לע םירפסמ םירבח
םהלש הנושארה תיטסירוטנה היווחה
"ילש הנושארה םעפה"
תנור דוד
 
ליקט וערך : גיורא עשר
.ןורשב הכירבב ברעב שגפמב התייה ,ילש הנושארה םעפה
הכירבהש יל רמאנ .שגפמה ינפל ןופלטב לב םע יתחחוש
םע יתעגהש ןויכ .17:00 העשהמ לחה וניתושרל דומעת
.ינפל הברה הכירבה תאצמנ וב בשומל ,דגא לש סובוטוא
.ןותיע יתארקו םוקמ הזיאב יתבשי ,עבקנש דעומה
,הכירבה תאצמנ ובש םוקמל יתברקתה 17:00 העשה תארקל
.הכירבה ינפלש הבחרה דיל םישנא המכ יתיארו
.התומעהמ םה םא ,המ סוסיהב ,םתוא יתלאש
לכוא ובש בלשל םייניע ןויליכב יתיכיחש רכוז ינא
ונייה ןיידע הז בלשב ,הכירבל ונסנכנ .יידגב תא טושפל
רפסמ יתיארש עגרב .םירחאה לע יתלכתסה .םישובל
.ינא םג תאז יתישע ,םהידגב תא וטשפש םישנא
,לארשיו לב לש תיבבלה םינפה תלבק תא רכוז ינא
,יתשגפש םידמחנהו םיריעצה םישנאה תא רכוז ינא
,רכוז םג ינא ,בגא .הריוואה תא ,תוחישה תא
.םוריעב שאר ץופקל ףיכ ארונש ברע ותואב יתיליגש
םי דגב לע בושחל ךירצ אל ינאשכ ףיכ רתוי הברה
.'וכו ,ךוכיחה לע ,גפסנש םימה לקשמ לע ,בטרתמש
 
 
ריאמ
   

,עונפוא לויטב ,רבח םע הילק ףוחל יתעגה שדוחכ ינפל
יניאש לע "אכודמ" יתבשי םי דגב יתושרב היה אלו רחאמ
ףוחל CONNY י"ע יתינפוה הרקמב .םימל סנכיהל לוכי
המיענ השוחת ,יתוא הבשש רבדל יתפשחנ םשו ,יטסירוטנה
יתבשח אלו 38 ןב ינא .עגורו תומיענ ,הוולש לש רתויב
ויה אל ילזמל) םישנא ינפב ,ךכ ידגב תא ריסא םלועמ
.(םורדב הארנכ םתייה -תבש התואב םירבח ידמ רתוי
יתרפיס ,גונעתהמ עגריהל יתלוכי אלו יתיבל יתרזח
.םיפרטצמ דציכ אוצמל יתטלחהו יתשיאל
"שדחה רבדה" ,תומיענה תשוחת תא בוש ןייצל הצור ינא
,םימי לש ןטק אל רפסמ יחוממ ףלח אל יתיווח ותוא
.יתפרטצהש דע
- תופסונ םימעפ 3 רבכ הילק ףוחל יתעגה זאמ
.שדחמ םעפ לכ הנהנו

 
.פ לאכימ
   
,זאד יתרבח לשו ילש הנושארה תיטסירוטנה היווחה
.הניוב הבונדה תודג לע ףוחב התייה ,םויה יתשא
.הנושארה םעפב הניוב ונרקיב ךרעל הנש 12 ינפל
עבטה קיחב םיענ םוקמ ונאצמ אלו ,ריעה תא ונשרחש ירחא
,םוקמב תררוגתמה תירש לש התדוד תא ונלאש ,וב תוהשל
.טעמ ונמצע תא ןנצל לכונ ,וב םיאתמ םוקמ ונשי םאה
,תיתחתה תבכרה לש קוריה וקב תוקד 10 תב העיסנ רחאל
תאצמנש הבונדה רהנ תדג לע אצמנה דאמ לודג םוקמ וניאר
,רחאה וקלחבו ,רהנל הנופ רתאה לש דחאה וקלח .ונלוממ
.הלודג הכירב היונב ןזכרמבש תואשדמ תויונב
ונעגהש דע ,הזה הפיה םוקמב ונלייטו רהנה תא וניצח
- תויתואה וילעו טלש שי וב ,םוקמל
."רוסא םוליצה - יטסירוטנ רוזא"
תוחפשמו םישנאה תואמ ןיב דיימ יתבלתשה ינא יכ יל רוכז
,יארחאה לש ורוקיבל םיימעפ הקקזנ יתשא וליאו ,םוקמבש
,הנושארה םעפה תיווחה זאמ .הידגבמ הרחחתשהש דע
המכ ידמ םידיפקמ ונא ,שפנלו ףוגל עגורו טלחומ שפוח לש
םירוקיבה רתי לע .ל"וחב םיטסירוטנ םירתאל תאצל םישדוח
ארויג הנבש רדהנה רתאב אורקל ולכות ל"וחב ונלש
."םלועב םיטסירוטנ םירתא" ןוקייאה תחת
 
33 יש
   
... ילש הנושארה היווחה
יל ףזתשמ םשו ,םיב תורתסינ תוניפ שפחמ יתייה הלחתהב
שיגרמ אלו םירז ועיגיש ששוח ןמזה לכ לבא םוריעב
לבא .הזל בוט יכה םויה היה רופיכ םוי .ישפוח שממ
םיקסע תעיסנ תעב התייה תיתימאה הנושארה היווחה
,ןולמל יתרזח ,ןכנימב תושיגפמ הרזח רחאל .הינמרגל
,םימעפ המכ יתצצה .אפסה לא יתדריו ידבל יתייה
,קולחבו תבגמב יתפטעתה םידגבה תא יתדרוה ףוסב
,תבגמהו קולחה ודרי תוקד המכ ירחא .יתסנכנו
,המיהדמ רורחש תשגרה ןימ יתשגרה וזה הנושארה םעפבו
.ןדע ןגב יתשגרה
.הירטסואב וא הינמרגב רוקיב לכב הז תא ספספמ אל ינא זאמ
,הדידי יתאצמ ,הילק ףוחב התייה הנושארה םעפה ץראב
ישפוח יתשגרה םש .אלפנ היהו ףרטצהל הנכומ התייהש
.םיליגרה םיה יפוחב שיש ומכ ,ביבסמ הרבחהמ ששח ילב
.תושייבתמ תורבחה רתי לכו ,הדידי אל רבכ הדידיה ,זאמ
,ידבל עיגהל חונב תוחפ שיגרמ ינא הילקל אקווד
.ביבא לתמ קוחר יד םג הז
 
ינו'ג
   

2000 לירפאב התייה יתשא לשו ילש הנושארה םעפה
תועידי לש םימי 7 ףסומב אשונב רמאמ ונארקש ירחא
יתשיאל יתעצה, ןויעב הבתכה תא יתארקש ירחא .תונורחא
המ"... התוא יתלאש ןמז המכ רחאל .התוא אורקל םג
השקבתה זאו "דמחנ אקווד עמשנ" יל התנע איה ?"ךתעד
תא יתאצמ ?שגפמל םיעסונ ונחנא יתמ .האבה הלאשה
הנמזה יתלבק דימו וילא יתינפ סחנפ לש טנרטניאה רתא
.המידק...הרמא איהו יתשיאל יתעדוה .חספ דעומה לוחבש תבשל
.רקובב תבשב ןוכיתה םיה ףוחל ונעסנ בר סוסיה אלל
הברה דועו סחנפ ארויג ,לארשי ,לב תא םש ונשגפ
ןימב ובשי םלוכ .תואדווב םמש תא רכוזיניאש הרבח
רחאל .ונמצע תא ונגצהו םלוכ ןיב ונרבעו ,לוגיע-יצח
יתיסינו ,תוינדיצה תא יתמקימו ,היישמשה תא יתמקה ןכמ
םאש ימצעל יתרמא ףוסב...תמאה עגרל דע ןמז ךושמל
.םלועל תאז השעא אל ,דימ טשפתא אל
יתשגרה הלחתהב .םי-דגבה ןכמ רחאל דימו ,הצלוח יתדרוה
לקו חונ דואמ יתשגרה תוקד 2 רובעכ לבא ,ךובנ תצק
ויה לארשיו לב .יתוא םיבבוסה םעו ימצע םע בוטו
ונחנאש השגרה ונתנו ,םינפ יריבסמו םידמחנ דואמ
,ןוילע קלח הדירוה הלחתהב יתשא .םיקיתו םיריכמ
הדירוה ,ארונ אל דשהש התארש רחאל ,תוקד המכ ירחא לבא
.הקיתו תיטסירוטנכ הגהנתהו ןותחתה קלחה תא
.ןושארה שגפמהמ ונבהלתהו ונינהנ דואמ ינאו יתשא

 
 
 
.א יקימ
   

...ילש הנושארה םעפה
תונמזה לבקל יתלחתהו יתמשרנ ,רתאה לע יל הרפיס הדידי
...םיעוריאל
יתעגהו (...ךיאו עודמ רכוז אל) "ץמוא יתספת" דחא ברע
...זכרמה רוזאב םי ףוח לע ץיזמוקל
הלעמל) םישנא תרובח תולגל יתמהדנ הרודמה לא יתברקתהשכ
...םישובל םישנא ומכ לכה םישועש םימוריע (!שיא 50 -מ
םיניכמו םידמוע ,תויעבטב םיחחושמ (!?םינימאמ םתייה)
(!!!תיפכ םע הפקה תא ובברע םהש יל ינימאתו) הניפב הפק
,ןכ) הרודמל םיצע ופיסוהו ומק שאה השלחנשכ ,וליפאו
יתשח האילפה יעגר ומתשכ .(...ץוחב ומש המה םע
םימוריע םלוכש הזמ - הממ ינימאת אלו ,תמיוסמ הכובמ
"ץמוא יתספת" העשה תיצחמכ רובעכ ...שובל ינא קרו
?והשמ תעדוי ...יתטשפתהו
ןיינעתמו םוריע התאש ןיטולחל חכוש התא ךכ רחא תוקד 2
!!ךביבס םישנאה לש החישה יאשונב רתוי
םייתוכיאו םיחותפ ,םיניינעמ םישנא יתיליג ?תמאהו
הטירש תמייק םא !םתציחמב ןמז תולבל ףיכש הלאכ -
ןמ, הב הקול ינא םג) !תבאוכו הקומע הניא איה -
?הבורקה החפשמה יבגל (...יטסארד יוניש יתשח אלו ,םתסה
םהש חוטב יניאש הביסהמ) ךכ לע םיעדוי םניא םה - אל
גוזה תבו םיעדוי (!הדובעל וליפא) םירבח לבא (וניבי
איה הלש שאה תליבט תא) !םישגפמל העיגמ ףאו תעדוי
(!םיכמותו םילבקמ םישנא תציחמבו יתוחכונב התווח

 
 
.מ ילט
   
יקסה ירתאמ דחאב 1997 ףרוחב התייה ילש הנושארה םעפה
הצובק םע יתאציש הנושארה השפוחה התייה תאז .הירטסואב
יתראשה םידליהו ילעב תא .יקס יבבוח םירבח לש תמצמוצמ
ןאוו ןגאווסקלוו ונרכש .ןכנימל הסיטב יתאציו תיבב
הלילה תא .גלש תוארשרשב ונדייטצהו תימדק הענה םע
ןכנימ לש תבכרה תנחת דיל ןולמ תיבב וניליב ןושארה
םויה דע) .יקסל םיאתמה שובל דויצ תונקל ונכלה רקובבו
תא ונבזע םירהצה רחא .(םש יתינקש לברסב תשמתשמ ינא
ירחא .להבציק הרייעל דע הירטסוא ןוויכל העיסנב ריעה
הפי ןולמל ונעגה (הקספה םע) תועש שולשכ לש העיסנ
תכירבל תדרל יתטלחה ברע תחורא ירחא .יתחכש ומש תאש
החוטב יתייה יכ םיה דגבב ןבומכ יתדייטצה .הייחשה
םיחושש םישנא המכ םש יתיליגו הכירבל יתסנכנ .ול קקדזאש
יתשייבתה ארונ .הז הזחמ תוארל יתעתפוה דואמ ,םימורע
.םימורע םנשי הכירבבש הרבחל רפסל יתצרו םהילא ףרטצהל
.ןאכ וקילקה אנא ילט לש הרופיס ךשמהל
 
עלס לעי
   
,יתוא עיגרהל הלוכי הבוט הנואס .הנואס תבבוח יתייה דימת
תוארהל ירועל םורגל ,ייתויעב תא רותפל ךיא בושחל רוזעל
.הער אל הקסע .העזה לש תוקד 15 דגנכ הז לכ .רדהנ
ץרא ,הינמרגל יתרבעשכ יתובהלתה תא םכמצעל וראת
םע היחרזא לומגתבו הנואסה תונמאב תונייטצה תגגוחש
םיימשב יתייה .הנוכש לכב טעמכ תולודגו תויפיפי תונואס
.ךכ לע הבשחמהמ קר
.ןאכ וקילקה אנא לעי לש הרופיס תא אורקל ךישמהל ידכ
 
 

ףתשלו ילש תיטסירוטנה "הירוטסיה"ה תא רפסל יתיצר
.םלוכ תא הב
ץורלו תכלל יתבהא 14 ןב ךרעב ,ריעצ ייד רענ יתייהשכ
...םיל סנכיהל םגו...ברעה תועשב ללכ ךרדב ...םיב
המ עדוי אל םימעפהמ דחאבש דע .םי דגב םע םתסה ןמ
היה הז .ללכ םידגב ילב סנכיהל יתטלחה "יב סנכנ"
ץורל יתכלהש זאמ ,םעפ לכ טעמכו .הנהמו ףיכ שממ שממ
קוחר יתצרש ןבומכ ..םוריע םיל יתסנכנ ,הלילב םיב
ינב םיעיגמ םהילאש תומוקמלו יוליבה תומוקממ ,ויד
.הלילה תועשב םדא
,ורגנטנומל יתחפשמ םע השפוחל יתסט 16.5 ןב יתייהשכ
.ויפויב םיהדמ םוקמ ...הוודוב תארקנש ריעל
וניארש ,םיטסידונה לע רביד ךירדמה םיכרדומה םילויטב
..ידימ םהל םחש ולא רותב םיפוחב
ןיב לבא ,החפשמה םע יתבבותסה םיברעבו םירהצ םירקבב
יתשגפו םי עונפוא יתרכש ,תלייטבו ריעב יתבבותסה ןיבל
דואמ הרענ יתשגפ ,השפוחה עצמאב ךרעב .יליג ינב תא
.דחיב ייד ילש השפוחה תיראש תא וניליבו תימוקמ הדומח
ררבתה זאו ...יתאבו ףוח הזיאל התיא אובל יל הרמא איהו
השוב וא ששח וא ארומ םוש אלל...םיטסידונה ףוח הזש
...ןכ םג תושעל יל הרמאו הידגב תא רשי הלישה איה
ילארשי רענל...ךיבמ שממ שממ לבא שממ היה הז
איה תועש המכ ירחא לבא הצחל אל איה זא , 16.5 ןב
הנושאר םעפ...יידגב תא ונלשהו ררחתשהל יל " הרזע"
ירחא לבא ...יתשייבתה תצק ...םיטסירוטנ תרבחב ילש
...אלפנ שממו ...וילאמ רורב הזש ומכ יתשגרה ...העש
יתייה לבא ,םיטסירוטנ יתיארו סודורב םג יתייה זאמ
יתניינעתה דואמ לבא ... תכלל יתלוכי אל זא ,ץראהמ רבח םע
יתמשרנ ...המידק דעצ יתדעצ ,ץראל יתרזחשכ .אשונב
זא ....הלחא היה יתרמאש יפכ .שגפמל יתאבו ...רתאב
.האבה םעפה דע

 
 
   

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2000-2003 Giora Eser All rights reserved