2002 קוטסדונ לביטספ

Laguna del Sol

Wilton, California


2002 רבמטפסל 15 ה דע 13 ה ןיב (הינרופילק) וטנמרקס דיל לוס לד הנוגלב ךרענ קוטסדונ לביטספ

.ןאכ וקילקה אנא רתאב היפצל .קוטסדונ לביטספ לש טנרטניאה רתא
ןאכ וקילקה אנא .ןאכ תוארל ולכות 2001 קוטסדונ לביטפ ךותמ תופסונ תונומת
ןאכ וקילקה אנא .ןאכ תוארל ולכות 2002 קוטסדונ לביטפ ךותמ תופסונ תונומת

2002 קוטסדונ לביטספ לע
.ב"הרא ברעמב רתויב לודגה יטסידונה הקיסומה לביטספ אוה Nudestock
.רבמטפס שדוח לש ןורחאה עובשה ףוסב הנש ידמ םייקתמ אוה
.תוינק דיריו םירחא רודיב יעפומ ,תונווגמ תויעוצקמ תוקהל יעפומ לביטספב
םיבר םיפתתשמ ולצינ ריוואה-גזממ תוששחה תורמל .הלודג החלצה היה 2002 Nudestock
עיגהל וליחתה םישנא .עוריאה ירחאו ינפל ריחמה יצחב םוקמב תוהשל תורשפאה תא
.ינש םוי יאצומל דע וראשנ םקלחו ,ישילש םויב רבכ
וכישמהו ברעב ישימח םויב עיפוהל וליחתהש ,יי'ג-יד ינשו תוקהל שמח חריא לביטספה
,תונומת ,ןוזמ ,םינוש שובל יטירפ תונקל היה ןתינ םינכודב .ןושאר םוי יאצומ דע
.תורכזמו הקימרק
.םלוכבש חלצומה היה הזש ונייצ תומדוקה םינשה לש םילביטספב ויהש הלאמ םיבר
 
 
 
.םוימויה יצחלמ טלפמ ויחרואל עיצמה ,הפהפי 'שובלמ ישפוח' רתא איה Laguna del Sol
...רחא םלוע איה יכ המדנ ךא (הפמ האר) ,הינרופילק ,וטנמרקסמ ליימ -20כ תאצמנ Laguna del Sol
,הכילה יליבשב תתשורמה תיעבט היחמצב ףקומ אוהו ,םירקא 25 וחטשש םגא םוקמב
םיינרדומ רתאה לש םינקתמה .םינווגמו םיבר םייח ילעבו םירופיצב שוגפל ולכות םהב
ינש ,ףערודכו סינט ישרגמ ,הבסה ןודעומ ,הדעסמ םיללוכ םה .רתויב ההובגה המרבו
.רשוכ ןוכמו אפס ינקתמ
.םידממהו תורוצה ,םיעזגה ,םיליגה לכמ םה Laguna del Sol -ב םיחרואהו םירבחה
םיעתפומ םירקבמה בור .םיחרואה לע תינויווש הריווא הרשמ םוריעב אתווצב יוליבה
'השובו הגאד לש םימרגוליק המכ תלשהב ךרוצ םוש ןיא .ךכל לגתסהל רשפא רהמ המכ
...לכה תלחנ ,יאדוול בורק ,איה וז תערגמ - תומלשה לילכ וניאש ,ךלש ינוציחה הארמה לשב
 
 
 
 
 
הז רשאכ שובלבו ,רשפאה לככ םוריעב' היפוסוליפה ןאכ תררוש 'שובלמ ישפוח' רתאכ
ץוחנש הנושה תולגתסהה ןמז תא ןובשחב תואיבמ םוקמב תוגוהנה תומרונה .'ץוחנ
.םיחרואה ראש םע דדייתהלו הרבחב םידגבה תא טושפל - שדח רקבמ לכל ול
לעו שיגרו רגוב תעד לוקיש לע ססובמה הז אוה ןאכ ךממ הפוצמה יתוגהנתהה דוקה
תודרטהה' ,תלוזה לע תויתרוקיבה תורעהה ,תונציצמה ןכ לע .תיתחפשמ הביבסל המאתה
.תורוסא הלא לכ - רחא יביטקובורפ וא ינימ יפוא תולעב תויוגהנתהו 'תורזחמה
ירתאב תררושה וזל ההז Laguna del Sol -ב חרואהמ הפוצמה תוגהנתהה - תוטשפב
תשקבתמ םש םגו ,ראבלו הדעסמל תלבגומ לוהוכלא תייתש םג .םירחא םייתחפשמ יוליב
םיחרוא .ימוקמה תווצה י"ע תופיקתב םיפכאנ הלא םיללכ .הנוכנה הדימה לע הרימש
תמדקמ Laguna del Sol .הלהנהב ץעוויהל םישקבתמ םינוש גניסריפ יטושיק ילעב
.דחיב םוקמב םילבמ תוגוזש גוהנ - ללככ .תוחפשמו תוגוז ,םידיחי הכרבב
 
 

 

 
 


םתעגה םע םולשת אלל ךרדומ רויסל וכזי הנושארה םעפב Sol del Laguna -ב םירקבמה
ןיא 15:00 - ו 10:00 תועשה ןיב ןושארו תבש ,ישיש ימיב םינתינה םירויסל .רתאל
.תורחא תועשבו םימיב םיכרדומ םירויס שקבלו רשקתהל רשפא .שארמ םשריהל ךרוצ
.םולשתב הכורכ וזוז - םוי תייהש וב תוהשלו םוקמב ראשיהל וצרת יאדווב רויסה רחאל
:ףסונ עדימ שקבלו בותכל רשפא
Laguna del Sol
8683 Rawhide Lane Box 1
Wilton, California 95693
Phone: (916) 687-6550

לג ינמ:םגרית

Laguna del Sol is a family naturist resort located in Wilton S.E. of Sacramento, CA.
Contact them at WWW.lagunadelsol.com , (916) 687-6550

 

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved