ה"ילק ףוח
חלמה םי ןופצב אצמנה

 

.חלמה םי לש ינופצה ףוחב אצמנ הילק ףוח
. תוומה םי היחתל םק לש תוביתה ישאר אוה ה"ילק םשה
ל"חנ תוזחאהכ םקוהש ה"ילק ץוביקל ךומס אצמנ ףוחה
תוסנכהמ זוחא 50 .יחרזא ץוביקל ךפה 1975 תנשבו
.ץוח תודובעו תואלקחמ ראשהו תורייתמ תועיגמ ץוביקה
.חוריאל םירדח ןימזהל ןתינ ץוביקה רתאב
הילק ףוחל עיגהל ךיא
.םילשורי ךרד איה הילק ףוחל עיגהל החונה ךרדה
ןוויכל הלאמש הינפ הנשי ,הריבה ריעל הסינכה ינפל תצק
.םימודאה הלעמ ,וחירי ןוויכ ,תיתפרצה העבגה ,תומר
םימודאה רושימ קלדה תנחת ינפ לע םיפלוח ךשמהב
.(ודילה קלד תנחת) ודילה תמוצ דע תליא ,םודס ןוויכל החרזמ םשמו
הנימי תונפל קר תורשפא הנשי ,הז ףעסמב
ה"ילק ףוח ןוויכל הלאמש הינפ שי מ"ק 2 כ ירחא
.תוקד 30 כ אוה ףוחל דע םילשורימ העיסנה קחרמ
!תוריהזב ועס אנא

.6 סמ שיבכב םורד וא ןופצמ םיאבל
.(ןיעידומ ןוויכ) חרזמ 443 סמ שיבכל ,ןמש ןב ףלחמב םידרוי
ןמסמה טוליש ונשי ,באז תעבג ינפלו ןורוח תיב ירחא תצק
.ןופצ ןיגב שיבכב םיבלתשמ .ןיגב ךרד םילשורי
.טפעוש סכרל הכומס הינפל םיעיגמ רשא דע ,מ"ק 10 כ המורד וב םיעסונ
. חרזמ 1 סמ שיבכ חלמה םי ,ןוויכ לע עיבצמה טוליש שי
90 .סמ שיבכ םע תובלתשהה דע החרזמ םש ונפ
.ודילה תמוצ דע הנימי ונפו
העיסנה תורשפא ,קלד תנחת תמקוממ ובש T תמוצ איה ודילה תמוצ
.הנימי הינפ אוה ,הז ףעסמב הדיחיה
.תמוצל תימורד מ"ק 2 כ אצמנ ה"ילק ףוח
טולישה יפל ,רטמ תואמ המכ (חרזמ) הלאמש תונפל ךירצ ףוחל עיגהל ידכ
.היינחל דע

       
רשע ארויג:םליצ
   
         
   
         
 
 
         
 
 
         
 

רגסנ ה"ילק ףוחב יטסירוטנה קלחה

רבדמ הוונ ףוחל ונרבע


 


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved