םזירוטנ לע
 
םזירוטנה לש הירוטסיהה ריצקת
     
 
םוריעב תנייפואמה ,עבטה םע הינומרהב םייח לש ךרד הניה םזירוטנ"
"הביבסהו תלוזה תכרעה ,תרבוג תימצע הכרעהל הרטמ תלעב ,הרבחב
!!!ףיכ הז ןכ ומכו -
תליחת לש הינמרגב ורוקמ - "םזידונ" - הרבחב םוריע לש גהונה
השיגה דגנכ ודרמתה םיבר הב הפוקתב חתפתה אוה .םירשעה האמה
.19-ה האמה לש תנבואמה תירסומה
רתונ םלוא ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל הפוריאב טשפתה םוריעה
יללכ ורדגוה םהב - םירוגס םינודעומו םידדובמ םיפוחב םחותמ
.םירדגומ תוגהנתה
תרושקתב םוריעל רתוי תינרשפ השיג הלחה ,רתוי תורחאמה תופוקתב
םישנאל ורשפא ,ל"וחב םילבמה םיטירב לש רבוגה רפסמהו ,םוקמ לכבו
.םוריעב ףוזישהו הייחשה תיווח תא תווחל
םיריית וליג ,רוביצב הנושארל הפישחה לש רבשמה רבעמ רחאל
.תררחשמו האלפנ היווחכ (םזידונה תא ףילחהש חונימה) םזירוטנה תא
,חורה תא שוחל .ידמ הצירממ השוחת הניה ,םוריע תויהל
הניה ךפוג לכ תא םיפטלמ םירקה סונייקואה ימ תא וא שמשה םוח
.םייחה לש תולודגה תואנהה תחא
.יתרבח םוסחמ םג םמיע רסומ ,םירסומ םידגבה לכשכ
רבעמ לא לכתסהל םיטסירוטנל תעייסמ "ףוגה תלבק" לש היפוסוליפה
.תמאב אוהש יפכ רחאה תא לבקלו ינוציחה הארמל
םיאב םישנא ."םלשומ ףוג" - הזכ רבד ןיא יכ םיעדוי םיטסירוטנה
םילבקתמ םלוכ - םיבצמהו םיאליגה לכב ,םילדגהו תורוצה לכב
ךניה רשאכ .תיתימא תורבח אוצמל עייסמ םזירוטנה .םיכרובמו
.דחוימו ןפוד אצוי ךניה ,טסירוטנל ךפוה
.ןימב רבודמ ןיא םלוא ,תינשוח היווח הניה םזירוטנ יכ קפס ןיא
.םזינויציביהסקא וא תונציצמב רבודמ ןיא ןכ ומכ
לאיצנטופ שי .הרבחב רחא דחא לכמ רתוי ןימ יפדור םניא םיטסירוטנ
םיינפשוח םי ידגב םישבול וב ליגר ףוחב םייוריגל הברהב לודג
,דגנמ .םתוא םישיגדמ ךכבו םינושה ףוגה יקלח תא ישוקב םיריתסמה
.ךכ לכ ררועמ וניא םימת םוריע
םינהנה םיחותפו םייתורבח םישנא אצמת ינייפוא יטסירוטנ ףוחב
.םה רשאב םירחאה לכ תא םילבקמו םייחהמ
.םיעקרהו םיאליגה לכמ םישנא -
.םינוש תונומאו תותד ,םיעזגמ םישנא -
תא קולחל םיצורה ,חותפה ריוואבו שמשב תוהשהמ םינהנה םישנא -
.םגוז ינבו םהיבוהא ,םהירבחו םתחפשמ םע םתאנה
. םכומכ קוידב םישנא - םצעב -
 
 
 
 
 
       
 
.תיטסירוטנה השיגה תא וצמיא םלועה לכב םישנא ינוילימ
םינכומש םישנאה לכל תונורתי הברה קפסמ םזירוטנש חיכומ הז
.הצופנה תיתרבחה המרונהמ הנוש כ"כ אוהש והשמ תוסנלו חתפהל
םורגל ילב םימורע עעורתהל םילוכי םישנא הברה כ"כש הדבועה
האנה אוה טושפו םימת יתרבח םוריעש הארמ קר תיתרבח המוארטל
ןכו ילש םיבר םירבח .התוא םיניבמ אל הברהש תורמל הקיזמ אל
תא ונפשחש ןוויכמ ,תואבה תולאשה תא יתוא ולאש ,םירז םישנא
.םינש ינפל רבכ ונלש יטסירוטנה םייחה חרוא

הנומתה לע וקילקה אנא ךשמהל
 
 
         
 

?וינייפאמ םהמ ?םזירוטנ והמ ?ונחנא ימ
?תיטסירוטנ הרבחב וררשיש יואר םיקוח וליא

יפתתשמ י"ע תונוש תויונמדזהב ורמאנש םירבד טקל
קראפ דייהב ןושארה ילארשיה יטסירוטנה םורופה
(2001 רבמצד דע טסוגוא)
לג ינמ :ךרעו טקיל

הנומתה לע וקילקה אנא ךשמהל

 
 
         
 
   
         
       
       

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2003-2007 Giora Eser All rights reserved