םזירוטנ
.ד דורמנ : תאמ

.רבד ריתסהל ילבמ (המוריעה) תמאה לכ

. . . .תוסנל םתזעה אל םתסש וא םתשייבתהו תעדל םתיצרש המ לכ
תיעבטה הרוצה איה איה םימוריע ,ונדלונ הב הרוצה .רתויב יעבטה רבדה אוה םוריעה
ךוניח לש הדלות םלוכ םה תוחונה-יא תשגרהו אשונב ובאטה ,תונרמשה .רתויב החונהו
אל הזש ונתוא וכניח ריעצ ליגמ .ונממ םיקלח ריתסהלו וניפוגב שייבתהל תודלימ
ריבסהל לוכי אל דחא ףאש ולאה חומה תופיטש םע חכוותת ךל וישכעו היופו רוסאו הפי
.(ללכב ועיגה םה הפיאמו) םתוא
םיאמורה תא לשמל וחק .וריתסהל הביס ןיא שממו ועבטמ הפי םדאה ףוגש תורמל ,תאז לכו
תושעל וגהנו ישונאה ףוגה תא וצירעהו וכירעה םה .ןשיה ןדיעה לש םינוויה וא
17 -ה האמה זאמ םירייצה ילודג לשמל וא .םוריעב תודיפמילואו טרופס תויורחת
ילספו ירויצ .םוריעה םדאה ףוג לע םיססובמ םהיתוריצימ רכינ קלחש ,ונימי דעו
.םלועב םינואיזומה ילודג תא םיראפמ םהלש םוריעה

?הרק המ זא
אל טלחהב וזו תוינחור וא הנומא ,היפוסוליפ ידמ רתוי ןיא םזירוטנבש איה תמאה
דליל אורקל טושפ רשפא ,תופי םילימב תוסכתהל םוקמב .הקיתע תיניס המיחל תרות
.ועמשמכ וטושפ ,םוריע - ומשב
תובכעה לע תורבגתהה אקוודו ונפוגב שייבתהל המ ןיאש ,ךכב תלגוד תיטסירוטנה העונתה
ןוחטיבה תא תקזחמ ףאו תוחונו רורחש לש השוחת הקינעמ ,תוחונה יא תשגרה לעו ולאה
םפוג םע חונו ישפוח שיגרהל םיאב ,העונתל םיעיגמש ה 'רבחה .ימצעה יומידהו
תוללוכ תויוליעפה .ריתסהל המ ןיא םהל םגש (םישנו םירבג) םירבח דוע םע דחיב
הברה לבא ,םירוגס תומוקמב וא עבטה קיחב העיגרו ףוזיש ,שפונ לש םייתרבח םישגפמ
.(רוביצב הרישו הניגנ ,םיקחשמ) תירודיב וא תיביטרופס תוליעפ םג םהב תברועמ םימעפ
.דחוימב הפי וא םלשומ אל אוהש בשוחש ימ םג ,םלוכ תא תלבקמ העונתה
םהש תויוליעפה ןווגמב תויעבטב קוסעלו םוריעהמ תונהיל םידמול םישנא ,ןמזה םע
.םידגב ילב - ןטק לדבהב קר םוימויב ןהב םיקסוע

יאדו םכקלח .ץיק לכב םיטסירוטנ ינומהב םיפצומה םיפוחו תונחמ יפלא םיסורפ םלועב
תוחפל וא ,תרחא תיפוריא הנידמ לכ וא ןווי ,דרפס ,תפרצב הלאכ םיפוחב לקתנ רבכ
שאר" םע םישנא רקיעב לבא ,םיגוסה לכמ םישנא הלאה תומוקמב םירקבמ .םהילע עמש
.('וכו םיסדנהמ ,םילהנמ ,םיאפור הברה) םיישפוח תועוצקמ ילעב ללכ-ךרדב ,"חותפ
הלאכ וא ,ועגפנ אלו - וציצה ,הנושארה ''שאה תליבט'' תא ורבעש םישנאב רבודמ
םילבקמ ולא םישנא .םיטסירוטנ ויה םהירוה יכ ריעצ ליגמ ןיינעה ךותל ודלונש
עגרב .היעב םוש ילב ולא םיפוחב תולבלו שופנל אובל םיכישממו וילאמ ןבומכ הז תא
בוט שממ םישיגרמ ,(תפלוח איה ,יל ונימאתו) תפלוח תוחונה-יא תשגרה וא השובהש
.הז םע

םזירוטנש ,הסיפת ןיידע תמייק ץראב .יתייעב אוה תנוטנטקה ונצראב םזירוטנה אשונ
אוה ךכ אלו) םינוהמת םתס וא םינפשח ,םיטוס לש וא טעמ יתמ לש תחדינ העפות איה
דימ םלצא ררועמ אשונהש םישנא שיו םינרקתסמו הבג םימירמ םישנא הברה .(רבדה
םישנא .הז תא ןיבהל ילוא רשפאו .םיינימ םירשקה םע תובשחמ וא תוינימ תויזטנפ
שי הביס וזיא תרחא .סקס תושעל וא חלקתהל :תוירקיע תוביס יתשמ םיטשפתמ כ "דב
רושקכ תיטמוטוא ספתנ םוריע .(...?ראשנ המ זא ,םיעוריאב םיחלקתמ אל םאו) טשפתהל
.("!היגרוא וז זא ,ונ" :העיבקה תעמשנ כ"דב) סקסב

,ינשב דחא םיעגונ אל םיטסירוטנה . (…הבזכא וז םכקלחל ילואו) !אל שממש ,והז זא
איה תיטסירוטנה היצאוטיסה .הליגר הרבחב לבוקמש יפכמ רתוי הזל הז םיברקתמ אלו
םישוע סקס"ש תעדל םיכירצ רבכ םתא ,ללכב) ןימל רשק םוש הל ןיאו ,תינימ אל שממ
.(סומוח ומכ שממ ,"ללכב םישוע אלש וא הבהאמ

ןתעד לע תולעהל תושקתמ תודוסחה לארשי תונב .תויתייעב רתוי ,ררבתמ ,ץראב םישנ
םנמא םוריעה .(היצאוטיס התואב םימוריע ,רוכזל שי ,םה םגש) םירבג תרבחב טשפתהל
.'וכו MTV- ב םיפילקב ,היזיוולטב תומוסרפב ,תוצוחה יטלשב :רבע לכמ ונתוא ףיצמ
םינותיעבו היזיוולטב תועיפומ (ןהל תומדיהל תוצור תונבה לכש) רעונה תולילא
ץיצמה םוריעהמ םישגרתמ אלו םישידא ןמזמ רבכ םירבגהו ,הצחמל תולטרועמ ןהשכ
,םצעב ,םוקמב .ריכזהלמ סה ,הלילחו סח ?שרופמ ?שממ םוריע לבא .הניפ לכמ םהילא
."םירוחהמ םייניעה םהל ואצייש" :ןיפולחל וא ,"תואירבל םהל היהישו ולכתסיש" :דיגהל
םירבגהש הדבועהמ תובזכואמ םעפ אל ןה ,הצובקב תוטשפתמ רבכ תורוחבהשכ ,ינש דצמ
.קיפסמ ןהב םילכתסמ אלו וילאמ ןבומכ ןיינעל םיסחייתמ ,ןמוריעמ םישגרתמ אל
ןהילע ולכתסיש תוצור ןה דחא דצמ .ותוא ןיבהל השקש רזומ םע ןה תורוחב ללכב
ךושמל תנמ לע ,(תינפשוח הרוצב תושבלתמ וא) םאתהב תורדנגתמו תושבלתמ ןה ךכ םשלו
דצמ לבא .ןהב טיבמ וא ןשובלל בל םש אל דחא ףאש תובלענו תוסעוכ ןהו בל תמושת
.(...םישנ ןיבת ךל) ידמ רתוי ןהילא םילכתסמש סועכל תולוכי ןה ,ינש


,םישנה לצא .ךופה תויהל היה ךירצ הז םצעבש תורמל ,רתוי לק אשונה םירבגל ,המ םושמ
םה םירבגה ,רבכ םא .הינשל תחאמ המוד יד םיארנ םירבדו ,תועתפה ןיא ,וניניב
…םריתסהל רשפא-יאש ,תיווזה וא הרוצה ,לדוגה ללגב םיכובנ שיגרהל םיכירצש הלא
,רורחשו ןוחטיב ןיגפהל הפוצמ םירבגהמ .ךוניח לש ןיינעב רבודמ בושש הארנ לבא
.םילכה לא תואבחנו תוינשייב תויהל תורומא םישנש דועב

םיעיגמ רשאכ ,גוזה ןבל האנק איה םיטסירוטנ םישגפמב ררועתהל הלוכיש תפסונ היעב
ולוכ ןיינעהש םיניבמש לככ לבא .םיריעצ תוגוז ברקב רקיעב הצופנ איהו ,םיינשב
םיריכמו םהיניב רשקה תא וססיבש תוגוז לצא .תדרוי הגאדה ,ןימל ללכ רושק אל
לוזפל ןוצרה תא דירומ אקווד הז ,ךפהל ,רשקה תא רערעי הזש ששח ןיא ,ןמז קיפסמ
ןיאש םילגמ ינש דצמו םקופיס לע םיאב יותיפהו תונרקסה ,תמיוסמ הדימב יכ ,הדיצה
.רתוי קורי חרכהב אל ןכשה לש אשדה יכ ,םירז תודשב תוערל המ

טשפתהלמ ליחתהל רשפא .תוחפל תחא םעפ היווחה תא תוסנל דחא לכל ץלמומ ,רוציקב
ברקב ץוחב םג תוסנל זא קרו ,הז םע חונ םישיגרמש דע תיבב םימוריע בבותסהלו
תוררחתשהב ךורכ הז םימעפל .ןושארה שגפמב דימ םינהנ דימת אל ,זא םג .התומעה ישגפמ
םינהנ אל םעפ ףא ירה ,...סקסב ומכ ,הנושארה םעפב םיצוחל תצק םימעפל) תיתגרדה
שיגרמ החלצהב שאה תליבט תא רבועש ימ לבא ,(תושגרתההו ץחלה ללגב הנושארה םעפהמ
והשמ יתישע" :דיגהל רשפא הירחאלש ,תירוקמ היווחב רבודמ .ומצע םע דואמ בוט
."הנושו דחוימ

2002 רבמטפס

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved