הבותכה תונותיעה ןמ םזירוטנ לע תובתכ
ץראב תינורטקלאה תונותיעה ךותמו
   
תוחפ הברה םיטסירוטנה ,תלבוקמה םתימדתל דוגינב
.תושונאה ראש לכמ ןימ יאשונב םייתייפכ
םשרתהו טשפתה ,ףרטצה שדלפ שאוי
:ןאכ אורקל ולכות הבתכה ךשמה תא
 
   

2004 ילויל 30 ב ץראה ןותיעב המסרופש הבתכה תא וארק הלאוו רתאב
יטסירוטנה ןויערה תא וכפה ךכבו םיבוהצה םיקלחה תא קר הכותמ ומסריפו
"הרטמה תא םידבאמו םידגבה תא םילישמ" :ל הנוש תרתוכה .ויפ לע
...אובל הרחיא אל רתאה יפוצ תבוגת
:םכמצעב וטפישו ואריק
:ןאכ אורקל ולכות הלאוומ הבתכה תא

 
םוריעבש ףיכה - םיטסירוטנ :תרחא םילייטמ
   

.םוריעבש ףיכה לע תרפסמ קיפרגוא'ג לנוישנ רלוורט ןוחרי תבתכ ןרע ינור
םירתאב םילארשי םיטסירוטנ לש םהתויווח לע תרפסמ איה התבתכב
.םלועבו ץראב םיטסירוטנ
.ןימימ הנומתה לע וא ןאכ וקילקה אנא ןרע ינור לש התבתכ תא אורקל ידכ

 
   
.םילארשיה לש םתלחנ וז ,שואיו ןוגי ,םיעוצפ ,םיגורה ,תודבאתה יעוגיפ
תעצבתמש תמיא לכ ,תושדחב תועיבקב לארשי העיפומ תונורחאה םינשב
הלהבל ספתיהל םמצעל םיחינמ אל םש םישנאה ,תאז לכבו .רורט תלועפ
.םהייח תרגשב ךישמהל םיסנמ אלא ,יטילופה בצמה תובקעב
,ןוכיתה םיה ףוח לע התומעה יעוריאמ דחאב רקיב ,דנלוהב רגש ,רב תימע
.ותומשרתה תא ונל איבמו
 
   
...םימורע תכלל רשפא יאש לבח
...זזש המ לכ דגנ םוריעב םיניגפמ םלועה יבחרב
?ונלצא הרוק אל הז עודמ
ביבא לת ןמז -בירעמ םינומוקמ תשר ךותמ
רירהב יעור:תאמ
9-10-03 א"ת ןמז םסרופ
 
     
לש יטסירוטנ עוריאב רקיב ,טסופ םלזור'גה בתכ ,לט ןב לאינד
.םזירוטנל תילארשיה התומעה
.ןורשב הכירבב 2003 יאמב היהש יטסירוטנה שגפמה לע ןותיעב רפסמ לאינד
2003 ינויל 12 ב טנרטניא טסופ םלזור'גב המסרפתה הבתכה
ןאכ וקילקה אנא הבתכה תא אורקל ידכ
 
     

לא םישלוגה לש םהינפ תא תומדקמ תורעצמ תועדוה יתש
:רשע ארויג ידיב לעפומה ,"ילארשיה םיטסירוטנה לטרופ"
,קרב סחנפ רבחה לש תע םרטב ותומ לע לבא תעדומ - תחאה
היינשהו ,ץראב תיטסירוטנה הריזב םיטלובה םיליעפהמ
.םילארשי םיטסירוטנ תושרל דמוע וניא רבכ רוד ףוחש ךכ לע העדוה
02-02-2003 ב תונורחא תועידיב םסרופ

 
     
ליטסכטה יאנושל ךירדמה
..בתכנ (ן"יח) םיטסירוטנל םילארשיה םיגוח רתאב
.הבתכה תא אורקל ידכ ןאכ וקילקה אנא
(ל"ז קרב סחנפ לש) םיסדיימה רתאב רקבל ידכ
ןושארה ילארשיה יטסירוטנה רתאה היהש
.ןאכ רושיקה לע וקליקה אנא
 
םילשורי ןותיע ךותמ
   
לארשיב תיטסידונה העונתה דסיימ קרב סחנפ רטפנ
םזירוטנל תילארשיה הרבחה תא םיקה ,םילשורי בשות ,קרב
(24-01-03).השק הלחממ תמ עובשה
.הבתכה תאורקל ידכ ןאכ וקליקה אנא
 
   

יפויה סותימ דגנ - םזידונ - יתרבח םוריע
יפוג תכיפהל שארמ דובא קבאמ לש םינש רחאל
,קיקד בלוקל (,ןמוש יאת רוגאל ועבטמ הטונה)
יתעגה ,תעדה לע תולעהל רשפאש םיעצמאה לכב
וז המישמב דומעל חילצא אל םלועל יכ הנקסמל
םיכרד שפחל יתלחתהו "תיטנג הסדנה" לש
.ילקשממ דירוהל תויביטנרטלא

 
     
"רקובה לע תשר" ךותמ 2 ץורע
םיטסירוטנ םמצע םינכמה םישנא לש הנטק אל הצובק שי ,רבתסמ ,לארשיב
.םוריעב םייתרבח םיעוריאו םזידונ תוביסמל עובש ידמ םישגפנו
ונל רפסל ידכ רקובה לע תשרל העיגמ הלאה םימרופב הרבח ,רבנע תנע
."ןימל הזה םוריעה ןיב רשק םוש ןיא" :רמולו םש ךלוה המ
15/07/2001 :ב רקובה לע תשרב רדוש
 
   
םוריע רוד
."םיטסידונ" :רצרצק תויצאיצוסא קחשמ קחשנ ואוב
?םיפוזשו םילודג םיידש ?םכל ריכזמ הז המ
?םיה תפש לע תועורפ תויגרוא ?תוגוז יפוליח ?ישפוח ןימ
(25/04/2002).תונוכנ ןניא תובושתה לכ לבא ,םכל רשבל יל רצ
 
   
הילקב םיטסידונה ףוח
חלמה םיב הילק ףוח לש ינופצה עטקה
.לארשיב דיחיה ימשרה םיטסידונה ףוח אוה
םילבמש ימ לצא (שובל) רוקיב ,תוריחה גח ינפל
(26/03/02) .םידגב םע קר םיקבחתמ לבא םוריעב עובשה ףוס תא
 
     
םירשואמו םימוריע
ה"ילק ףוחל תבש ידמ םיעיגמ טקשב טקשב
,םישקבמה םיטסידונ תורשע חלמה םיב
.תפרוטמה תימוימויה תואיצמהמ עגריהל
.העוב ךותב ןאכ ונחנא :תושפונה תחא
 
     
םיטסידונה יפוח
תמישר תא וביכרהו םידגב ולישה ירבקסיד יבתכ
,םיווש יכה םיטסידונה יפוח תרשע
(02/07/2001) .םיביראקה דע תפרצמ
 
     
םלועה ןמ תויטסירוטנ תושדח
ךותמ תירבעב תובתכ לש טקל ואצמת הז ףדב
.ץראב טנרטניאה ירתא
 
     

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002-2007 Giora Eser All rights reserved