(2001 ותס) ה"ילק ףוחב שגפמ

(2001 רבוטקואל 6) .מ ויז : תאמ

 
 

םיל האיציל ונגראתהו ונמק ,ירוהו יחא ינא תבש םוי רקובב
.ה"ילק ףוח ןוויכל ונכשמהו רבח דוע ונפסא וניכרדב חלמה
הרמאו ,ףוחה לע תיארחאה תילג ונתוא הלביק ונעגהשכ
םימל ונסנכנ ינאו יחא .תליאמו םורדה רוזאמ םישנא םיאבש
דע הסינכהמ ,הילע םישנא ריבעהל ונטלחה הדוספר ונאצמו
הז יתוא .םינבאה לע לופיל אל םהילע לקהל ךכבו קמועל
תיעקרקמ ץוב יתפסא .רבעמה םולשת המ ולאש םהו עשעש
.םיצחרתמה תויחונל הדוספרה לע ותוא יתחנהו םיה
אוהש הרמאו יתוכיאה ץובה ןמ הבהלתה תוחרואה תחא
ץובב םמצע לע ונחרמ ,ירוה לש םירבח המכ ...תויונחב ומכ
.ףוחל ונדריו העבגל ביבסמ לייטל ונכלה דחיו
.םידלי ללוכ שיא -20 כ ונייהו םירבח דוע ופסאתה םייתניב
וחחוש םירגובמהו תוככסל תחתמ ונלוכ ונבשייתה
לש תוחידבה ירופיס תא יתבהא דחוימבו םינוש םיניינעב
תספותב םיחישה ןיב וקחיש ,םינטקה רומו ןב .יבאו ירבא
וא הייתש תונקל ךלה ונוצרמ שיא לכ ךכ רחא ,םיאובחמו
ינא ילש אבא ,הייהשה ךשמב .תילג לצא תונחב ביטרק
הליחתה שמשה .םישנאהו ףונה לש תונומת ונמליצ ירבאו
ןגראתהל םיכירצ ונחנאש ונל ןמיס הזו ,5 תארקל עוקשל
.הרזח ךרדל ונאציו ףוחבש תוחלקמב ונחלקתה .הביזעל
תאצמנש "סיוולא" תדעסמב שגפיהל ןויער היה ירבאל
רשא ביבח רצלמ ונתוא לביק הדעסמב .התיבה ונכרדב
םידליה ונתוא ןימזה החוראה םויסב .ונתוא קיחצהו תריש
.תדחוימ הירוובל
.םירשואמ רקיעבו םיאירב ,םיפייע התיבה ונרזח

ויזו לארשי ,ירבא :םוליצ


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved