םיטסירוטנ םישגפמב םימלצמ
קראפ דייהב ןיוורוק לש םורופה ךותמ ןושארה טקלה
(םזירוטנל התומעה םורופ)
רשע ארויג :טקילו ךרע
(םזירוטנל התומעה םורופ) ןיוורוק לש םורופב הלעוה "הקספה אלל םימלצמ" אשונה
,אשונה ביבס רצונש חוכיוהו באז הלעהש אשונה ,יתעדל .בגש באז י"ע 2002 יאמב
.ל"נה םורופב ובתכנש רתויב םיבוטה תולוכשאה דחאל היה
לוכשאב בתכנה תא טקלל יל רשפאל השקבב ,םורופה תלהנמל תונפל יתטלחה םימי המכ ינפל
.םכינפל האצותה הנהו ,בויחב התנענ ןיוורוק .ילש רתאל ותוא ףרצלו
   
(2003 לירפא) רשע ארויג
 
 
 
 
 
,םלטצהל םיבהוא ונתיאמ םיברו תונומת תוארל הנהנ ונתיאמ דחא לכ
בהוא אל וניבור .הנוש רבדה ונלש םוריע ימוליצב רבודמהש ךא
.םידגב אלל םלטצהל עירפמ אל ונבש ןטקה טועימל קרו םוריעב םלטצהל
םינפה תא שטשטל שארמ ושקיב ,םוריעב םלטצהל ומיכסה ןכש ולא
ןטק טועימ ,םתוא ומליצ רשאכ ,ינשה ןוויכל שארה תא ובבוס וא
תוארל םילוכי ונא הלא תאו המלצמל וינפ תא תונפהל םיכסה דואמ
םיגוסמ םיטסירוטנ םירתא תובבר םלועב םימייק .םיטסירוטנה םירתאב
סינכהל םיגאוד םינוגראל םיכיישה םיטסירוטנה םירתאה בור .םינוש
.ומצע רתאה לע ,אוה שגדה רשאכ ,םמצע םירתאה לש תונומת ,םירתאל
.שגדומ וניאו ,ןטק ךא דרפנ יתלב קלח םה ,רתאב םוריעה תונומת
,םיטסירוטנ תויהל םירמייתמ םקלחש ,םירתא הברה דוע םלועב םימייק
לודגה םקלחב .םוריע ימוליצמ סנרפתהל אוה םקוסיע לכ השעמל ךא
,תוינשלופ דואמ םקלחש םוריע תונומתב הייפצ דעב םלשל שלוגה שרדנ
םניאש ,תוחונת ינימ לכ לש רתסהב ומלוצש תונומת םהב תוארל ןתינו
,"טסירוטנ אוה םורעש ימ לכ אל" רמאנ הז לע .םזירוטנל תורושק
ןכא אוה עבטה קיחב וא םיה ףוח לע וידגב תא ריסמש ימ לכ אלו
םוריעב םלטצמש ימ לכ אלו ,םזירוטנ וניא רוביצב םוריע .הזכ
.טסירוטנל בשחנ ירוביצ םוקמב ,םיפסונ םישנא תרבחב וא ,בוחרב

.םלצל לבוקמ אל םבורבו םלועב םיטסירוטנ םירתא הברהב יתרקיב
רוסא םוליצה 'דכו תונואס ,תולודג תוכירב ומכ םירוגסה תומוקמב
תומוקמב .רתלאל םרחות איה המלצמ ואצמי םאו ,רוסיאה תילכתב
םיפוחב .דוהא אל ךא ,רתומ םוליצה םימגא וא םי יפוח ומכ םיחותפ
םלטצהל םיכסמ םלוצמה םא ךא ,רוסא םוליצה םירדסומ םיטסירוטנ
לוצינ וב השעי אלש דבלבו םוליצל רתאה תלהנהל תודגנתה ןיא
.ןידכ אלש
,ץופנ רבד איה תונציצמה ךא ,ץופנ וניא םזירוטנה ,וניצראב
קוצה לע ודמעש ואדיו תמלצמ םע םימלצ ,רבעש ץיקב תוארל ונל אציו
.םלצלו ןוכיתה םיב וב תויהל םינהנ ונאש םוקמל לעמ
.םימלצמה תא םלצלו... וניתומלצמ תא ףולשל...תושעל ראשנ ונל המ

.םיגייס הברה םע ,בושח רבד אוה םיטסירוטנ םישגפמב םוליצ
קחרמב םוליצב וא ,םימיטניא םירביאב זכרתמה ינשלופ ,יביסמ םוליצ
.ייניעב לוספ אוה ףוגב םירביא הטלבה ךות ,רצק
.פ"עב םלטצהל םימלוצמה לש םתושר תא שקבל ת/םלצה לע הבוח
שקבל ךרוצ יתעדל ןיא ,קוחרמ םיטסירוטנ לש הצובק םימלצמ רשאכ
לע ,םיהזמ םיטרפ םוש ויהי אל הנומתבש ,דיפקהל שי ךא ,תושר
,םלוצמה לש ותושר תא שקבל הבוח ,ולאכ שי ןכא םא .םלוצמ ףא
.הנומתהמ וריסהל וא שטשטל ןיפוליחל וא
םיטסירוטנה תדוגא ר"וי אוהש ,רבנע תימע י"ע יל רסמנש עדימ יפל
,םוריעב םלוצמ לכ םיתחהל ,םש הבוח שי ,דנלוהב רג אוה הבש ריעב
.וירחאל דימ וא םוליצה ינפל
םגו ,המוד אוה בצמה םשש ,יטירבה יטסירוטנה רתאה ךותמ ,יתדמל
.רתאב םלטצמה דחא לכ םיתחהל םיבייח םש
ךמסומה םינש וא דחא םדא י"ע תושעיהל ךירצ םיטסירוטנ םישגפמב םוליצ
ןמז קרפל תושעיהל ךירצ םישגפמב םוליצה .םלוכ לע ת/לבוקמו (תכמסומ)
תויהל ךירצ תמלצ וא םלצ ותואל .ריבס ןמז קרפב הרהזא ךות ,ילמינימ
.םישורדה םיקלחה תא שטשטל וא קוחמל ידכ ,עדיו םיינכטה םירושיק
בגש באז
 
(2002 יאמ) ןיוורוק לש םורופה ךותמ
דואמש אשונ תולעהל שקבמ ינא ,התומעב םושר רבח םויכ יניאש תורמל
,הנורחאל .התומעה ירבח םג םקלחו םישנא רפסמ דועלו יל עירפמ
שקבל ילבו הקספה אלל םימלצמ םישנא ,התומעה לש םישגפמה לכב
םורע תונומתב םיבככמ םמצע תא םיאצומ תרחמלו םימלוצמהמ תושר
אל םוקמ ףאבו םלועב םיטסירוטנ תומוקמ תורשעב יתייה .םורופב
ינפל םימלוצמהמ תושר תשקבמש ,תנע השוע הפי .םימלצמש יתיאר
,וללה םוריעה תונומתש בשוח ינא .םורופב םתנומת תא תמסרפמ איהש
ץק םישל שקבמ ינא .ומליצש םישנאה תושרב תויהל תוכירצ אל םג
םינינועמ םניאש םישנא םימלצמ אל םא בוט-בוט קודבל וא םימוליצל
.ךכב
 
PHOTOMAN
   

???ןילמ התא המ לע ןיבמ אל ינא
בורל ,ישפוח םימלצמ םלועב םהב יתרקיבש םיטסירוטנה םירתאה לכב
םי ףוחמ הנוש אל .תושר םישקבמ םגו םירחאה תא םגו ,םמצע תא
ןיאו ךתוא םימלצמש האור התאו הדימב .םי ידגבב םישובלש ליגר
.!אל רמאת טושפ ,ךכב ךנוצר
וליפא םלוצמהש תיפוקסלט השדע םע םג םלצל תורשפא שיש חכשת לא)
.המכסהבו רתויב יולג ןפואב םימלצמ ןאכ (ותוא ומליצש תעדל לוכי אל
תומכ תא םש תוארלו םיטסירוטנה םירתאה לכל סנכיהל ךל ץילממ ינא
!!!התומעה תרגסמב ןאכ םישענש םימוליצה תומכמ 100 -יפ םהש םימלוצמה
וא ורזנוצ וא התומעה ירבח י"ע םויה דע ומלוצש םימוליצה בורו
אל םלועמ ךכל ףסונו ,םלוצמה תשקב יפל םורופב ללכב ועיפוה אל
!!!!!!!םלוצמה לש שרופמ רושיא אלל םורופב הנומת המסרופ

 
ןקזה רופא
   
.באז ירבדב ןיבמ ךניא המ PHOTOMAN ןיבמ אל ינאו
וליפא אוה םלועב םימסרפמ אלשו םלועב םימלצמ אלש רמא אל באז
אל ףא ,וירבדב הבושחה הדוקנל . התוגהנתה לע תנע תא חביש
תושר םישקבמ .ימלועה םזירוטנה לש טקיטאב הלולכ איהו תינע
ומוליצש ןיינועמ אלש ימ שי .םוסרפ ינפל אלו םוליצה ינפל
תרימש יעצמאו ןורכיזה סיטרכב וא םיביטגנה תרייגמב םג בככי
"םיציצמ" לומ .ונלש םיבבוחה םימלצה שומישבש םינושה םיצבקה
םירבח לומ ךא תושעל המ ונל ןיא תויפוקסלט תושדע םע ומלציש
אל םויהו ולאש םייתנש ינפלש ןייצל בייח . שיו שי םידידיו
שוריפב רבודמ :ש שיגדהלו דדחל , ריהבהל הבוח שיגרמ שממ
,שביה קוחה .ימלועה םזירוטנב לבוקמה תוגהנתהה דוקמ קלחב
.םיברה תושרב אוהשכ םדא םוליצ ענומ אל תמאב לארשיב תוחפל
.שביה קוחל רשק אלל הזב הז םיבשחתמ םידידיו םירבח ןכלו
 
johnny
   
!םולש -FHOTOman לו ןקזה רופאל
ירתאב קר אל תמייק ךא ,יתייעב יד ןאכ הלעוהש אשונה
םוקמ לכב תמייק היעבהש עדוי ינא בבוח םלצכ .םייטסירוטנ
.םהלשב םיקסועה "םיליגר" םישנא םלצמו המלצמ אשונה םדא אצמנ וב
םדאה תא םיתחהל בייח םלצהש "םוסרפ רושיא ספוט" ארקנש המ שי
תא רטופ תאזבו םלצל הצור אוה ותוא
ורושיא תלבק אלל םדא םלצל רוסא ,ללככ .תוידיתע תועיבתמ ומצע
תושרב הנומתה תא םסרפל הנווכ שי םאו ,םוליצה עוציב י-נ-פ-ל
ג"ע ותוא םיתחהל ץלמומ דואמ ,םיברה
.ליעל יתרכזהש ספוטה
.תופסונ תובוגת לבקל חמשא
 
PHOTOMAN
   

!!!!יריקי ינו'ג
ותוא םיתחהל ךרוצ לכ ןיאו ,דחא לכ םלצל רתומ םיברה תושרב
!המכסה ספוט לע
םימלוצמ םירז םישנא המכ הארו תמליצ התאש תונומתה לע לכתסת
ןכש עדוי ינא התומעב ונתיבחבש יתרמא הזו ןבומכ לבא .עקרב
תושר תשקבמ תנע םוסרפל ומלוצש תונמתה בורו .תושר םישקבמ
םלצמש ימ יל רוכזש לככ םגו .תונומתה תא תרזנצמ וא םסרפל
(לואשל דיפקה דואמש רבעב) ארויג ,תנע ,ירבא :הז םיעוריאב
הרקמ לכב לבא ןוכנ .ונלוכל םירכומו םיקיתו םירבח םלוכ
,םוליצה ינפל תושר שקבל ךירצ
!!!!!????המלצמה לומ ודמע םלוכ ךיא ,דבוע תיבב עוריאה תא רכוז ימו

 
ןקזה רופא
   

ךירצ "ונלצא"ש םיכסמ התא םגש ,ינו'גל ךירבד יפל הארנ ,וטופ
יתיא אל תועד יקוליח ךל ןיא ,ךכ םא ,םוליצה ינפל שקבל
.באז םע אלו
.קוחה הזו גיצהל ףאו ,םיברה תושרב םלצל רתומ ,ינו'גלו
ירה ,תמוסרפב םוליצה תא בלשתו תמסרופמ תומד םלצת םאש ןבומכ
המלצמ" לש הרקמב וא יקסע ןפואב תומדב שומיש םושמ ,עבתת
םיתחמ התא הארנכ ןכלו...וכו הבלעה לע .הזכש ןוליש וא תרתסנ
.תונבה יאו תולקת עונמל .ספוט ותוא לע
םיתיעל, םיקיתוו ונידידי םה םימלצה לכ ןכאש תורמל , םויסלו
םורופבש הגאדה אוה רקיעה םיתיעלו תוחפ םיתיעל, רתוי םידיפקמ
????רתומ יטרפה ןויכראב ךא ,ןיינועמ וניאש ימ תא והזי אל

 
johnny
   
הדימב...לבא ,םיברה תושרב אצמנה םדא םלצל רתומ - ןוכנ :FHOTOman
םיכירצ ('וכו הכורעתב ,ןותיעב) הנומתה תא םסרפל םיצורו
םילבקמ אל םיאנותיעש זוחא האמב חוטב ינא .ורושיא תא לבקל
.(םוליצ םוקמב תריינב םיקוסע ויה תרחא) םהימלוצממ רושיא
.אשונב תדמולמ תעד-תווח תתל הלוכיש תמלצ וניניב שי
?תרמוא תא המ - תנע
 
ןקזה רופא
   
!ינו'ג
הליע ןיאש יאנתבו וכו גיצהל , םסרפל םג רתומ
התאש לובג הרקמל תונגה וליפא ןנשי .ליעל יתתנ תואמגודו תרחא
. ורצבמ - ותיבב אוהשכ םלוצמה תא תמליצ יכ עבתנ
תורידה תחא ךותב .יללכ םוליצ , ןיבר רכיכ תא תמליצ לשמל
.ךתמלצמב םישנאה וטלקנ ךתעידי אללו יטסירוטנ ןושגפימ היה
ההיז םיוסמ םלוצמ .הכורעתב הלדגהה תא תילתשכ קר תאזב תחכונ
הז ךתומימתבש םושמ יאכז אצתו הנגה ךל שי .ךתוא עבתו ומצע
.ותיבל תשלפ תיפוקסלט השדע םע הנווכב אלו הרק
 
ימת
 

.התומעל יתעגה ינאש ינפל דוע , וליחתה םישנאה ימוליצ
,קיתהמ המלצמ הפלשנש עגרב יכ ,תובר םימעפ ,רבעב יתחכונ
לכב םתוא ומלציש וננחתהו המלצמל וצר דימש תושפנ המכ ויה
,םינורחאה םישדוחב .ןיבי ןיבמהו....םיתיעלש תוזופ ינימ
קרש יל המדנ םויכו .תנעו ירבא לצא רקיעב תומלצמ יתיאר ינא
תנעל .התומעה ר"ויכ הדיקפת ףקותב םג תמלצמ רשא ,תנע לצא
לכמ רושיא תלבקמ יכ םורופב תונומתה תא תולעהל ןמז חקול
תלהנמ ,ךכל רבעמ .תוכותח תונומת םיאור םג ןכלו ,דחאו דחא
.םימלוצמהמ רושיא ונלביק םא לואשל ,ישיאב ונילא הנופ ,םורופה
,םתושר אלל םימלוצמ םישנאש טפשמה חקלנ הפיאמ יל רורב אל ןכל
.םורופב תונומתב םיבככמ תרחמלו
?באז הרק הז ךל
.ןיוצמ ןויער יל הארנ םישנאה תא םיתחהל לש ןויערה לבא

 
ןקזה רופא
   
.ךתעדב יניא תובושחה תודוקנה םעש יל רצ , ימת
.םוסרפה לע אלו םוליצה לע רבדמ טקיטאה .1
ףקותמ םוליצ יניינעב דחוימ דמעמ שי תיר"וילש יתעדי אל .2
.התור"וי
םימעפ רפסמ וילע יתחחוש טקשבו הענצבו "יבלל בורק" הז אשונ
.רוביצ יחילשו םילטרופה יכרוע / םימלצה םע
תונומת איבהל םינגראמה לש ךרוצה תשוחת תוחפל וא ךרוצה המ םושמ
םיצפוקה םיבר ןכא םאו טקיטאה יללכ תא םהמ החיכשמ עוריאמ
תונעט . אלומי ךרוצהו היעב תויהל הכירצ אל ירה תובדנתהב
ךא, םידיפקמ םניא םאב םינושה םיבבוחה םימלצל ןבומכ יל שי
ןיינעב הדפקהל האירקל הפצמ ינא ויחילשו רודה יעושמ תוחפל
."ירחאש רקובה" תלולגב שומישה תרבגהל הצלמה" אלו "ינפל הלאשה"
 
dormin
   
קדוצ ינו'ג
,טרפה תושרב אוהשכ תושר אלל םדא םלצל רוסא תיקוח הניחבמ
קוחל 2 'ס) ותוזבל תולולעה תוביסנב םדא םוליצ םסרפל רוסאו
םיברה תושרב םלוצ םדא םא ,קוחה יפל ןכו .(תויטרפה תנגה
לפלפתהל ןתינו ,שביה קוחה ןושל וז .העיגפ םוסרפב ןיא יארקאב
ןיב ,וזכ הרבחב (ןטפשמכו םלצכ םג) יתעדל לבא ,הישוריפ םע
.ותמכסה אלל םדא םלצל ןיאש םתועמשמש רסומ יללכ םילח ,םירכמ
םיכירצ םתא .ירבח אל הז טושפ לבא ,תיקוח היצקנס ןיאש רורב
וא ,(קחרתיש הצור אלש ימו) ישפוח םימלצמ ;םיללכ רידגהל
ינא .(תוינטנופסה תעגפנ זאו) תמדקומ העדוה אלל םימלצמ אלש
יתעדל לבא ,יירבדל שי לקשמ הזיא עדוי אלו ,התומעב רבח אל
תויהל הרומא אל הז ינפב הז ףשחיהל ישפוח םישיגרמש םישנאל
.הצובקה ירבח ידיב םימלוצמ תויהל היעב
 
(השמ)ימפש
   
!ידידי באז
ןוכנ .תוגשה רפסמ יל שיש ךכ םימלצמה ןיב ימש תא תבברשו תויה
תונומתה בורו םוקמ לכל יתא אשונ ינא המלצמה תאו בבוח םלצ ינאש
םלצמ ינא רשאכ .יתרקיב םהב תוצראה לכב םילויטמ םה יל שיש
תא תוהזל היהי רשפא יאש ךכ לע דיפקמ דואמ ינא ,םיעוראב
טושפש ךכ ומצע תא ההיז והשימש דדוב דחא הרקמ היה .םישנאה
.ףוצרפה תא ול יתפלחה הנכות י"ע
תוכז דחא ףאל ןיא ריכמ ינאש םירטמרפה לכ יפל יתריקי ימתלו
םע םג ,רחא אשונבו .שאר בשויכ שמשמ םע םג םימוליצב רתי
רבח ןידע ינא יתא תורומשש תוביסהמ םישגפמל עיפומ אל ינא
םוקמה אל ןאכש םג המ .ךלש השיגה תא ןיבמ ינניאש ךכ התומע
.תאז תושעל םיטקשו םיבוט תומוקמ הברה שי .תוביסה תא חתנל
טקשו חמש תועובש גח
(השמ)ימפש
 
ןקזה רופא
   
?ינו'גל יל םיעיגמש םיטידרקה תא ןתונ התא המל, רקי dormin
יניא םא םג , יתראית ינאו חטשהמ ול רכומש בצמ ראית ינוג
.יקוחה בצמה תא ןטפשמ
עיבהלו ביגהל ינממ ענמ אל הזו םושר רבח יניא ינא םג בגא
יכ תיתרבחה המרב תמכסמה ךתעד יבגלו .ידיימ ןפואב יתעד תא
תויהל היעב ול תויהל הכירצ אל ךכ תויהל ןכומש ימש ךל הארנ
.םייק היה אל הז לוכשא ירה תייה קדוצ םאב , םלוצמ
ךרוצ שי קרו םימייק םה יכ איצמהל ךירצ אל תוגהנתהה יללכ תאו
ימצעב יתרכזה אלש בל ומיש , םיבבוחה םימלצה לכלו .םמייקל
.והשימ לש ותביד איצוהל יתיצר אלו םילאושה שי ילוא יכ , תומש
יטסירוטנה תוגהנתהה דוק והז יכ ,ולאש , םירבחכ, בוש, לבא
.תימוקמ תירבח השקבו .ימואלניבה
 
תנע
   
םגו) ינממ התומע רבח תוחפ אל השמו ,רתי תויוכז ןיאש יאדו
טלחהב הז ,םישגפמל המלצמ ללכב האיבמשכ לבא .(םלצ תוחפ אל
.התומעה לש םיסרטניא תרשל ידכו ידיקפת תרגסמב
םג יתעדל ,תויוליעפהמ קלח דעתל סרטניא שי התומעכ התומעל
םיאלפנ םיעוריא ויה רבכו) הזב ךרוצ שי תיטסירוטנה הליהקל
ןובשח לע אובל ךירצ אל הז .(דועית לכ םהל ןיאש ונרעטצהש
.תויטרפהו טרפה לש םיסרטניא
תועפשהמ ראשה ןיב תרזגנש ,תושיגר השורד הלא ןיב ןרמתל ידכ
לכ ,ךכל רבעמ .וזכ שי ונלוכל אל .םיישיא םימעטו תויתוברת
.םיירפב ללכנ המ םיעדוי ןיא תיפוסה האצותה דעש ,עדוי םלצמש ימ
הברה ןיא לוחה בלכ וליפאו רשא ,ירוא לש שארמ המכסהל :לשמל
.םוליצ ידכ ךות הניצסנזימל תסנכנ יהשימ םא ,תועמשמ
םלוצמה יכ םג ,תקפסמ אלו ידמ תפרוג יל תיארנ שארמ המכסה
ןגוה רתוי ,רבד לש ופוסב .האצותל ירמגל עדומ אל םעפ ףא
תא קוחמל - אל םא .דבעידב רושיא שקבלו האצותה תא תוארהל
.יטנבלרה הקלח תא וא הנומתה
יפל תוצובקל םישנא םינומש קלחל רשפא יא ,ףוחה לע םיסוניכב
.ימיטיגל יל הארנ ,םיהזמ םיטרפ ילב ,קוחרמ םלצל .הזה ןוירטירקה
םוליצ .שגפמ לכב םלצל ךרוצ ןיא ,םיינש וא דחא עוריאב יד הזל
רושיפ יכרד שיש הווקמ לבא ,דירטמו ינשלופ טקא דימת אוה
.ונלש ןונגסה קוידב אל הז םג .תומלצמ תפיטחמ רתוי תוריבס
 
ןקזה רופא
   
םלוכו תנע
תינוליח - תיחרזא הליפתו הווקת ינאו הלוקשו היואר ךתבוגת
.רסמה טלקיו רובעי הז לוכשא לש ומויק םצעבש
 
johnny
   
ותבושת ןלהל : םירחאו ןקזה_רופא,FHOTOman בגש באז תעידיל
- יטפשמ ץועייל טנרטניא רתא ךרוע) ברפדלוג רימא ד"וע לש
: םוסרפ רושיאו םיברה תושרב םוליצ אשונב (www.court-info.co.il
ןכ םא אלא ,םימלוצמה תמכסה ךירצמ וניא םיברה תושרב םוליצ"
בשחיהל לולע אטחה זאש ,םתוא ליפשמ וא םהיתושגרב עגופ אוה
."תיטפשמ העיבת וניגב שיגהל ןתינו ערה ןושלל
.יטפשמ ץועייל ףילחת הוהמ רומאה ןיא
טוטיצ ףוס - " רתאה ךרוע ד"וע ,ברפדלוג רימא ,הכרבב
!יתמייקו - (הסיגנל הסיגנ ןיב) הבושת ךל יתחטבה לומתא - הקיבצ
!ידידי תוארתהל
ינו'ג
 
PHOTOMAN
   
!ידידי ינו'ג
!!!הז אשונב התעקשהש ץמאמה לע הדות
!!!שדח ןיא דמולמה ד"וע ירבדב
.קוחל תונשרפה ללוכ הרורבו עודי קוחה ןושל
!םיברה תושרב םלצל רשפא רמולכ
.ירחאו ינפל תושר שקבל יוצר ונלש ומכ הרבחב לבא
תשדעב ךתוא ומלציש רשאמ ךתוא םלצמ ימ עדתש ףידע םימעפל
!!!! עדת אלו תיפוקסלט
םיעוגיפה לש םימוליצ :תולדבה יפלא ףלא לידבהל אמגודל וא
?הזבמ אל הז ,'וכו םיממדמ םילטרועמ םישנא םיארנ םהבש
שי ןבומכ ןאכש .ןותיעב תישאר תרתוכב עיפומ הז תרחמלש
הלאשה .םלועל תוארהל ידכב תינידמ הרבסה תניחבמ רחא חוכיו
תאז רמוא ינאו .םוסרפה ינפל ותוא ולאש םלוצמה עוצפה םאה
תנואתמ עוצפ וליפא וא ,תולדבה יפלא לידבהל תוגייתסהב
.המסרופ ותנומתו םלוצש םיכרד
 
.פ בקעי
   
,ונלש תויוליעפב םיאתמ ךכ לכ אל הז תונומת ףדועש בשוח ינא
אל תונוש תוביסמש ולאכ שי ךא םבצמב בוט םישיגרמ םירבחה
ןיא םימלוצמ הרבח וא רבחש עגרבו הרבחה ללכב ףשחיהל םיצור
ליחתהל יוצרו רשפא דימת אלו הנומתה תצופת לע הטילש רתוי םהל
אל חטבו םימוליצב טיעמהל יוצר ןכל - תויטפשמ תועיבת םע
.םירבח לש רורב םוליצ
.דיב המלצמ םע בבותסהל יוצר אל דאמ ל"וחב םירתאב
 
ןליא ירוא
   
הלא תבש ישישב זא תעכ ומיכסה םלוכש ןוויכמ
הז קוחה ,ןיינעל תעכו .תרניכל הטרסמו תומלצמ יתש איבמ ינא
לש תויטרפה תויושיגרהו םיסרטניאה תא תרשמ דימת אלש רבד
הפ ונתוא ןיינעמש המ הז קוחה אל ןכלו .םדא לכ
דחא לכ לש ותוכזו,םדאה לש תישיאה תושיגרה אלא
תינרדוח תויהל תכפוה המלצמה םאו.חונב שיגרהל ונלש ומכ הרבחב
.ותויטרפ תא ודבכיש ותוכז,םישנאהמ ימ לש תויטרפה םוחתל ידימ
.הזל סחייתמ ירמגל אל קוחהש תורמל
 
Mart
   
!םירקי םירבח
תוגהנתה יללכו םירבח תלבק לע קרפב ,התומעה רתאב ואר ונא
.תיטסירוטנ הרבחב
.התומעה רתאב בותכה תא תוארל ידכל ןאכ וקילקה אנא
:שרופמב בותכ םיפיעסה דחאב
."הנומתב עיפויש ימ לכמ תשרופמ תושר ילב םלצת לא"
?היעבה המ זא
Mart !תוכרב
 
33 ריאמ
   
םירבדה תא ורמא םלוכו םינובנ םלוכ ,םימכח םלוכש עדוי ינא
... הנטק תחא הרעה קר לבא םלועב םינוכנ יכה
ףוחב שפונ לכל הפ לעב וא בתכב םירבעומש דוסיה יקוחמ דחא
םושב םלצל ןיאש אוה (לשמל תפרצב) יטסירוטנ שפונ רפכ וא
.ךכל תשרופמה ותמכסה אלל וא החפשמ רבח וניאש רחא םדא הרקמ
שוריגו ומלוצש םיטרסה תמרחהל םורגל הלולע ל"נה ללכה לע הריבע
.םוקמהמ םינפ תשובב
הצובקכ וא םידדובכ םישנא לש םוליצ גוס לכ יבגל רומא ל"נה קוחה
םישנא (ישיאה ינויסינ יפ לע תוחפל) ואצמת אל ללכ ךרדבו
עבט יבבוח םהש ללגב הז ,ןכ) "ףונה" תא הככ םתס םימלצמש
םע דאמ םיכסמ ינא ןכל ,(... הפי ךכ לכ םיבלתשמ םישנאהו
קר זא םגו ,תיברמ תוריהזב תושעיהל םיכירצ םימוליצש באז
.(ךכל םימיכסמו) ךכל םיעדומו ונכדוע רבדב םיעגונה לכש רחאל
 
(םורופה תלהנמ) ןיוורוק
 
2003 לירפאל 22
,םייח ונא הב הרבחהמ קלח איה ירובע תיטסירוטנה הליהקה
םיימינפ םיללכ תפסותב ,םיליגרה םיללכה לכ הילע םילח ןכ לעו
תויהל וננוצר םצעמ ורבחל םדא ןיב תושיגרה תרבגה םרקיעש
םילימ קר אל ןה ותוריחו םדאה דובכ יליבשב .יטסירוטנה בצמב
הטושפ יד םייח ךרד אלא ,(ונצראב דוסי קוח םג הנורחאלו)
.הב תויהל ףיכש הרבחב תויחל םיצור ונא םא םושייל
.המכסהב השענ אוה םא אלא (!)דימת ינשלופ טקא אוה םוליצ
לוכי אוה ,ול םיאתמ אל הזו םידגבבו בוחרב םלוצ והשימ םא םג
ומכ תיתרבח הצובקב .ותויטרפ תא עובתלו םלצמל תאז עידוהל
תובשחתה אלא "שביה קוחה" לש םיטוטיצ הצור ינניא ,ונלש
,םירבחה ינפב יפוג תא תפשוח ינאש הדבועה .ייתונוצרב תישונא
םלטצהל תבהוא דואמ ינא .םוליצל יטמוטוא רושיא הווהמ הניא
ינוויכל ףיעי ,'בש הנכומ אלו ,תוירשפאה "תוזופ"ה לכב 'א לצא
םימלצ יבגל .תיסיסבה יתוכז וז - קוחרמ ןטק דחא קילק וליפא
,רמולכ "יצאראפאפ" םיארקנה - תויפוקסלט תושדע םע קוחרמ
הנומתה םא םתוא עובתל טרפ תושעל המ יל ןיא - םינציצמ
םירבחה תליהקב .םיחקול םהש "יעוצקמ" ןוכיס הזו ,יב עגפת
תוחפש המכ רמוא הזו ,תררחושמו הישפוח תויהל הצור ינא ,ילש
דבוע תיבב היהש יפכ "ימשר םלצ" םע היעב יל ןיא .תומלצמ
שיגרה םג ,אלש ימו שגינ הצרש ימו טלשו הדמע ול התייה :לשמל
תנעש םיעדוי םלוכ יכ ,טלשב ךרוצ ןיא ,הנטקה ונתרבחב .חוטב
י"ע "התנומש" תמלצכ אלא ,ר"ויכ הדיקפתב אל ,יתעדל .תמלצמ
םיאתמ - השיא התוא תאלממ םידיקפתה 2 תא הרקמבו ,דעוה
הדיצה טעמ זוזת איה :"םימוליצה תוינטנופס" יבגל .ןיטולחל חונו
.ללכהמ םיאצוי ןבומכ ויהי ןאכ םג .תויטרפל טרפה תוכז לשב
הבוטה ךרדהש יל הארנ .'וכו םוריעב לויט ןגראתמ םא ,לשמל
.םיכמוס םהילעש םיינש וא םלצ שארמ עובקל איה רתויב
- שארמ המכסה :ןבומכ איה םלצה לע םיכמוס לש תועמשמה
.(תנע הראיתש יפכ ,םוליצה ירחא) תיטרפ - דבעידבו ,תיללכ
,יל בוט המ יליבשב וטילחת לא :יתעדל החנמה ללכה
.םכל דיגאו יתוא ולאש
?םלטצהל םיתמ החפשמ/םירבחו המלצמ םתאבה
!זזתל יל ומרגת לא .הדיצה םתוא וחק
 
 
     
.ל"נה לוכשאל ביגהל לכוי הצריש ימ לכו רגסנ םרט טקלה
.םלועב םיטסירוטנ םירתא רובע םטלצהל ומיכסה וז הבתכל םימלוצמה לכ
םסרפל תיעמשמ דחו תשרופמ תושר יל ונתנ (ץראב) לאמש דצמ םימלוצמה
.ילארשיה יטסירוטנה לטרופב םתנומת תא

.הז ףד רוצל וגאדו הלועפ יתיא ופתשש הלא לכל הדות
רתאה להנמ - ארויג

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2003 Giora Eser All rights reserved