היטאורק ןופצב הדסרבוק ףוח

לייטמל ךירדמ ךותמ היטאורק

ר"מק 540,58 :חטש
ןוילימ 5 :הייסולכוא
Zagreb ברגאז :הריב ריע
תיברס ,תינמרג ,תיטאורק :הפש
םיסכודותרוא ,תימורה היסנכה לש םילותק :תד
תירטנמלרפ היטרקומד :רטשמ
הנוק :עבטמ
ץינירגל סחיב +1 :ןועש
50Hz 220V :למשח

םירירקו םיאשינ םירה ללוכה ,הלש יפרגואיגה הנבמב הז םא :םידוגינ לש ץרא איה היטאורק
םיה ימ תא םידקנמה םינטק םייאו עגשמ ינוכית-םי ריווא גזממ תינהנה ףוח תעוצר תמועל
ימגאב רקבמה תא תדקופה ןדעה ןג תשוחת וז םאו ,םיבר םיטסידונ יפוח םהבו לוחכה
ררשש םוניהיגה תמועל הירעמ קלח לש האלפומה םייניבה ימי תריוואו הציבטלפ לש זיקרוטה
. 20 -ה האמה לש הפוסב ,דבלב תורופס םינש ינפל הב
ריזחהלו ,רעצו סרה ,תומחלמ לש הנידמכ םלועב הב קבדש יומידהמ ררחתשהל הסנמ היטאורק
.היבלסוגוי תנידממ קלח התייה דוע םהב םימיב החטש תא ודקפש םירייתה ינוילימ תא הילא
עיגיו -CNNב תומחלמו תוברק ירודיש לש תועש תובקעב רתונש םשורה תא דצב חיניש ימ
,םיברה הישבוכ לכ הב וריתוהש תנווגמ הרוטקטיכרא םע ,תרחא הנידמ הלגי ,הילא
םייא ףלאמ הלעמל ,םיקורי ןרוא יצע לש םיפונו עבט ;םינאיצנוה דעו תימורה הירפמיאהמ
םיקראפו ,םילפמו תורהנ ,(םיבר םיטסידונ יפוח םג םהב) םימחה יטאירדאה םיה יפוח לומ
תורייתה תפמ לע הבכיכ םהב םימיהמ הדרשש ,תיסחי הבוט תוריית תיתשת ;םיניינעמ םיימואל
.טקש הברהו ,ןיוצמ לכואו תוקתרמ םירע ;תימלועה
.יקלטיאה לובגל ךומס הנידמל ברעמ ןופצב אצמנ וב שופנל םינווכתמ ונחנאש יאה יצח

 

 

 

לייטמל רתאב בתכנש יפכ הרטסיא יאה יצח לע
.Istra הרטסיא יאה יצח אצמנ ,הינבולס לובג לע ,היטאורק לש יברעמה ינופצה הפוחב
ףוחו חונ םילקאב תנייטצמה ,Opatija היטפוא שפונה תרייע תא ואצמת ןאכ ןיינעה ידקומ ןיב
יניבור תירויצה הרייעה תאו ,תימורה הפוקתהמ םידירש הבו Pula הלופ הרייעה תא ,הפי
עיגהל ןתינ יניבור לא) תיקוראבה הימפוא תלדרתק תנכוש הבו אלפנ ףונ תפקומה Rovinj
.(הילטיאבש הטסיירטמ תרובעמב םג ץיקה ימיב

 

 

 

 

 

הדסברוק ףוחל ילש יטרפה לויטה

בקעי :תאמ
,היטאורק ןופצל ינאו יתיער ונעסנ 2001 רבמטפסב שדוחב
.היטאורקב םילודגהמ םיטסירוטנה םירתאהמ דחאל
.הדסרבוק םוקמה לש ומש
.ביבסמ תוניג םע םיעובק םקלח ,םוקמב םירזופמ םינוורק 500כ
.םוקמב שופנל ידכ הנוע לכ אובל םיגהונ םינוורקה ילעב
. הנועב םוקמה תא םיסלכאמה םיעובקה םיריידה םה הלא
,םינוש םילדגב תוריד 10כ םנשי תיב לכב ,םיתב 40 כ םש םנשי ףסונב
. חבטמב תודיוצמ תורידהמ קלח
.ןולמ תיבב ומכ תוחורא םוקמב ןימזהל ןתינ
,ןויקינ ,ףוחה תוכיא יכ רמואש,לוחכ לגדב ןמוסמ ףוחה
.ם"ואה לש הביבסה רומיש תדעו רושיאב,םלועב םיהובגהמ םה םימהו
,תיקלח םישובל םישנא םג שי יכ םא ,תטלשה םייחה תרוצ ונייה םוריעה
,םויה לכ ךשמב תויטרופס תויוליעפ הנשי םוקמב .ןפוד תאצוי העפות יהוז ךא
.הלילב תוברת תויוליעפו

 

 

 

 

 

םיחוורמ םיתוריש ןבומכו ,תויונח ,תודעסמ ,םוקמב אוצמל ןתינ הזל ףסונב
םוקמב בוש תויהל הפצמ ינאו ,תרדהנ תישיא היווח התייה וז יל .םישפונל
.ימוי סיסב לע יטסירוטנה רוזאל סנכיהלו הנחמל ץוחמ ררוגתהל ןתינ .המוד
.דואמ לוז אוה ימויה הסינכה ריחמ

רתאב תקלוחמה תרבוחה ךותמ וקרסנ תונומתה
http://www.koversada.com : תבותכב לבקל ולכות םוקמה לע םיפסונ םיטרפ

רשע ארויג: בציעו דמיע ךרע

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופה לא הרזח

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved