השתתפות ילדים במפגשים נטוריסטים
קראפ דייה רתאב ילארשיה יטסירוטנה םורופה ךותמ ישילשה טקלה
ליקט וערך : גיורא עשר
דרא הלא
 
.ילארשיה יטסירוטנה םורופה ארקנש םורופ שי ונלש םינכשל
וארקו םייח ןז םמצעל וחתיפש םיטסידונ םישנא לש הצובק
תבשוח ינא .עבטל תורבחתה תונווכ םע ץצופמ םשב ול
.םירבח םע םימורע םמצע תא םיבהואש םישנא שיש יפוי הזש
?םידליה םע המל ,הלאשה
?םהלש םירוהה לש תויטסב םידליה ואטח המ
?םוריעה יעוראל םתיא םידליה תא תחקל תחקל המל
 
befree
   

םידמלמ ןטק ליגמ הפוריאב .דוסיהמ ךוניחב איה היעבה
.תרחא םידמלמ ץראב ,ךלש ףוגב שייבתהל ןיאש
םידליה םע םיב םיקחשמ םישנא הז האור ינאש המ לכ
רבד םוש ןאכ םישוע אל םה (םימורע םה םע המ זא) םהלש
.ינימל ברקתמש וא ינימ
.רתוי תררחושמ היהתו שארה תא יחתפת הל

 
iceman
   
!!!דרא הלא
לופיטל תכלל הכירצ תאו היטס שי ךלש בשוח ינא
תויטס וא סקסמ יקנ רבד הז םזירוטנ ומכ רבד יכ
הרידגמ תא םא ,הז תא הרידגמ תאש ומכ תורחא
"םיטוס" ינוילימ שי יאר זא, היטסכ אשונה תא
תונולמ םידחוימ םיפוח םהל שיש םלועב הלאכ
םילבמ םהו ,םהל קר םידחוימ םירתאו םידחוימ
העיגנ לכ אלל םידלי םע תומלש תוחפשמ ךכ
םויה שי ןימ ליבשב ,ןימב םש םיקסוע ןיאו ןימב
תויגרואל תוגוז יפוליחל םירבח ינודעומ ינימ לכ
!!!תויטסלו ןימל "יטסירונ יוסיכ" ךירצ אל ןכל
םה ןימ םשל אלו תויטסמ םייקנ םיטסירוטנה יכ
אוצמל רשפאש רבכ ךל יתרבסה יכ .םיטסירוטנ
עגופ ךלש הלכשהה רסוח ךא רחא םוקמב ןימ
ידמלתו םירתאה ןיב ישלג םיטסירוטנב אלו ךב
!!!!הרוב תא יכ .יליכשהו
 
 
לג ינמ
   
:ומכ םיפי םיכרע המכ שמממ יבויח םזירוטנ
תועינצ ,אוהש ומכ ילש ףוגה תלבק ,רחאה תלבק ,תוחיתפ
.ףויז רדעהו רשוי ,עבטל הברק ,תוטשפ ,(!ןכ)
לש םיינטירופה םיגשומב ותודלי תונש לכ קנחוהש ימכ
,תוננוגתהו העיתרמ - םיבלשה לכ תא יתרבע ,זאד הרבחה
רורחישו הלבק ,תוהדזהל דעו תוירציו תונרקס ךרד
.טושפ אל טלחהב הז .םיחתממ
לכ ןיא םיטסירוטנ לש תוחפשמל ודלונש םידלי אקווד
,תוקוניתכ ושיגרהש המ תא שיגרהלו ךישמהל היעב
ףוגה תפישחמ הטושפה האנהה תאו השובה רדעה תא
.םירחא םימיענ םישנא תרבחב
לש היעבל םיעדומ תרבדמ תא םהילע םיטסירוטנה
-אלו ןכומ-אל דלי ףחסיהל לוכי הילא תישגרה המצועה
וירוה אלל יתרבח יטסירוטנ יוליבל עיגי םא ,ןינעל לשב
םהירוה אלל 18 ליגל תחתמ םידלי .ןינעל םיארחאה
.הלא תויוליעפב קלח תחקל םיאשר םניא
,ךמעטל טלחהב דגונמ תויהל לוכי הז ,תוסנל תבייח אל תא
לע וא הקיסומ לע רבדה ותוא רמול ןתינ לבא
.ךחורל םניאש תורפס
 
 
האגהינלופ
   

םכלש תונומאלו םכל דובכה לכ םע
35 ןב רבג דיל המוריע תבבותסמש 13 וא 12 תב הדלי
תחוודמ תויהל תבייחש היטס וז, םתס אלו היטס וז
.םדוק תחא העש הפיו דליה םולשל הצעומל

 
טרבור
   

אלל עבטל הבריק לש ןויער שי יתימא םזירוטנ ירחאמ
רשפא םיפסונ תונויער.ותוא גצימ שובלש סוטטס תוציחמ
"תיטסירוטנ התומע"לע ןוידב ןאכ אוצמל
.תיתרבח הייטס וז םירחא יניעב ילוא."יטסירוטנ ןויער"ו
םוקמ םוש אצומ אל ןכל.תישפנ הייטס אל וזש חוטב לבא
ןה בורלו הברה שי תויתרבח תויטס.דליה םולשל הגאדל
אפקת אלש םיליעומ םייונישל הרבחה תא עינמה חוכה
.תינרמש הרבחכ המוקמב
תונורקע םירמשנ םנמאש יאנתב תאז לכש ריעהל שי,תאז םע דחי
.םוריעב םייתרבח םייוליב םתסל םישלוג אלו םירוהט םייטסירוטנ

 
tedery
   
."ןנובתמה יניעב ןכוש אטחה" - ל"זח ורמא ךכ לעו
תודלי דיל "םימוריע םיבבותסמ"ש םישנאה לכש ןוויכמ
,םזירוטנב םינימאמה םישנא םה ,םימוריע םידליו תומוריע
וצפקיש יוכיסהש ירה ,יעבט רבד אוה םוריעה םהיניעבש
,תינימ םתוא ודירטי וא ותוא וסנאיו םידליהמ והשימ לע
..םישובל םלוכ םא שיש ומכ יוכיס ותוא קוידב אוה
תוינימ תודרטהש ,(תקדוצ ינאש החוטב יד ינאו) יל המדנ
תודליו םישנו םישנאל (רתוי הברהו) םג םירוק סנואו
הינלופה תאש המ .ירמגל םישובל םיבבותסמש םידליו
לדבהה קוידב והזו ,סקסל הנמזה הווש םוריעש הז תרמוא
,תיטסירוטנה השיגה ןיבל ,תלבוקמה תינרמשה השיגה ןיב
תיטמוטוא רושק חרכהב אלו ,יעבט רבד םוריעב האורש
.(היטס אלו יעבט הז ןימ םגש תורמל) ןימ יסחיל
,רבד לכב ןימ האור ,ומצעב טולשל לוכי אלש ימ
.שארב אצמנ לכה ירה .הז ליבשב םוריע ךירצ אלו
רהזהל ךירצ םוריעב םגו שובלב םג - ונייחב םוקמ לכב
רתויהברה יתשגרה ?הזב שדח המ .םיעשופו םיטוסמ
יתשגרה רשאמ ,םיטסירוטנה תרבחב המוריע םיטוסמ החוטב
...ביבא לתב םימייוסמ תובוחרב םידגב לש תומירעב השובל
החגשה תחת םיאצמנ םידליה ונלש םישגפמב אקוד ,ףסונב
לוכיש המ ,דיסא תוביסמב דבל םיבבותסמ אלו ,םהירוה םע
...םיה ףוחב שגפמ רשאמ ,םליבשב ןכוסמ רתוי הברה תויהל
םידליו ,ונוצרל דוגינב טשפתהל דלי חירכמ אל דחא ףא
םע םיאב אל וא םיטשפתמ אל ,הז םע חונ םישיגרמ אלש
.םילגרה לשו הריחב לש ןיינע הז .שגפמל םהירוה
רשב לוכאלש בושחל ודלי תא לדגל יאשר הרוהש ומכו
יאשר אוה ךכ ,בוט הז רקוב לכ ןיליפת חינהלש וא ,ער הז
.ילמרונו יעבט רבד אוה םוריעש בושחל ולדגל
 
 
 
האגהינלופ
   
הדליהו תולבל םיאצוי םתאשכ םג זא םימת ךכ לכ לכה ןיינעמ
?איה םגו םוריע אוה הלש רטיס יבייבה זא תיבב תראשינ םכלש
ןומה םע םי ףוח לע המוריע תויהל תרגבתמ הדליל תנתונש אמא
.הלוח אמא איה םימוריע םירבג
.הרזע ולבק וכל הפורת שי טעמכ הלחמ לכלו
 
johnny
 

.ינימ יוריג ןיא לבא ,םימורע ונלוכש ןוכנ - האגהינלופ
,ונלש םידליהכ םידליה לכל םיסחייתמ ונלוכ - ינש רבד
הצובקה ךותמ אל חטבו ץוחבמ - דחא ףאל ןתינ אלו
אב שגפמל עיגמש דלי - ישילש רבד .ונידליב עוגפל
.חרכה ךותמ אל ישפוחה ונוצרמ

 
קרב סחנפ
   
םינירקמו ,םידלי לש םבג ירחא םירתתסמ םימעפ הברה םירגובמ
האור ינאשכ הכובמ שיגרמ ינא" ;םהידלי לע םהיתושגרה תא
םידליהש דיגא ינא ןכ לע ,ךכב ריכהל הצור ינניא ךא ,םוריע
העונתה הרצונ תמדוקה האמה תלחתהמ ."הכובמ ושיגרי
םידלי ,םירכמ ,םירוה ,"םזידונ" הארקנ העונתה זא ,תיטסירוטנה
.םוריעב תולבלו תורעיב הייחש תוכרבב שגפיהל וגהנ םישנא םתסו
(לגופרדנאו) "לייטמה רופיצ" הנושארה רעונה תעונת וליפא
,םיטסירוטנ ויה ,תוינויצה רעונה תועונתב ונדמל ונא הילעש
תוריעצו םיריעצ דחי תוחשל וגהנ ,םגאל ועיגה םהירויסב רשאכו
םוריעה לש העפשהה לע םיקימעמ םירקחמ ושענ זאמ .םוריעב
ולדגש םידליש ררבתהו ,םידליה לע םגו םישנאה לע יתרבחה
הברה םהל שי ,םיכבוסמ תוחפ תיטסידונ/תיטסירוטנ הביבסב
םוריעה היבנידנקסב .דועו םירוענה תפוקת תעב תויעב תוחפ
הייחשב רבודמ רשאכ וילאמ ןבומ רבד היה םידלי םע ברועמה
ןתואב יל ינימאתו ,הנואסב יוליב וא ,םגאב וא םיב הצחר וא
םינוגמ םישעמ ,תוינימ תופיקת לע םיעמוש תוחפ הברה תוצראה
םינוגראב םינגרואמ םלועב םישנא ןוילמ םיעברא םויה .דועו
ונחנאש ,הדבועה םצע .םלועה יבחר לכב םינוש םייטסירוטנ
ירה םיעוריאלו םישגפמל ונידלי תא םיחקול םיטסירוטנה
םישוע אל סקסש םימיכסמ ונלוכ יכ ,סקס ןיאש החכוה תאז
.םידלי תוחכונב אל וליפאו ,היסהרפב
?הלאש לואשל יל ישרת םאה
?תונציצמ תאז התייה םאה ,ונלש םורופב המש ללכב תשפיח המ
.הנממ םילבוס אל ןפוא לכב םיטסירוטנה ונאש תכובסת תאז
לארשיב תיטסירוטנה התומעה דסיימו םזוי קרב סחנפ
 
 
 
tedery
   
..תימינפ הריתס לש יפוי שממ ונל תקפסמ תא האג הינלופ
המו ,עבטל בורק קיפסמ אוה ןטנטק יניקיב ךתעדל םא
לדבהה המ - יל יחלסת זא ,יניקיב שבלנ םא וניניעב לדבהה
?םוריעל יניקיב ןיב ךיניעב
?אל םוריעו רדסב הז יניקיב המל
ישלושמ השולש לש םרדעיה הז ,םירבג הרגמש המ זא
.תמאב ונ ?םינטק דב
הניבמ ךניא וליפאש ,םוריעל ךלש יטנאב הלוענ ךכ לכ תא
. ךמצע לש תונעטבש דרוסבאה תא
 
קרב סחנפ
   
תאש ברה חוכיוול רמוחה לע ךל הדומ ינא ,האגה הינלופ
,תוירבה תא תצק זיגרהל בהוא םימעפל ינא םג ,ונל תקפסמ
יוטיבה תא תרכזהש עגרב ןפוא לכב .ןויד ררועל ידכ
יתכרע ירה ,תאז המ עדוי ינומכ ימ יכ ,יתצפק "תוירע יוליג"
.תונברה ןמ הקיתשב המכסה לביק וליפאש אשונב רקחמ
ללכב תוירע יוליג גשומה תידוהיה תרוסמה יפל ןכבו
.םידלי תוחכונב םוריעב תויהל וא םוריע תייארל סחייתמ וניא
טטצלו ביחרהל רשפא יאו טעמ הז םורופב םוקמהש ינפמ
תא יארקתש עיצמ ינא ,ונתורוקממ
:תודהיו םזירוטנ אשונב ירמאמ
www.hameyyasdim.co.il/INS-CHEN/judaism.html
 
ימת
   
הרענ לש יביטקובורפ שובלמ ,תוחפ הברה הרגמ םוריע
,לוכיבכ םינגוהמ םינוחרי םיאלמ םהב רשא תותפמ תוחונתב
תורגבתהה ליגב תורענ לש םינושאר תוינימ ינצינ םילצנמה
תופחוד תוהמא ,תאז תורמל .םינוש םירבג לש םיוואמ יולימל
.הוארל ותוא גיצהל מ"ע ןפוגב שמתשהל ןהיתונב תא
הניא ןיידע רשא הרענה ףוגב הטוב שומישו לוצינ יניעב הז
. התוינימ לש חכלו תלוכיל תעדומ
 
הילד
   
תשולשב יתפתתשה םורופב השדחו ,אשונב השדח ינא
תבשוחו ,הווקת חתפ דיל הכירבב םינורחאה םישגפמה
אוהש ,םיב שגפמל הכחמ .יניעב ןח אצומ ןויערהש
.ירובע שדח והשמ
.םידליבו ,תוחפשמב רבודמש הדבועה וז יל עירפמש המ
וזה תרגסמב םידלי בולישש ,יתעד תא עיבהל יתיצר
לש טנמלא הזיא הזב שי .ןוכנ אל ,יתעד תוינעל אוה
.וילע התפכנ אלא ,הב רחב אוה אלש תרגסמל דלי תפישח
,הרכהו ימצע ןוצר ךותמ םזירוטנל עיגהל ךירצ
.םירוהה םיצור ךכש ךותמ אלו
. רבדה יל וריבסה אנא
 
(השמ) ימפש
   
אשונהש הנושאר םעפ אל וזו ,בכרומו בושח אשונ תילעה
תורגסמב וא ,םורופה תרגסמב תרחא וא וז הרוצב הלוע הזה
.תיטסירוטנ הרבחכ ונשגפנש תורחא
דוע לכ םהידלי תא םיאיבמ םירוהש היעב ןיאש איה יתעד
שפוח ןומה ןתונ הז יתעדל ,אוה ךופהנ .היפכב השענ אל הז
אלש הרוצב ,םג םלועה תא תוארל םילוכיש ,םידליל
ועיגי םידלי םתוא רשאכו .םישנאהמ קלח לע תלבוקמ
. אל וא םהל המיאתמ םהלש תרגסמה םא וטילחיש םה םקריפל
רפסה תיבל ךלוהש דלי לע דיגהל םג רשפא ירה
.ונוצר הז חרכהב אלש תורמל
סוטאיקס ארקינש ןווי ייאמ דחאב ונייה םינש רפסמ ינפל
תומלש תוחפשמ םש יתיארו יטסירוטנ ףוח םש שי (ץלמומ)
.םידכנו םירוה אתבסו אבס םורעב
.ךוניח לש הלאש תויהל לוכי םג הז םימעפל
 
ארויג
   
ןורחאה ץיקב האגה הינלופה י"ע רבעב ןאכ הגצוה היגוסה
ידלי תא איבא אל תישיא ינא .םיבר םיחוכיו הררועו
.תרחא םיבשוחה םירוה םנשי ךא ,םיטסירוטנ םישגפמל
םיאשר םניא םידלי (ץראב תיטסירוטנה תרגסמב) ,ונלצא
.םהירוה םע קר אלא ,דבל אובל
יאליג דע כ"רדב םה ,ונלש םישגפמל םיעיגמש םיאליגה
,הברה םש רקבל גהונ ינאש ,הפוריא תוצראב .הנומש
.ולאכ תומוקמל םידלי איבהל דואמ לבוקמ
אלל רעונ ינב לש הסינכ םיריתמה תומוקמ הברה שי
הלודג הכירבב יתייה ןורחאה ש"צומב .םירוה יוויל
םהניבו םישנא 600 כ םש ויהו טרופקנרפ דיל
ילכות אלמה רופיסה תא םיבר רעונ ינבו םידלי
."לוחב םיטסירוטנ םירתא" תחת לטרופב אורקל
 
 
1_יקימ
   
...תובוגת עומשל חמשא .ןוידל יתעד תא ףיסוהל שקבמ ינא
:יתעדל ,ןכ םא
תובר תויוסנתהל םתוא ףושחל םיסנמ ונא ונידלי תא םילדגמ ונאשכ .א
דימת םידיפקמו (המודכו הניגנ ,םילויט ,םיגוח ןווגמ) רשפאה לוככ
לכל ןוכנ הז .הלא תויוסנתה לע ונלש תרוקיב לש תמייוסמ המר לע
םישגפמב םוריעו ללכב םוריע יבגל םג ןוכנ הזו השוע דליהש רבד
דליה לש ומלוע תא הרישעמ תויוליעפ לש ןווגמב תוסנתהה .טרפב
ךופהיו לדגי רשאכ "רתוי הנוכנ" הריחב תלוכי לעבל ותוא תכפוהו
.יאמצע םדאל

םהבש םלועב תומוקמ שי .תוברת לש ןיינע הז םוריעש חכוה ןמזמ רבכ .ב
יברעמה םלועב תומוקמ שיו ...שובל רשאמ רתוי םוריע תויהל לבוקמ דואמ
תיעבט םוריעב היהשה תיווח םהב םדוק ןייוצש יפכ לשמל הפוריא ומכ
ונירות וישכעו הנש 50 "םודר" היה אשונה ץראב ונילצא .ןיטולחל
!ימיטיגל ...וללה רסומה תולאש םע דדומתהל

תויהל לש תוהמל רשאב םימיכסמו םיניבמ םישגפמב םירבחה לכש החנהב .ג
םניאש תויוגהנתה וא תוארמל ופסחי םידליהש ששח ןיא םגש ירה םוריע
.אשונב "םיניסח" רשא דבלב םירגובמה םלועל (וצרת םא) םירומש רשאו םימלוה

,םויסל
.דואמ קומע דרפנ ןויד להנל רשפא וללה םיפיעסהמ דחא לכ לע
וניבורש דוע המ ביחרהל ליבשב ידימ ןטק בתוכ ינא וב ןולחה
.שרופמב ורמאיש ילבמ םג םירבד לש םקמוע תא םיניבמ
.והשמ ןהמ דומלל היהי רשפאש תויניינע תובוגת לבקל דואמ חמשא
.שיש ימל וידלי םע תישיא תוסנתה ןכ ומכ
 
 
 
(DolphinBoy תילגנאמ םוגרת) סכלא
   
,םידלי תיגולוכיספ לש תוארה תדוקנ תא עגרל בוזענ אוב
,םיטסירוטנ םינקתמב עצוממ שמתשמ לש וטבמ תדוקנמ הזב טיבנו
.םידלי לש שער לובסל אלו עגרהל ידכ ,םיל ךלוהש
האלמ התייהש הכירבל ברקתהל יתלוכי אל הילגנאבש רכוז ינא
אוצמל לכות תוחפל הפוריאב לבא .אספוקב םיגד ומכ םידליב
"םידלי אלל" עוריא וא "דבלב םירגובמל" םיטסירטונ םינודעומ
.ברע תוביסמב דחוימב ,ההובג המרב יתחפשמ ןודעומב
םישרמש ,ריכמ ינאש םישנו םירבג םנשי :טבמ תדוקנ דועו
םישייבתמ ךא ,םירגובמ תביבסב םימוריע בבותסהל םמצעל
קלח רידגהל :איה ילש העצהה ןכלו .םידלי תביבסב טשפתהל
"דבלב םירגובמל"כ םיעוריאהמ רכינ
 
     

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2003 Giora Eser All rights reserved