15-09-2001) ץיקה תריגס ינפל עגר םינובה ףוח

.םינובה ףוחל ונעסנו ונתיבמ רקובב ונאצי
. הירוטסה תצק יטסירוטנה רופיסה ינפל
. 13-10-49 -ב דסונ םיבשומה תעונתל ךייתשמה יפותיש בשומ ,םינובה
דסונ ותוברוח לעו "תלרפכ" םשב -13ה האמהמ תינבלצ הדוצמ לש םידירש שי ומצע בשומב
:ןוגכ םירפכ רפסמ דוע םע דחי ובזע רפכה יבשות רורחשה תמחלמב .םאל רפכ םשב יברע רבכ
לארשי םע הלועפ הפתישש סידרפל טרפ ,דועו (למרכה עבג) עב'ג (הלייא ןיע) הלזאר ןיע
.וראשנ היבשות ןכ לעו
.ןולא יצע רפסמו םיחרופה םיבצחה ויה םינובה בשומ תא ונרבעש רחאל יניע תא ובשש המ
םיצעש ןולא יצע לש רעי היה למרכה ףוח לש ימורדה קלחהו ןורשהש םיעדוי אל ונתאמ םיבר
ןוטלשהש אוה רופיסה .הזה רעיה לכ ןכיה ולאשת יאדובו ,עבט תרומש הז םויכו וראשנ םידדוב
.םחפה ירטק תא קיסהל ידכ רעיה יצע בור תא רקע 1917/18 דע לארשי ץראב טלשש יקרוטה
תא םיסכמה םישנא הז וניארש המ לכ ףוחה ןוויכל טבמבו םינושאר ונייה ,ףוחל ונעגה רשאכ
.תיטסירוטנה התומעה דידי לש תפסונ תינוכמ העיגה םילכתסמ ונחנא דוע .ליטסכט תוסיפב םמצע

רחאלו וילא ונשגינ זוע ונשבל .דבל אל ונחנאש ונבהש ןכ ןופאלפב רשקתהל הסנמ אוהש וניאר
היהיש ונבשח רשאכ התייה ונלש הבזכאה .ןרותה רבעל םידעוצ ונחנאש ונטלחה הרצק החיש
.םישנא רפסמ םש ובשי ןפוא לכב לארשי לגד םע ןואגב אשנתיו הובג ןרות
 
 
.ףסונ גוז עיגה עתפל רשאכ דבל ונתשולש ונייה .הנופצ רטמ -200כ דוע םדקתהל ונטלחהש ךכ
,השימח ונייה השולש םוקמבו ונלדגש ןייצל שי .ונתא םקמתהו ןוכנה םוקמב אוהש ןיבה שדחה גוזה
דע רבוע וננמז ךיא ונשגרה אל העשה תויעבב ונדו ונבשי םייתניב .םיזוחא תורשעב ונלדג
ןבומכו רזח חילשה .ןרותה ביבס הרוק המ קודבל והשימ חולשל טלחוה 12:00 העשבש
. ןרותה ביבס םיצבקתמ םישנאש תובוט תורושב םעש
םישנאהש ךומנ ךכ לכ היה ןרותהש ןוויכמ שוחה יפל המורד ונכלהו הרירבה ונידיב התייה אל
.ומלענ ליטסכטה ישנא לכ העתפה דועו ותוא וריתסה
. " תועתפה שי דימת עדוי ימ" ןילמהמ ןלילחה ןאכ רבע ילוא
(ימפש) ןרוג השמ
 
 


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved