דיתעב םייתרבח םישגפמ


10 ארויג
.יתרבחה שוביגה הזו ,הכ וילע רבוד םרטש אשונ תולעהל ןיינועמ יתייה ,קמועל םירבחה תרכהו יתרבח שוביג ךרוצל
וא ש"פוס ומכ שגפמ ןגראל םכתעד המ . הזה לוכשאב ןוידל סיסב איהש הדוקנ יתלעהו אשונה לע לב םע םויה יתחחוש
םירבחה תא ברקל לוכי הזכ עוריא יתעדל . אלמ שובל םע ליגר עוריא אלא ,יתרבח םוריע סיסב לע םניאש הביסמ וא לויט
וריכי םה הב ךרדה םג יהוזו.דבל םיאבש תו/םידדובהמ אלא לכ לש גוזה ינב םג ריכהל לכונש וזכ הרוצבו םידידיהו
תאזה השוחתה תא גיפת וז ךרד ילוא ."םיטוס" תרובח ונאש ,ונילע הרמא גוזה תבש ,יל ורפיסש ולאכ רבכ ויה .ונתוא
יל עודי . ףרטצהלו אובל ,םייטסירוטנה םיעוריאב ,רסחה גוזה ןב וא גוזה תב טילחת הזכ עוריא ירחא ילוא .םלצא
אמגוד תחקל אל המל .(םיענ יולב םהל היהיש) דחיב תולבל םהל אב יכ םתס ,א"תב תולבל ואצי תוגוז המכ םויהש ,לשמל
שוביג רסח היה יכ הפי התלע אלש םירופ תביסמ התייה הרבעש הנשב .(םוריע אלל) הליגר םידוקיר תביסמ ןגראלו םהמ
..... תובוגתל הפצמ .הנוש היהי הז םא חמש יתייה הנשה יתרבח

ש_ינור
רבדהו ,התומעה תא ובזעי םיקוורה תאז ךרדב .התומעבש תוגוזה לש קר תשבוגמ הרובח םכל היהת .ןיוצמ ןויער ארויג
.םירבגו םישנ ןיב ןוזיא רתויל םורגי םג הזה

ןקזה רופא הקיבצ

ןקזה_רופא ימיטפוא תוחפ ינא ךא םידדוב לע הפקתה וב תוארל ךירצ אלו הפי ןויער(-: .וליבש ןכיה , םילבמה ונהנש הווקמ
.םיילרביל תונויערמ קוחר שממש ימ לומ החלצהב ארויגמ
היבוט
החותפ הביסמ יהוז ירה םירבחו תורבח םיאיבמ םיאושנ םניאש ולאו ,םידיחי םג םיאב הלאכ תוביסמבו ןוכנ אוה ןויערה
הלילשה תא דימת שפחל קיפסמ קליחד .םידיחיה תא םיחוד וליאכ הז תא ףוקתל ףכית ךירצ אלו

(השמ) ימפש
השענש קיזמ אל טלחהב הז.יתרבחה שוביגה תא םיבייחו םיכירצ ונחנאש אוה ןוכנ .ארויג ירבד תא בר ןויעב יתארק
םישנא ונב שי רשאכ יבויחה תא הזב אוצמל רשפא טלחהב ,הרגשל ךופהי אל הזש אוה יאנתה לבא ,םכסומ םוקמב שגפמ
וא םירבח םתואש ביחרמ וליפא יתייה .גוזה תונב וא ינב תא איבהל תורשפאה תנתינ ןאכ .דבל תו/םיאבש םישנ וא
:הקיבצו ינורל .תו/םידדובה לש וא גוזה ינב לש םיטסירוטנ אל םירבח םהש םיטבלתמ םישנא איבהל ולכוי םיאבש םידידי
ןכתי אוה ךופהנ דיספהל המ ןאכ ןיא ,יתרבח שוביג לכה ךסב איה הרטמה לכ ירה .ונימב אלש ןימ םיברעמ םתא יתעדל
"הלילשה תא שפחל קיפסמ" :בתכ היבוט ךיא .םישדח םיפרטצמל הכזנו תוגוז דחאנ רשאכ ונלש היהי חוורהש

תיור
, םיאושנ אלה םגש ךכל איבת איה ךפהל , וראשיי תוגוזה קרש ךכל איבת וז ךרדש תבשוח אל ינא : ש_ינורל הבוגת
. םירחא םתייא איבהל וליפאו , עיגהל רתוי םתוא דדועי וליפא הז ילוא , ועיגי

תונר דוד
.עלסב הלימ לכ ,היבוט .יתרבחה שוביגל םורתל טלחהב לוכי הזכ עוריאש בשוח ינא .ןויערה לע חוכ רשיי ,ארויג

קרב סחנפ
יתרבח שוביג הזכ היהיש ןוכיס שיש יתרמא ,ימפש ומכ ךרעב יתבגה ,ה"ילק ףוחב םויה יינפל ןויערה תא הלעה ארויגשכ
ןורתיה .תוצצולתה תצק ןבומכ ךכב היה .שובלב יתרבח יוליבל תשבוגמ הרבח היהנו םזירוטנה לע רתוול ףידענ ונלוכש
ינא ,ךכ לכ םירזומ אלו םיפיה אל ,םיקורז אל םיליגר םישנא ונחנאש וארי גוז תונב וא ינב םתואש אוה ןויערה לש
,התומעה לש יזכרמה עוריאה תויהל ךירצ אל הז .ןכותב ותוא אלמלו ןויערה תא חתפלו בושחל וכישמי םיעיצמהש עיצמ
עוריאהו םישובל ונייה ונלוכ יתפתתשה הבש ימואלניבה יטסירוטנה סרגנוקה םג ירה ,ןוסא אל הז זא ןכ םא וליפא לבא
.יזכרמה עוריאכ בשחנ היה
.דעוול האלמ העצה ועיצהו ,הדובעל המידק ארויגו לב
הנווכהש ובשח רשא הלאכ ויהש התייה החלצה יאה ,הדמחנ יד התייהו ,ןולשיכ התייה אל ללכב םירופ תביסמ בגא ךרד
הסננו םירופ בוש היהי בורקב .ףוג יעבצ קרו ,אלמ םורע התייה םינגראמה לש הנווכה וליאו ,תשופחתב שפחתהל התייה
.בוש
הנותחב ומכ תיגיגח החורא ,םידוקיר ברע ,ץיזמוק ,םישוע המ לשמל ,המייתסה םרט הבשחמ תדובע ,יקלח ןויער תילעה
לע תושעיהל ךירצ עוציבהש םיכסמ ינא .טופטפל שגפמ םתס וא עובש ףוס ,אנדס ,האצרה ,הרבח יקחשמ ,הלימ תירב וא
םירוביד אל" רמוא דימת ךמצעב התא ?רתוי תצק ילב ןויער םתס קורזל לבא .דעוו תטלחה רחאל הקיטסיגול תדעוו ידי
."םישעמ -

10 ארויג

ומכ רעיב שגפמ לע העצה לומתא יתעמש .טנרטניאה םוחתב אלא תוקפהה םוחתב אל ךא םישעמ שיא ינאש קדוצ התא סחנפ
תביסמ יתעדל .תיללכ תורכיה תחישו שאה לע תושעל םש שגפנש ועיצה .יאני תיב דיל רעיה וא הדלוח רעי וא הדנק רעי
.ער אל ןויער רעיב שגפמ םג ךא הבוט רתוי J D םע םידוקיר

תנע
.(תוקפההםוחתב ןכ ינא םא םג) עצמאב ףחדא אל חטב ינא ,ונגראת התאו לבש הצור סחנפ םא - ארויג
ונחנא" תרתוכה תחת לוכשא ןאכ יתחתפ שדוחמ רתוי ינפלש ךל ריכזהל יל השרה ,"וילע רבוד םרטש אשונ" תאלעה ןיינעב
...אתווצבעובשהףוסבתופתתשהב ןיינע תיליגש יל רוכז אלו ;"?ריכהל ללכב םיצור
,יתרבחה אשונב ןמז הברה יד רבכ םיעיקשמ ונתאמ קלחש שדח אל הז לבא ;זולב עומשל דחי ונאציש ןוכנ ,ברעב םושלש יבגל
.דוס הזש יתבשח אל םגו
.ידמ תופופצ תויוליעפה הככ םג םישנא המכ תעדל רשאכ טרפב ,דעווה תמזויב ןגראתהל ךירצ אל הז יתעדל

ש ינור

םאה .חלמה םי רוזאב םילויט רפסמ ויה וליפאו ?שוביגל רזע הז םאה .םוריעב וליפאו ,ץיקב ונייה רבכ םיציזמוקב
ןכ אלמ שובלב שגפמש םיבשוח םתא ,רזע אל הז םאו .םישבוגמ ןכ אקווד בורהש הארנכ ,ןכ םא ? שוביגל רזע הז םג
.דוסב רמשנ ןכ אקווד הזש יל המדנ ,יתרבחה אשונב םיעיקשמ קלחש הזל עגונבו ? רוזעי

קרב סחנפ

.תובוגתה המ האורו תצק ןיתממ יתייה ינא םגש בשוח ינא ,רחא דעו רבח לכ וא תנע לש המוקמב יתייה ינא ול ,ארויג
,םירבחה לש חורה ךלה המ תוארל יאדכ בוט הזש בשוח ינא םא םג ,ליבוהל םיכירצ אל הז גוסמ עוריאב יכ הנווכב תאז
.העד עיבהל זא קרו ,תצק בושחל םישנאל ןת םורופב םיימוי קר תאצמנ ךתעדוה לוכה ךסב .אטבתהל דחא לכל תתלו
.ביגה םרטש ימ ידי לע החדנ וא ,בוט אל ןויערהש תאז שרפל ןיא םוי ךות םיביגמ ןיא םא
לכב ,ףתתשמ בל ץפחב יתייה ףאו וב יתכמת ינאו ,ןוכנ אוה ןויערה ,עובש ףוסב יתרבח שוביגל תנע לש ןויערל רשאב
עובש ףוסב הפי היה תאז לכב ריוואה גזמש ררבתה דבעידב יכ םא ,חלצומ ךכ לכ היה אל דעומה יכ ,יתמשרנ אל תאז
רוזאב יוליבב רישע ןויסינ םא הביבסב ריידכ - ראורבפ ףוסב בוש תינכותה עצות רשאכש ימצעל ראתמ ינא .עצוהש
עוריא ןנכתל אל עיצמ ינא (ידג ןיע הדש רפס תיבב עובש יפוסל רומש רדח וליפא יל היה ,דיעהל לוכי ינמ) חלמה םי
.ב"לק הזש תורמל ,ףתתשהל ןווכתמ ינא טלחהב זא .ץרמ ינפל הזכ
.ללכב בתכיהל םיכירצ ויה אלשו ,ובתכנש םירחא םירבדל בלה תמושת בסוה ,התעצה תא העיצה תנע רשאכש קר לבח


תנע

.תיטסירוטנ הביסמכ תננכותמ איהש אלא ,הל תכלוהו תנגראתמ י'ג יד םע םידוקיר תביסמש עדוי התאש יתבשח ,ארויג
תונויערל הרוקש המ הז תובורק םיתיעל .הנוש תנוכתמב לבא ,לעופל אצי הארנכ ךלש ןויערה :עמשמ

ונתאמ שולששכ ,ינורכז בטימלו .םייטסירוטנ םיעוריאב דקמתהל ךירצ דעווה יתעדל לבא ,בילעהל יתנווכתה אל יאדווב
.קרס יטופטפב ןמז תוזבזבמ ונחנאש ובשחש הלאכ וניניב ויה ,הליהק שוביגל םיעצמאב וקסע
הירורב לש התייה המזויה תומדוק תויונמדזהב .רוזעל יתבדנתה קר ינאו ,הנרוא לש המזוי התייה ברעב ישישב תוליעפה
ב"לק שגפמל תבשב םתנגראתהשכ םתא םגו) ארקי דעווהש התכיחו םורופב העדוה הביצה אל ונתשולשמ תחא ףא .ילש וא
.(אל
.הז תא תושעל הבוט יכה ךרדה אל טושפ וז ילוא

קרב סחנפ
,ןונקתב תואטובמש יפכ התומעה לש תורטמל דוגינב איה יטסירוטנ יוליב ךרוצל ל"וחל העיסנ םג ,ךלש ןויגהה יפל
? ל"וחל ףרטצהל םישנא ןימזה ארויגשכ ,םדוק תבגה אל המל זא ,"ץראב" בותכ יכ
.םיעצמאה תרגסמב אלא ,תורטמה תרגסמב וניא עיצמ ארויגש יפכ שגפמ
ונתוא םי/תואורש םירבג/םישנ שיש ,רמא ארויגש יפכ ,ןוכנ םא ,עיגהל תו/םייושע גוז תונב/ינב המכ הקידב ןועט
.רבד ן/םלצא הנשי ונשובל םא קפס "םיטוס" תרובחכ

38 ילט

אלש תעדל יתחכונ דועו הידבשו היגברונ הירטסוא תפרצב םירוקיב המכ רחאל ךא םיטוס תרובחכ םכתא יתיאר ינא םג
ינאש המ יפל קר דמחנ ןויער ארויג עיצהש הביסמה .תיתרבח המרונ טלחהב הז הפוריא תונידמ ברבו םירבדה םה ךכ
תנע לע יתחחוש ? היעבה קוידב המ זא , דעו םכל שיש יתדמל .עוריאה תא ןגראי ימ תקולחמב םייונש םתא ןאכ האור
יל הרפסש המ יפלו הלאכ םירבד םכל שיש רמוא הז .םיה ףוח לע הלש תדלוהה םוי תביסמל יתוא הנימזה איהו רבעב
...םיפי םירבד תושעל םכלצא םיעדוי זא .חלצומ דואמ היה הביסמה רחאל

ירבא
.ןורתפל תידיימ ךרד םוש האור ינא ןיא ירעצל .םיזירוטנה אשונב "םילארשיה" לש תוילטנמה תניחבמ הלודג היעב ונל שי
םיזירוטנה ,הרקמ לכב .התומעל םירבח רתוי תאבה לש הרטמה תא םדקי הז תוחפשמ רתוי ויהיש ךכל םורגל חילצנ םא ילוא
...(תויחל ןתו הייח אשונב דחוימב ןיטולחל הנוש ונלש תוילטנמה) .דאמ ונתאמ קוחר ןיידע ,הפוריאב גוהנש ומכ

.פ בקעי
לבקל ךלש ןוצרל ןמז יל היה אל התא דע יכ ידימ תרחואמ אל ילש הבוגתהש הווקמ ינא
.תשקיבש המ הזש השגרה יל התייהש ףולשה גוסב אלו הזכ עוריאל המיאתמ הנכה השורד לבא בוט ןויאר תויהל לוכי הז

המ םירבחה לש תובוגת לבקל הצור התאו הדימב זא רתוי טעל םיביגמ םישנא הברהו םינשי םיבודהו ףרוח טעכש בל םיש
שפחל ךישמת .ףרוח טעכש וליפא - ץוב ץירפשהל אלו תונלבסב רזאתהל ךירצ התא , דבל דעווה ןוצר המ אל - םנוצר
תושעל המ ,םירבחה בור וא ללכ י"ע ולבקתי תונוצרהו ךלש תונויערה לוכ אל םע וליפא םייבויח תונויער תולעלו
.תולקב םירבדה תא חקיתו םירבדה חור תא ןיבמ התאש הווקמ ינא זא .ריחמה הזו תועד שפוח שי

ימת
ראוני עצמא דע ירובע רתוי יטנבלר וניא אוה ,דעו תרבחכ עגרכ ךא ,ול ביגהל יתבשחו ואשונ תאו לוכשאה תא יתארק
.דעוה לא לעופב תוסחייתההו ,דעוהמ תושקבה ןיב תיתוהמ הריתס וב תמיק .תוחפל

1 יבצ

םיטעובש ינפל זא .םימיכסמ אל םלוכש ךכ לע תפרוג המכסה התומעב שיש ןיטולחל יל רורבש המ...הפ החישה תולהנתה רואל
םגש אלפה המ.תוננב תקילבופר ומכ גהנתהל אלו המישמה תא םילשהל הכאלמב םויכ םיקסועל תתל עיצמ ינא, בלחה ריסב
.לבח.עיגהל ףיכ םישנאל ןיא...םיליגר םישגפמ יבגל

Copyright © 2001 Giora Eser All rights reserved