ץראב םיטסירוטנ םישגפמב יקלח וא אלמ םוריע
קראפ דייה רתאב ילארשיה יטסירוטנה םורופה ךותב יעיברה טקלה
ליקט וערך : גיורא עשר
ימת
 
םירבחהמ תשרדנה הפישחה תדימ יהמ ,הלאשה הלוע םישגפמב
םנשי ,ןיינעל תונוש תואסרג תומייק ,יתעידי בטימל ,םיעיגמה
,יקלח םוריע םירשפאמה תומוקמ םנשי ,אלמ םוריע םישרודה תומוקמ
ןכמ רחאלו ,ףרטצמה ןמז תדוקנל ,יקלח םוריע םינתמה תומוקמ םנשי
.אלמ םוריע םיבייחמ
?םכתעד המ
?יקלח םוריע רשפאל םאה ,?ונלש התומעל תתל שיש ןויבצה המ
?ןמז תדוקנב תאז תונתהל םאה ?אלמ םוריע קר וא
 
(השמ) ימפש
   

.תילעה השק היגוס
".הב ץוקו הילא" לבא .אלמ תויהל ךירצ םורעהש סרוג תישיא ינא
.יקלח וא אלמ ןפואב ףשחיהל הצור אל גוזה ינבמ דחא םא הרוק המ
?םיבוט םירבח דבאלו םתוא לולשל םיכירצ ונחנא םאה
יקלח םוריע תונתהל רשפאש תנעוט תא רשאכ תקדוצ תאו ןכתי
אלמ םוריע בייחל ןכמ רחאלו ריבס ןמז קרפל

 
ירבא
   
תושיגפ רפסמל םוריעה אשונ תא ליבגהל שיש בשוח ינא ,ימת
םירחאו תמיוסמ הרוצב וגהנתי םלוכש ןכתיי אל יכ ,ינויגה
דחוימב בבושמ אל םפוג "הארמ" םא םג ,וטילחיש המ וטילחי
ןמ אצוי תויהל םילוכיש םירקמה .(רבדמ ינא המ לע עדוי ינאו)
...םימיוסמ םייגולויסיפ םיבצמ םה (בוצק ןמז קרפל קרו) ללכה
 
יקסמוקאס רואיל
   
תובוגתה הניהת המ ןיינעמ - הנוש תצק ןורתפל העצה יל שי
םיברועמש ולאכו יקלח םורע ,אלמ םורע גוסמ םיפוח םימייק ל"וחב
םישגפמהמ קלחש רידגהל - ונלצא המוד בצמ רוציל ןתינ
.יקלח םורעב קלחו אלמ םורעב םה (שארמ ךכ לע עידוהלו)
ךכל לשב שיגרישכלו יקלחה םורעל עיגי םיבלשב תוסנל הצורש ימ
קר עיגי יקלח םורעב ולאכ ויהי אלש ףידעמש ימ .אלמ םורעב עיגי
שיגרמ אל ולש גוזה ןבש ימל רשפאי הז .אלמה םורעב םישגפמל
דבל עיגהלו יקלחה םורעה ישגפמל גוזכ עיגהל אלמ םורעב חונב
.אלמה םורעה ישגפמל
.ןויער קר
 
SABI
   

, םיטסירוטנ תויהל םירומא שארמ םה םישגפמה םאש בשוח ינא
גוז ת/ןבל תורשפא תתל שי, לבא ,אלמ םוריעב עיגהל שי זא
תא ה/ול תתל ןמזה םאו ,יקלח םוריעב םישגפמ רפסמ תויהל
ול שיש גוז ןב לע ץוחלל ,ירמגל םורע תויהל החונה השגרהה
ךפהה תא קוידב םרוג הז תיקלח טשפתהלו עיגהל ץמואה תא
.ישיא ןויסינמ תאז רמוא ינאו ת/עתרנ אוהו רומגה
, םישגפמל עיגמ התא המ םשל הטלחהל עיגהל ךירצ ףוסבל ךא
שגפמ אוהו שגפמל הרטמ שי לבא המיענ דואמ הרבחהש ןוכנ
!אלמ םוריעב

 
ןקזה_רופא
   

םיטעמ ונא ךריכזהל לבא ,תיתרבח הייאר לעבו יתריצי התא רואיל
רצונש המש רמול לוכי ינא תויתריצי אלל .םישגפמ לצפל אל ץלמומו
םג,ללכב םייליל םישגפמב הדפקה התייה אל .ריבס בצמ אוה חטשב
לש אל םגו םידסיימה רודמ גוז תונב יבגל ברל וכלה אלו,וכו רוק בקע
אלש הארנכ גוז תונבו ןציצמכ דשחנ וניאש ימ .םישדח םיפרטצמ
ירפסמה סחיב היהי הזש ןמז לכ היעב האור אל ינא ירה ,ךכב תודשחנ
, הזכ היהי בורהו ינפ לע חפטת תואיצמה םואתפ םא .יחכונה
.ךכב ןודל ןמזה עיגי זא

 
ש_ינור
   
?םירבג לצא יקלח םוריע בשחנ המ יל וריבסת ילוא
?ללכב םוריע אל וא יקלח םוריע אוה םי דגב םע רבג םאה
םוריע אוה םדאהש וא ,יקלח וא אלמ םוריע ןיא יתעד יפל
.שובל אוהש וא
 
tedery
   
בורגל הז רבגל יקלח םוריע ילוא ..ינור ,הנוכנ ךא תעשעשמ הדוקנ
?םייברג
תויהל תלוכיה ביבס בבוס הצובקב ןיינעהש תבשוח ינא - תוניצרבו
,םירבד המכ דוע אוה םזירוטנהש תורמל יכ ,דחי םלוכ ,םימוריע
תא םיבייח אל הביבסה לע רומשלו תותשל אלו ןשעל אל ליבשב
תיללכה הרבחה לומ הצובקה לש יזכרמה ישוקה .התומעהו ןוגראה
וניאש ימ .הצובקה לש "לגד"ה ךכיפל והזו ,םוריעה אשונב אוה
ףידע - תיזכרמה תוליעפב ףתתשהל (תולגתסה תפוקת ירחא םג) ןכומ
םדא - (והשמ תיביאנה ילואו) תישיאה יתעדל ,ףסונב .אובי אלש
ללגב םג ,חונ אל דאמ שיגרי ,ונלש םישגפמל שובל אובל דימתיש
ןפואב לבקיש ,דהוא יתלבה וא ינדשחה סחיה ללגב םגו ,גירח ותויה
.םירבחה ראשמ ,יעבט
 
תנע
 

,הילט םע המיכסמ ינא ינורקע ןפואבש תורמל
,ןהלש ןמזה תא תחקל גוז תונבל םירשפאמ ונחנא ישעמ ןפואב
תצובק וז תויהל םיצור ונחנאש המ םא .ךכ גוהנל ןוכנ יניעבו
םוריע לע שקעתהל םיכירצ יזא ,םיטסירוטנ םיטרפ
ונחנאש המ םא .(יקלח םוריע הזכ רבד ןיא :קדוצ ןבומכ ינורו)
ינבל םג "םוקמ תושעל" םיכירצ ונחנא ,הליהק ןנוכל הז םיצור
ונתעדב הלע אל םלועמ ,לשמל .תצקמב ונתיאמ םינוש החפשמ
.ונלש שובלה דוקב (םהירוהל םיוולתמה) םידלי בייחל
םישנאהמ קחרתהל הליהקה ירבח לע הפכנ ירה ,ןכ גהננ אל םא
םינינועמ יכה יאדווב םה םתיא אקוודש ,רתויב םהל םיבורקה
.תיטסירוטנה היווחה תא קולחל
.רתוי תילאיווירט השעית הלאשה ,לדגנש לככ ,יתכרעהל

 
יקסמוקאס רואיל
   
יתעצה .לוציפ יתעצה אל .םרשקהמ םירבד איצוהל אל אנא - הקיבצ
גוזה ןב םע אובל אל לק אל - ישיא ןויסינמ .םישנא רתוי איבהל ךרד
רתויל םרוג הזו תועגה םימצמצמ זאו (ילצא עודיכ יוניש שיש תורמל)
? אל - עוריא לכב םישנא תוחפ הז ירה לוציפו .לוציפ
.דב לש מ"ס םידדומ אל ירה .תיפוסוליפ הלאש וז םורע והמ - ינור
? שובל הז עבוכ קר
? שובל הז יניקיב לש ןוילעה קלחה לש דיחי שלושמ קר
...לשמל ףוקש דגב םע תכלל .רבג לש יקלח םורע לע בושחל לוכי ןכ ינאו
םישנא ברקל וניתרטמ םאה איה תיתימאה הלאשהש בשוח ינא - הילט
לש (העורג האוושה ,הבוט אמגוד) אמגוד יל שי .יטסירוטנה ןויערל
.הפיכ וליפא הלחתהב םישרוד אל הרזחהה תובישיב ,הבושתב הרזחה
.םזינוגטנאה תא ןיטקהל ידכ
.ונדיצמ תוחיתפ לש רסמ שפחמ ינא
רומאכ םירבגלש ללגב .שקומ ןאכ שיש תוארל ןמז יל חקל - תנע
.אל וא םורע - ןבל-רוחש שי זא םי דגבב דיחי דב שלושמ קר שי
יומיד ןכ םא אצויו .םישנ ביבס בוסנ יקלחה םורעה אשונ לכ ןכלו
.תולגתסה ןמז ןהל שרדנו םוריע םע תושקתמ ןה קרש םישנל
.יתעדל יתייעב יומיד
.תניינעמ הדוקנ וז לבא דוכלמה תא ריתהל ךיא עדוי אל
 
 
tedery
   
,רוסאל ןיאש הרובס ינא םג ,ןאכ םהלע םירבדמש םירבד הברהב ומכ
.יעבט ןפואב ורקי םירבדש אלא
,התומע ירבח תויהל ןיבל םישגפמב ףתתשהל ןיב לדבה שי - בגא ךרד
םילוכי םיטסירוטנ םניאש גוז ינבש רמול ןתינ םאה - רמולכ ?םכיניעב
.התומעל םירבחכ ףרטצהל אל לבא ,םישובל ראשיהלו אובל
 
לג ינמ
   
טלחהב יל תיארנ ,דחי םלוכ ירבדמ עמתשמש יפכ ,ןוידה חור
בצקב ףרטצהל םישדחל תרשפאמו החותפ , תינלבוס ,תילרביל
.רבדל טלחהב שי תיללכה המרונה לע .תיללכה המרונל םהלש
- ולוכ שגפמה ךרואל אלמ םוריעב םיאצמנ רתוי םיברש לככ
ונלש תויפיצה ,ןכ םא ,הלא .רתוי החונ איה ונלש השגרהה
תונלבוסהו תוחיתפה תא - ינש דצמו .םישגפמל םיעיגמהמ
:ןורקיעה י"ע םישיגדמ ונא ונלש
התאש יל עירפמ הזש רמוא הז ןיא ,ךל תוארל לוכי אל ינא םא'
,ךלש ןמזה תא חק .(תיגנלסה תואטבתהה לע החילס) 'יל האור
.םיטסירוטנכ אקווד םישגפנ ונא המ םשל ךל רורבש דבלבו
 
פ_ףסא
   
.םלוכ לש תודמעהו תועדה תא אורקל דמחנ
איה יקלחה שובלה אשונב ימצע תא לאוש ינאש הלאשה
? ופוגמ קלח הסכמ והשמ םא ללכ יל תפכא עודמ
.םוריעב םירחא תומוקמ וא הכירב/םיב תולבל בהוא ינא
םירשפאמש המיענה הריוואהו תורשפא/שפוחה יל םיבושח
ידכ יטסירוטנ ףוחל עיגמ ינא םאה .תוישפוחב תולבל יל
,ןכלו ,תולבל איה הבושתה ירובע ? לכתסהל וא תולבל
ןותחת קלחב השובל םיב תויהל תנינועמש הרוחב
.ךרובמ הז ירה ,רתוי חונ שיגרת ךכ יכ (ןיינעה ךרוצל)
,(ןנסל תעדוי התומעה םתואש) םינציצמ םתוא תא איצוהל
,םביבסמש םוריעה םע םהל חונו ,םיפרטצמ גוז תב/ןב וא רבח םא
.יקס ידגבב םישובל ועיפוי םא םג עירפמ אל יל
,הילק ףוחב תועש רפסמ לומתא וניליב ינאו יתשא ,בגא ךרד
,םימה וק ןיבו רדגה ףוס ןיב הדירפמ העירי ,םנמא ! א ל פ נ היהו
.םיענו עוגר היה ךכ םג לבא ,המיענ רתוי דוע הריוא רשפאת יתעדל
 
     

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2003 Giora Eser All rights reserved