םינובה ףוח

 
 

עטק תללוכה תיפוח עבט תרומש איה םינובה תרומש
.ןוכיתה םיה יפוחב תוניינעמהו תופיהמ מ'ק 4.5 לש
םינובה בשומ דעו םורדב רוד לתמ ערתשמ הרומשה םוחת
רתויב ץרופמה ףוחה רוזא אוה םינובה ףוח רוזא .ןופצב
וכיהש םיה ילגו חורה י"ע בצוע הז ףוח .לארשי ץראב
.וכרואלש רכרוכה תועבג לע תובר םינש דשמב
ףוח תורעמ ,תוינוש ,םיפכ ,םיילוח םינוצרפמ אצמנ ףוחב
םייק ,ףוחב םימה לש עגמה וק ךרואל .םילג תורקזמו
םילדגש ,םיה יבצ ומכ םידחוימ םייח ילעב לש םלוע
תיבחט ,תיפוח ,לפשו תואיג ,םילג ץפמ וב שיש םוקמב
היחמצ היוצמ רכרוכה תועבג לע .דועו םי טולב ,םיעלס
:אמגודל םיה ימ ססרלו תוקזחה תוחורל הדימעה
תיפופל ,יפוחה הלילה רנ ,ףוחה תלצבח ,הבוהצ הגירפ
.דועו תינרשב תינרופצ ,ףוחה
.עבט תרומש הז ףוח עטק זרכוה ,ודוחי לשב

 
 
 
 
.מ לארשי : םליצ


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved