לארשיב תיטסירוטנה העונתה לש העיתפמה התיילע
 
(2003 רבוטקוא) דנלוה - רב תימע :תאמ
 
לש םתלחנ וז ,שואיו ןוגי ,םיעוצפ ,םיגורה ,תודבאתה יעוגיפ
,תושדחב תועיבקב לארשי העיפומ תונורחאה םינשב .םילארשיה
םיחינמ אל םש םישנאה ,תאז לכבו .רורט תלועפ תעצבתמש תמיא לכ
,יטילופה בצמה תובקעב הלהבל ספתיהל םמצעל
םימיענ םייחל תופולח רחא שופיחה .םהייח תרגשב ךישמהל םיסנמ אלא
אוה םיעיתפמה םייוליגהמ דחא .חרופ ,רתוי
.ןגרואמה םזירוטנה לש ותיילע
ינפל רבכ םש ליחתה ,תימשר -יתלבה ותרוצב םזירוטנה
.יניס יאה-יצח לש םיממושה םיפוחב ,הנש םישולשכ
.תועיבנב רמתה יצעו םיאודבה ןיב םימוריע ונכלהתה זא
עבטה לש ויבחרמ :תאז ושעש םידיחיה ונייה אל ונא ,םלוא
םירהל קשונ קומע -לוחכה םיה וב םוקמ ,תחשומ-יתלבה
ןדעה ןג היה הז .חור תוממורל םיבר איבה ,םודאב םירעובה
.ימוימויה םייחה ץחלמ םטלפימ תא רוזאב ושפיחש ,םיריעצ לש
הנידמל יניס יאה -יצח רזחוה םירצמ םע םולשה םכסה תמיתחמ האצותכ
,םירחא םיפוחב עיפוהל םזירוטנה לחה ןכ ירחא .1982 תנשב וז
,םינש רבדה ךשמינ ךכ .םודאה םיה ףוחלש תליא תביבסב רקיעב
העפותל םזירוטנה תא ךופהל ,איהש הרוצ לכב זעה והשימש אלב
קתיש םייתד םיגוח דצמ הפירח תודגנתה ינפמ ששחה רקיעב .תיקוח
.ולא ןיעמ תומזוי
 
ידנלוהה טביהה
 
 
תא ,רבעשל ידנלוה בגאו 57 ןב זא ,קרב סחנפ לטנ 1998 תנשב
הנואס ,םידסיימה תעבגבש ותיב תניגב הנב אוה .וידיל המזויה
הביצה ,ולש תונתפאשה .תילארשיה תיטסירוטנה התומעה תא דסייו
,ךומסה הילק ץוביק םע םכסה תרכ קרב .הפמה לע םזירוטנה תא
תורשע התומעל ופרטצה רצק ןמז ךותב .חלמה םי דיל ףוחב קיזחמה
םוריעב ףוחב תוהשל תורשפאה תא וירבחלו ול קינעה םכסהה .םירבח
ויה ,תרושקתב םסרופ הנטקה הרובחה םויקש רחאל .יקוח ןפואב
םכרד תא רצק ןמז ךותב ואצמ םיבר .תובהלנ רוביצב תובוגתה
םייוצר אל םיטנמלא לש םתרידח תא עונמל ידכ .חלמה םיב ףוחל
םידחאש ,םישקונה ויפיעסש אלא .ןונקת קרב ביצה ,היירטה העונתל
.תודגנתהב ולקתנ ,דנלוהב םיטסירוטנ םירתא המכב םג םיפקת םהמ
ומכ ,גניסריפו םיעוקעק לע רוסיאל תודגנתהה הבוסנ רקיעב
.התומעה ירבח לש םישגפמה תעב םיקוביחו לוהוכלא תיתש לע םג
תיתנשה הבישיב .קרב ידיב הגהנהל תודגנתהה םג הרבג ךכ לשב
תבשוי .רתוי ןותמ וקב הרחבש ,השדח שאר תבשוי הרחבנ האבה
אל קרב םלוא .םירבחה בור י"ע לבקתהש ןונקת הגיהנה וז שאר
ןונקתה לבקתה הבש ,תרחא תודגאתה דסייו ,תאז לבקל ןוכנ היה
ןמז ךשמב ,םיליבקמ םיעורא םויק רחאל םלוא .ןיררוע אלל ולש
ןוגראל רוזחלו ,הליבקמה תודגאתהה לש המויק תא לטבל טלחוה ,המ
.ףתושמה
.דחא ןוגראל םירבחה לכ בוש םיפתוש םישדח רפסמ הזמ
.ריאממ לודיג קרב לש ושארב הלגתנ (2002) הרבעש הנשב
ודיפסה ,וידגנתמ ללוכ ,ןוגראה לכ .רטפנ אוה 2003 ראוניב 21 ב
.ויתונורקע לע ותדימעו ורשוי תא וחבישו ותוא
   
דיתעה
 
םיארקנ םיטסירוטנ תואמ שמחכ .םירבח םיעשתכ התומעה תללוכ םויכ
ילבמ ,התומעה תוליעפב קלח עובק ןפואב םילטונו "םידידי"
ךותמ ,םירבחכ םשריהל אלש םיפידעמ םהמ המכ .םירבחל ךופהל
ףוחב תוכרענ ביבאבו ויתסב תושיגפה .םהירכמ תובוגתל ששח
רשאמ רתוי םח םילקאהש ןכיה ,חלמה םי ףוחל הילק ץוביק לש
יתלבל ךפוה חלמה םי רוזאב םוחה רשאכ ,ץיקב .ץראה יקלח ראשב
.תרניכהו ןוכיתה םיה לש םינוש םיפוחב םישגפמה םיכרענ ,לבסינ
.תורוקמ היחש תוכירבב םילארשיה םיטסירוטנה םישגפנ ףרוחב
םתולעבבש הכירבה תא ריכשהל םינכומה תוכירב ילעב ואצמינ
קיזחהל אוה םירבחה לש הלודג הלאשמ .התומעה םע םכסה יפ לע
.ועיגה אל ןיידע םה ךכל םלוא ,םהלשמ חטשב
תולועפ לכ םויה דע ומייקתה אל םיטסירוטנה לש הלודגה םתעתפהל
םיווקמ םירבחה .םייתד םיגוח דצמ םהלש םישגפמה דגנ לוכיס
.הערפה אלל לודגל לכות התומעהש ךכ ,דיתעב םג ראשיי ךכש
.בל ברקמ םהל לחאמ ינא תאז תא
   
ידנלוהה יטסירוטנה ןוחריה ךותמ וקרסנ תונומתה
רשע ארויג :בוציעו הכירע
(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2003 Giora Eser All rights reserved