םורופב תונוש תויונמדזהב ורמאנש םירבד טקל
?וינייפאמ םהמ ?םזירוטנ והמ ?ונחנא ימ
?תיטסירוטנ הרבחב וררשיש יואר םיקוח וליא
 
לב
 
 
,ומצע עבטל םיבורק תויהל םישנא לש םתפיאש תא הכותב תמלגמ תיטסירוטנה העונתה
תיטסירוטנה היווחה .ירשפא רבדהש המכ דע םייעבט שוחלו שפנבו ףוגב ומיע גזמתהל
תינרדומהו תיגולונכטה הרבחהש ,םיצחלמ םיררחושמו םיטושפ םייחל םדאה תא הליבומ
םייחב לגוד ,עבטה םע תוגזמתהלו הברקל ףסונב ,ורקיעב םזירוטנה .ונילע הפוכ
,רתיה ןיב ,התועמשמ תיטסירוטנה תוהמה .תיטרקומדה היווהה לש תונורקעל םימאתומ
םייתרבח םייחו תלוזל דובכ ןתמ ,םדא ינב ןיב הווחא תשוחת ,תונלבסו תונלבוס
שובלב האור םזירוטנה .םהש יפכ םירחאה תלבקו "ימצע"ה תלבק .םינפ אושמ ירסח
,תודמעמ ילדבהל יוטיבכ שובלה תא ללוש אוה .עבטה יעגפ ינפב דבלב הנגה יעצמא
םומיסקמ תא רשפאמ תיטסירוטנה הרבחב םוריעה ,ךכיפל .'וכו יתרבח סוטטס ,םיקוסיע
.םירחאה יניעבו םמצע יניעב םיוושל םתכיפה ךות ,עבטה ךותב עבטל הברקה
,תרחאו תיטסיגול תונגראתה דחא אל הכירצמ םיטסירוטנ םייתרבח םיבצמב תוסנתהו רחאמ
תונגראתה . הלא םיינוגריא םיכרצ יולימל גאדתש "התומע" וא ןוגרא דוסייב ךרוצה דלונ
ףותישבו תיטרקומדה היווהה חורב ,םילהונו תונקת ,םימיאתמ תודסומ תמקה תבייחמ תאזכ
,הירבח תא תרשל הרטמב קרו ךא היהי הקודיצ ,ןוגראה לש םויקה תוכז .הירבח לכ
תלטומ הירחבנ לעו ןוגראכ "התומע"ה לע .תיטסירוטנה תיטרקומדה חורב הלוהינ ךות
דובכ לע הרימש ךות תונלבוסו תונלבסב גוהנל , הב רבח לכ לש ותעד דבכל הבוחה
היווהה םע הירבח תוהדזהו הצובקה תודיכל לע רומשל "התומע"ה לע .ותוריחו תלוזה
תוהשה לצנל םילולעש םימרוג תוננתסהמ הצובקה ירבח לע ןנוגל הילע .תיטסירוטנה
,םיווש ןיב םיווש ויהי "התומע"ה ירחבנ .תיטסירוטנה חורל תורזה תורטמל םישגפמב
"התומע"ה ןונקת .הירבח תבוטל התומעה ינינע תא הווחאו ןויווש חורב ולהני
םיטרקורויב םינונגנמ תמקהל ושמשי אל ןונקתו םילהנ , תאז םע דחי . הירבח לכ תא בייחי
תיעבטה תויתריציהו תינטנופסה חורה תא אכדל ידכ םילהנו תונקתב ןיא ,םילברוסמ
.עבטבש שפוחה ייחב םילגודה םישנאה לש
 
 
קרב סחנפ
 
 
.טרפב ינימה חתמהו חתמה תא ריבגמש אוה שובלהש ןעוט ינא
םיניבמ םניא םיטסירוטנ םניאש הלא ירה) תאז החנהל םימיכסמ םיטסירוטנש חינמ ינא
.(ךפהה תא קוידב םינעוטו ,תאז
הניחבמ קר אל ,רתוי החותפ ,רתוי תיעבט היהת ורבחל םדא ןיב תוסחייתההש הזמ אצוי
היהי םדא .םדאה תוימינפ לע םג הכלשה ךכב שי אלא - "ינא ךכ ינא הנה" - תינוציח
.ךניבו יניב הציחמ ןיא - דועו תושגר ,הבשחמ תניחבמ םג ומצע תא ףושחל ןכומ
אלל ,התאש ומכ ךמצע תא ךתלבקו ךלש המלשהה ללגב ימצע ןוחטיב הנקמ תאז הפישח
.הזר רתוי הארמ ןתמ ךרוצל תצחול הרוגח וא ,ןפג רמצב םייפתכב יולימ לש "םירקש"
המלשהו השגרה התוא לבקמ םדא תאז ךרד לבא ,ינוציח הארמה םע המלשהב עגונ ינא בוש
לק ,תימינפ הניחבמ םגו ,תינוציח הניחבמ םג ,ומצע םע םלש םדא םא .ותוימינפב
ונא ךכו .רתוי ינלבוס תויהלו ,תוניחבה לכמ ,אוהש ומכ תלוזה תא לבקל רתוי ול
.תיטסירוטנ העונתב םוריעה לש דיקפתה הזו ,תוירבה ןיב תיעבט רתוי תוסחייתה םיגישמ
,הרטנטב ,לשמל .םזירוטנב םיקסעתמ ונא ןיא ,םורעל רחא דיקפת םינתונ ונא םא
הרטמ הנניא םוריעה לש הרטמה ,הז ללכב לארשיבו ,ברעמה תוצראב תילגתמ איהש יפכ
םג ,וליפא ינימ קופיסל םימעפלו האנהל ,שוגירל תלצונמ אלא ,ליעל הרדגוהש יפכ
.םיאלמ ןימ יסחי ןיא םא
ןכ-לע ,תישפנ הניחבמ םגו תינפוג הניחבמ םג ,םדאה תואירב תרימשב לגוד םזירוטנה
וא רתוי םדאה םא עובקל הז יפל לכונו ,ןושיעה אשונב חוכיוול םוקמ ונלצא שי
םישגמ ןשעלמ ענמנש םדאש בשוח טלחהב ינא :תוינוציקל םוקמ ןיא ךא - טסירוטנ תוחפ
.לוהוכלאב שומישה יבגל רבד ותואו ,ןשעמ םדא רשאמ תיטסירוטנה םייחה ךרד תא רתוי
אלל םהב שומישה תא לוספל שי יתעדל יכ ,דוחל םימס לש אשונה תא יתראשה הנווכב
עגופה ,יתרבחו ישיא ילוח הזש םושמ אלא ,קוח יפל רוסא הזש ללגב קר אל ,תורשפ
ףידע) םינשעמ םישנא םע תועד ףילחהלו חכוותהל ,רבדל לוכי ינא .שפנה תואירבב םג
תלוזה םע וניסחיב םירתוח ונחנא וילאש יעצמא יתלב רשק לכ לבא ,(יתוחכונב אלש
.לוהוכלאב זרפומ שומיש לש הרקמב ,תורכש תעב וא ,םימסב שמתשמ םע םייקתהל לוכי וניא
עבטה םג ,שפנהו ףוגה תואירב לע רומשל הווצמ יטסירוטנה םדאהו ,םכסומ תאז לכ םא
עבטל שיש תיבויחה העפשהה דבלמ .םזירוטנל םיבושחכ ןובשחב םיאב הביבסה תוכיאו
ותוגהנתהו ,העיגר לש ךילהת רובעי םדאה תישפנ הניחבמ םג ,תיתואירב הניחבמ םדאה לע
תרימשלו ותרימשו עבטל םג דבכנ םוקמו תובישח שי ןכ לע .עבטה קיחב רתוי תיעבט היהת
.הביבסה תוכיא תרימשלו ,ויכרע
הניחבמ תוילילשו תויבויח תויוגהנתה ינימ לכ הזמ רוזגל לכונ ,םכסומ הז לכ םא
חוטב רתוי ,תישפנ הניחבמ קזח רתוי השענ םדאש ללגבש ונרמא םא יכ ,תיטסירוטנ
הילפאל םוקמ ןיא ,רתוי ינלבוס תויהלו אוהש ומכ תלוזה תא לבקל לגוסמ אוה ,ומצעב
.האנשל םוקמ ןיאו ,ימואל ,יתד ,יטילופ ,יעזג עקר לע
,ויתויוגהנתה יבגל תונקסמה תא קיסהל לוכי דחא לכ ,סיסבכ הלאה תונורקעה תא חקינ םא
...םזירוטנל םיאתמ המו בושח המ רושק המ עובקלו
 
 
לב
 
 
םיבורקו םייעבט תויהל .םהש ומכ ,םירחא לבקלו ךמצע תא לבקל הז ,טסירוטנ תויהל
םיצחלה לכ תורמל ,םיררחושמו םיטושפ םייח תויחל לדתשהל .ירשפא רבדהש המכ ,עבטל
תלוזל דובכ ןתמ .רחא יפלכ ינלבסו ינלבוס תויהל .ונילע הפוכ תינרדומה הרבחהש
,הביבסב עוגפל ילב ,ירשפא םוקמ לכב םוריעב תוהש ךמצעל רשפאל .ותוריח תא דבכלו
הנכמהש ,םיפסונ םיטסירוטנ םישנאל רבחתהל ,ןבומכו .וליבגמ שובלהש ,רורחש תשגרהל
.תיתרבח היווחכ ,עבטב םישגפמל ,תיטסירוטנה הסיפתה איה וניניב ףתושמה
 
 
לג ינמ
 
 
.דאמ ןידעו שיגר אוה ,תוריגסו תושקונ לומ תוחיתפו תוילרביל ,רבודמה אשונה
תבייחמ דחיב תויחל ונלש ךרדה - ךדיאמו .םישנא קיחרמו עיתרמ םירוסיא יוביר - דחמ
תיטרואית .םירוסיא ונמצע לע ליטנ :רמולכ ,םירחאב עגופש המ לע רתוונ ונלוכש
תונלבוסו תושיגר יוליג ךות ,גישהל ןתינ ,םיטרפב רבודמשכ ךא ,הריתס ןאכ שי
המ - הירטסיהב קעוצ והשימש ינפל זא .רוסאל רתומ ןיב ןוזיאה תודוקנ לע תומכסה ,תלוזל
םירבדב ותוא וליבגיש הצור היה אוה המכ םיימעפ בושחיש - !יב עגופ השוע התאש
תבייחמה הדימב עגופל בשחנ המ ועבקיש תואחסונ ןיא ונרעצל .םירחאב םיעגופ הרואכלש
וטלחויו תילמרופ ורדגויש םירוסיאו םיקוח ויהי םימיוסמ םיאשונב .ורוסיא תא
תנייפאתמ תיתוברת הרבח .יד ךכב היהי אל םלועל ךא ,התומעה ירבח י"ע יטרקומד חרואב
תעגופ םתוגהנתהש םהל הארנ רשאכ םמצע תא םינסרמו ,תעד לוקיש םיליעפמ הירבחש ךכב
ןיב םיוסמ חתמ לש ומויק םצע .תונקתלו םיקוחל דגונמ רבדה ןיא רשאכ םג ,תלוזב
ןניאש תורבח .רגתאמו ןיינעמ אקווד אוה - תויתרבחה תומרונה ןיבל ילש םיכרצה
ןהל שי ,תויועטל םגו תויוסנתהל ,ףטוש ןתמו אשמל ,םיוסמ ןורמיתל בחרמ תוריאשמ
תורשפאמ לכה תוריתמה תורבח - ינש דצמו .ונמצעל לגסל אל בטומש ,םירחא תונורסח
םג - חוכ יקבאמ ףאו היכרנא ןהב שי .ונוצר יפל ןהב תויחל טרפ לכל הרואכל קר
???רבד יתשדיח אל םא המ זא .ונליבשב אל הז
 
 
רשע ארויג
 
 
לש םתעדל דוגינב ילוא ,הז תא האור ינא ךכו ,ףיכ אוה יתרבח םוריע וא םזירוטנ
תשגרה יל ןתונ תבש לכ טעמכ וא תבש לכ עוריא .םייח ךרדכ הז תא םיאורש ,םירחא
.אבה םגו... בורקה עובשה ףוסל הייפיצ לש
,יתנבה אלש םירבד ןיבהל ,םירבחמ דומלל ,רבדל ,ריכהל, שגפיהל אוה ,יתעדל ,ףיכה
.הז המ עדוי ינומכ ימו ,בושח יכה קלחה הז תונהיל .םישדח דמללו םירחאל ריבסהל
הברה יל אציו ,םלועב םיטסירוטנ םירתאב ,ינומכ ,ויהש התומעב םירבח דואמ טעמ שי
אלו טסירוטנ אוה ימ הרדגה ןיא יתעדל .ינממ םיקיתו םיטסירוטנ םע חחושל םימעפ
תוגהנתה תא םיביתכמה םהו םיללכ שי .קוח וא ןונקת תרזעב טסירוטנ רידגמ יתייה
.ונלצא םג תועד יקוליח שי ןכלו ללכה ןמ אצוי שי ללכ לכבו ללכה
וא הרטנט אלו תינימ תוילרביל אל ,יתעדל ,איה המוריע הרבחב תיטסירוטנ תוגהנתה
חוורמב קוביח ףאו תיתודידי הקישנ וא ףוזיש-םרק תחירמ .םהשלכ םיינפוג םיעגמ
ימו טסירוטנ אוה ימ דיעמה ינוציח ןממס אל ךא ,תיתרבח תוגהנתה רדגב םה יוצרה
רשפא ךא ,אל ימו טסירוטנ אוה ימ עובקל לוכי וניא ונתאמ דחא ףא ,יתעדל .אל
םיכירצ ונא תיטסירוטנ הרבחב .אל ימו המוריע הרבחב םדא ןבכ ןוכנ גהנתמ ימ עובקל
.רתוי םישקונ תוגהנתה יללכ ונלצא םימייק ןכלו ,היוזב תוגהנתהמ םייתעבש רהזיהל
רוסיא .המוריע הרבחב טרפבו ,הרבחה יללכמ דרפנ יתלב קלח םה תלוזה תבהאו ןוגריפ
יכ - לוכי ימ ,הלאשה תלאשנ ןאכ ךא ,ולאה םיביטומה ןיב םה םג ןושיעו הפירח הייתש
תחא איה ילש הבושתה .םישגפנ ונא המל חוכשל אל בושח יכה .הלא םירוסיאב דומעל
ןורקיעה תויהל ךירצ הז ...דחיב ףייכלו דחיב תונהיל ,דחיב תויהל ונל ףיכ
.אל ימו שגפמב הידגב תא הריסה ימ אל חטבו ,ונלש 1 'סמ
 
 
.א הילט
 
 
םיכירצ םניא םלועלו ,הרבחה יכרע לע הרימשל ילכ םה ,הרבח לכב ,הרבחב תוגהנתה יללכ
.םמצע ינפב הרטמ תויהל
יכרעה ןויערה והמ - וא ?תיטסירוטנה התומעה וא ,תיטסירוטנה העונתה יכרע םה המ
? םזירוטנה אוהש
,תויתוכאלמה תוציחמה תרסה ,םישנאה ןיב ןויווש לש םיכרע ולא - הניבמ ינאש המכ דע
םייחהמ האנה - בושח תוחפ אלו ,דועו הביבסה דוביכ ,תלוזהו ימצעה דוביכו תבהא
.הווש אל םולכ הז ילב יכ ,םירחא םדא ינב תרבח לע תוגנעתהו
ןויוושו עבט תרימש תועונתמ הנושבו ,ולא תורטמ תגשהל ילכ קר הרואכל אוה םוריעה
ךכבו ,תיטסירוטנה הבישחב יזכרמ "ךרע" לש דמעמ לביק םוריעה - תורחא הווחאו
.תורחאה לומ תידוחיי איה
.וללה םיכרעה תרימש תא גישהל ועייסיש םיללכה םהמ לואשל לכונ - םיכרעה םהמ םיכסנש ירחא
וא ,(תועגופ ןה המל בושח אל ללכב הזו) תלוזב תועגופ תומיוסמ תויוגהנתהו רחאמ
,םיללכו תומרונכ ,עובקל ןוכנל הצובקה האור ,םזירוטנה לש םיכרעל קהבומב תודגונמ
תציענל וא ,ןושיעל וא ,םימסל סחיב תויהל לוכי הז .תויוגהנתה ןתוא לע םירוסיא
...םיציבה ןוגיט ךרדל וא ,שארה לע הדימעל וא ,הרטנטל וא ,םיטבמ
דבכמ אל הזש רמול ידכ םישנא קיפסמל עירפמ קיפסמש ,הטילחמ הצובקהש המ לכ - םצעב
ךכ לשבו םזירוטנה יכרעל קהבומ ןפואב דגונמש הטילחמ וא ,ךכ גוהנל תלוזה תא
.(..."תלוז" איה הצובקה םגו) ללככ הצובקל עירפמ
הרבח וא איה הלאכ םיחוכיו ילב הרבח .תומרונ לע םיחוכיו ויהי דימת - הצובק לכבו
לש תממעשמ הרבח םתס וא ,דגנ רבדל זיעמ אל דחא ףאו בתכומ לכה הב תירטילאטוט
...תויטסירוטנ הבשחמ יכרד ןניא וז םגו וז םג - יתעדל .םישידא
 
 
ריאמ
 
 
!םייחהמ ונהיתו תורדגה ובזיע ,ינפל תאז ורמא רבכש ומכ
.הנשמ אל שממ .. םימוריע/םיטסידונ/םיטסירוטנ ונחנא
? ידמ רתוי םירק אל םימה ? םישגפמב ףיכ ? דחיב ונל דמחנ
? הרדגה ? היעבה המ זא
- (ןוכנהו) אבה טפשמה תא יתעמש םעפ
"ול ועירפי אלש ךירצ ,ול ורזעיש ךירצשמ רתוי ,ףוגה"
... ונילא היגולנאבו
ילובלב ילב םייחהמ תונהיל ול ונתיש ךירצ ,ותוא ורידגיש ךירצשמ רתוי ,טסירוטנה"
"םירתוימ לכש
 
 
לג ינמ
 
 
ונתאמ דחא לכש המ אוה בושח ןכש המ .בושח אל תמאב אוה םזידונל םזירוטנ ןיב לדבהה
,חונינה ,ישפוחה םוריעה אוה 'רוהט'ה ןיערגה םא םג ,תיטסירוטנה היווההמ קלחכ האור
אל םא םג) דאמ הנהנ ינא .קיפסמ אל טלחהב הז יניעב .הרבחב רזנוצמ-אלה ,יעבטה
יתוברתה חיש-ודב ,אוהש יפכ תלוזה תלבקב ונלש תפתושמה תוסנתההמ (םירחאמ תאז שרוד
תדבועל (...יביטימירפ ,ינפוג) יסיסבה םוריעה ןיבש דחוימה רוביחב ,ינלבוסהו
תלוכיב ,ירסומ טסקטנוקבו תונובנ םייניעב םלועה לע םילכתסמו םיליכשמ ונתויה
יומיד ,רסומ ,ןימ ,תרושקת יאשונב ונירוהמ ונשריש םיכיבסתה םע דדומתהל ונלש
םע היעב יל ןיא .דועו ,ונלוכ לש םלועה לע הרימשב םיאור ונאש תובישחב ,ימצע
הברה אוה ףתושמה הנכמהש תעדל חמשא לבא ,ינומכ קוידב םיבשוח םלוכ אלש העידיה
.יתרבח םוריעל םצמוצמה םזירוטנל רבעמ
 
 
.פ בקעי
 
 
,םישגפמה תרוצב וא םירבחב הרישי הרוצב עגופ אל הז דוע לכ ,שפוח לש השיגב לגוד ינא
.םיתומיעל סנכיהל ידכ אלו חונל ידכ םיאב םירבחה בור םהבש
.שיאל עירפהל ךירצ אל םתיבב םישוע םירבחש המ
 
 
קרב סחנפ
 
 
ןושיע לע ,רתסב תותשל םיכירצ ויה הריב ,ינלבוס אל דאמ היה יסאלקה םזירוטנה
התיה רשב תליכא וליפאו ,ץוקישכ בשחנ היה ףוגה לש והשלכ טושיק ,רבדל המ היה אל
.תימואלניבה היצרדפה לש הנמאב דוע םימייק אל הלאה םיקוחה לכ .םיגוח המכב הרוסא
רומשל ידכ ,ונברקב קר אלו ,ביבסמ םעפ ידמ לכתסהל םעט שיו תולובג שי תאז לכב
דרשמ ידי לע הרכוה םרטב דוע ,התומעה ןוגרא תלחתהב שממ ונישע ךכ .תודימ לע
,םיוסמ ןוויכל התומעה תא ךושמל םיצורה םישנא שיש ששחמ הלעמל היה רשאכ ,םינפה
.הל םיכייתשמ ונאש הלודגה תימלועה העונתב לבוקמל המוד וניאו םאות וניאש ןוויכ
ינאו ,בורה לע תלבוקמה תרוסמ רצוויתש דע ,םיינרע תאז לכב תויהל ונילע ןכ לע
רבכ גאדת הרבחה זאו ,יטסירוטנה םלועב לבוקמש הממ הנוש היהת אל איהש הווקמ
.תוגירח תועפות ינפב המצע לע ןגהל
וא ,םוריעב םישנא תוארל תונרקס וליפא ילוא ,תונרקס ךותמ םיפרטצמ םישנא הברה
ךכ .םיבלתשמו ןויערל םיקלדנ תאז לכב ןמזה ךשמב לבא ,"תונציצמ" תורחא םילימב
דמעומל תתל םוקמ שי ןכ לע ,דיתעב היהי ךכו ,תורפסב וליפא רכזוהו רבעב היה
טסירוטנ לש םינוירטירקה לכ לע קוידב הנוע וניא םא םג ,בלתשהל תוסנתהל תונמדזה
לבוקמה ןמ הנוש וניאש יטסירוטנה יפואה לע רומשל עדנ ונאש הווקמ ינאו ,הסונמ
.םלועב
 
 
SABI
 
 
חונו םפוגב םישייבתמ םניאש ,תיבבו םיב םימוריע ךלהל םיבהוא טושפש ,םישנא םנשי
תומוקמב וא םיב םימוריע תוחשל םהל ףיכ .םמצע תא ףושחל ךרוצ ךותמ אלו ,ךכ םהל
עבטה לא רבחתהל םהל חונ .תיתד תיטסירוטנ הנומא ךותמ תאז םישוע םה ןיאו ,םירחא
'יתד' אוה םא קודבלו םדאה שפנל סנכיהל ךרוצ ןיא .עגורהו טקשה ךותמ ,תאזה הרוצב
תורמלש ,םישנא םנשי , רשב םילכואה םישנא םנשי ,םינשעמה םישנא םנשי . אל וא
קיחרת םירוסיאו תולבגה תלטה .עבטה ירמושמ םה ןיא ,םימוריע תכלל םיבהוא םהש
,"תיתד" הנומא םהל ןיא םע םג ,התומעב םירבח תויהל םילוכיש םימיענו םיבויח םישנא
תוארל ןיא ,תאזכ הרבחב תלבוקמה תוגהנתהה לש םיללכה יפל םיגהונ םה דוע לכו
!םינוש םהב
 
 
טרבור
 
 
יאנתה ,ומצע תא רמשל ידכ ךא .ומצע תא רמשל אוה ןוגרא לכ לש ותרטמש אוה ןוכנ
תשוחת הלדגש לככ .תוינויערה ויתורטמ םע והדזי וירבחש אוה רוערעל ןתינ יתלבה
ןוגראה ירבח לש תודיכל ,ךכל ףסונב .דרשהל וייוכיס םילודג ןכ ןוגראל תוכיישה
ימימת הצובקה ירבח רשאכ תגשומ תודיכלו ,ומויק ךשמהל יאנת איה ףא תיתצובקה המרב
תודיכלל םיינויח םייטרקומד תועד יפוליח .התלועפ יכרד יבגלו היתורטמ יבגל םיעד
תונורקע תלבק .התוררופתהל ואיבי חוכ יקבאמל םיליבומה תועד יקוליח ךא ,תאז
.ןוגראה תחלצהל ואיבי רשא םה היטרקומדה יללכל םאתהב תוטלחה תלבקו םייסיסב
השבגתהו ןוגראה םקוה םמשלש ,תונויערהמ ןוגראה ךותמ הצובק וא ןוגרא ירבח לש תויטס
.הצובקה תוקרפתהל וא םדגנכ תויצקנסל וא וליבוי ,הצובקה
 
 
ןליא ירוא
 
 
?התומעה תא םיכירצ ללכב ונחנא המ ליבשב
םירחא ילע ודיגי המ יתששח .םדאמ םיקיר תומוקמב םוריע בבותסהל יתגהנ םינש הברה
עצוממ - םינוליח הברהו םינרמש תצק - ונלש ץראב תעצוממ יד הרבחב יתלדג .יתוא וארי םא
תורוקיבה בור לש תויפשה רסוחו ינשה לע דחא תרוקיבה לכ םע .יסופיט ילארשי
ןיב םוריע לייטמ יתוא וארי םואתפ םא ,הרקי המ ששוחו ,שלחו ןטק םימעפל יתשגרה
,יתשגרה הככ) ינומכ 'םינוש' דוע אוצמל יתיוויק דימת .הביבסב םיצוביקה לש תודשה
ןיכהל ןמזה לכ יל םרג הז .( השוע אל רחא דחא ףא השוע ינאש המ יכ ,םלוכמ הנוש
.יתוא האריו עיפוי והשימ םא 'ןוכיהב' תובושת םע ימצע תא
לש הצובקל תוכייתשהה .דדוב טסירוטנ יתייהשכ יתבבותסה הבש הריוואה התייה וז
תאו שפוחה תא יל הריזחה ,ינומכ רתוי וא תוחפ םוריע םיבהואו םיאורש ,םישנא
.ךייתשמ ינא הילאש הרבחהמ הדונאו שארה לע לבקאש דחפה ילב אשונב רשקתל תלוכיה
םתואב תמייק תויפש יא .תוישפוחב רשקתמ אוה םהבש םימוחתבו הדימב יופש םדאה
.תיתייפכ תרושקת לש היססבוא וא תרושקת לש המיסחו תוענמיה הנשי םהבש םירוזא
 
 
לג ינמ
 
 
לוכיש המ .תבהוא החפשמב אל םג - לכה לע םיזוחא האמב האלמ המכסהל עיגהל רשפא יא
,םירחאל ונתאמ דחא לכ ןיב םייקה ינושב םילפטמ ונא וב ןונגסה הז ונל ףתושמ תויהל
םיעגופ ונאש תולקה תועיגפב וליפאו ,תוענמנ יתלבה תונבהה-יאב ,םירצונה םיחתמב
.םמורמ חור בצמב קוידב אל ונחנאשכ רקיעב ,םירחאב הנווכ ילב
רכינ קלח ריסמ ינאשכ הרבחב ילש תובצייתהל למס איה ,ימעטל ,תיטסירוטנה הרימאה
,תלוזב ןומא ךכב עיבמו ,ילש תונורסחה םע םג ,םירחא ינפב ימצע ףשוח ,ילש תונגההמ
,םלשומ אל התא - םלשומ אל ינא .הז בצמב יב עגפי אלו ילש הפישחה תא לצני אלש
.דחיהמ תונהיל םילוכי ונא תאז לכבו
 
     
     

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved