ש"צומב שגפמה

   
(2001 רבוטקואל 20) ירבא : תאמ
 
,העידיב רקובב םק ינאו תיחרזמה הלפשב תיוותס תבש לש רקוב
הכוראה ךרדה לע בשוח רבכ ינאו הכירבל םיכלוה ונלוכ ברעהש
תחא התייה וקה לעו לצלצ ירלולסה םילשורי הריבה ריעל
,הלאש חלמה םיבש ה"ילק ףוחל ץופקל ךתעד המ.... יתודידימ
. ימצעל יתבשח ןיוצמ יותיע םגו הל יתרמא ןיוצמ ןויער
.העיסנ תוקד 30 כ"הסב שי םילשורי דע ה"ילק ףוחמ יכ
רומ ינב םע דחי יתינוכמל יתסנכנ ,ןכמ רחאל העש יצח
ל"קק תמוצל יתעסנו ,יצחו עבראה ןב
הריבה ריעל ונעגה ,תוקד םישימח רחאלו יתדידי תא ףוסאל ידכ
הלאגייב ונינקו העבגה תמוצב החונמ תינח ונישע . םילשורי
ףוחל ונעגה . חלמה םי ןוויכל ונימעפ ונמש ,םשמו ,רתעז םע
ריוא גזמ ונאצמו ,םימשה זכרמב תאצמנה שמשה רשאכ םירהצב
.םיב הצחרל םיאתמו תולעמ 28 דואמ םיענ
     
 
 
 
 

ירחאו תועמשמ אלמ בחר ךויח םע ונתוא הלבק ףוחה תלהנמ תילג
םא" הנייצ תילג .ונל דעוימה ףוחל ונסנכנ ח"ש 15 הל ונמלישש
הקיסומ "יל וארקתו ושיבתת לא והשמ לוכאל וא תותשל וצרת
.וילע ונבכשנו חנ אסיכ ונל ונאצמ ונאו עקרב הנגינ תיוושכע
תא ונמש םיב ונצחרתה .ונחחושו םיקיתו םירבח המכ םע ונשגפנ
ירחא...ונ .ףיכ היה רוציקב.. חלמה םי לש רוחשה םסרופמה ץובה
איבהל תילגמ ונשקב... קיצהל ליחתמ אמצה םיפייכמו םיצחרתמש
םונגמ ןוגלש שקיב ינב ןרומ, ונתאמ דחא לכל לופכ וסרפסא ונל
ונל ואלמש תוקרי ראשו םירופיס, תוחידב ירחא דלוקוש יופיצ םע
תאצמנ םש הריבה ריעל רוזחל ןמזה העיגה שמח העשו םויה תא
הכירבל הריישב ונעגה העיסנ תוקד 35 כ ירחא .הייחשה תכירב
לביק םוקמל הסינכבו (םניח) החונו הלק התייה היינחה .הייחשה
.(םניח םידלי ) רבחל ח"ש 30 העונצ השקבו ךויח םע ארויג ונתוא
םירכמ הברה םש ונשגפ .הדיצב רשוכ רדח םע הרוקמ הכירבה
גנופ-גניפה תונחלוש הנושארה םעפה םהל וזש םישנא המכו םיקיתו
םע עיגה ינמ .םיקחשמב םידספה לע ונעמש רבכו םיסופת ויה רבכ
ליצמהו תונחלושה לע דוביכה תא ורדיס רבכ יטומו לב ,הרטיגה
בלח םע סנ ירחא .ןכומ לכה רוציקב , ןחלושל םחיימה תא איבה
השבלהה רדח ןוויכל ,ונימעפ ונמש דלוקוש םעטב תולפוו המכו
.הכירבה תניפב תאצמנה השביה הנואסל ונסנכנ ,הבוטר תחלקמ ירחא
םוקממ הנפתה עגרב הזבש ארויג ,הפופצו האלמ הנואס םש ונאצמ
תלד רשאכ ונל רמאו המודאו הלודג תבגמ םע עיגה ,הסינכב ובשומ
,הקד דועב םיליחתמ ונחנא השקבב וסנכיה ... החותפ התייה הנואסה
ןיאו אצוי ןיא , הרגסנ הנואסה לש תלדה .המינפ הצירב סנכנ יטומו
תופיט המכ ןטק ןוקובקבמ גזמו ,לוקב ארויג ארק םיליחתמ ונא...אב
התוא ךפש אוה .םימב האלמ התייהש ,ץעה ףכ ךותל ףוקש לזונ לש
תומכ םגו וניפאב הלע אלפנ חיר הנואסה תניפב אצמנה רונתה לע
הנטק תבגמ חקל רשאכ רתוי דוע תושעל לידגה יטומ . הלדג םוחה
עיגמ היה . רבע לכל חורה תא רזיפו תוילגעמ תועונתב התוא ףנפנו
ינא האבה םעפל , לבחו םתוא יתעמש אל ךא ,םייפכ תואיחמ ול
,גפ הז ןמזש רחאלו , תוקד 15 כ הנואסב ונייהש םתוא לבקיש חיטבמ
יתתנו םירקה םימה תא יתחתפ .תוחלקמה ןוויכל הצוחה הצירב יתאצי
םע רוזאה לא יתאצישכ .ישאר תא רקיעבו יפוג תא ףוטשל םרזל
םלוכו י"א יריש רשו ןגינש ,ינמ ביבס םיבושי ויה םלוכ תואסיכה
,תוצח טעמכ דע ונרכהש םיפיה םירישה לכ תא ונרש .וילא ופרטצה
רוזחלו הלפשל תדרל וישכע ראשנ... האנה ולוכש אלפנ םוי ונמייס
.התיבה
.הזה אלפנה םוקמב תויהל תפסונ תונמדזה ונל היהתש הווקת ילוכ

.ל ירבא , מ לארשי ,ימפש השמ :םוליצ


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved