דבוע תיבב שגפמה

(27-10-2001) .ל ירבא :תאמ
 
ילע ןדע ןגכ הארנה ,םוקמ ונשי דבוע תיבל םיכומסה םיסדרפה בלב
העשבו ,ונלש ףדעומה ונלש םייוליבה םוי אוה ברעב ישיש .תומדא
רבודמה םוקמל ונעסנו ,יכונאו יתרבח ,ונכרד תא ונאצמ ברעב עבש
,שארמ םינגראמה וניכהש טולישה יפל .דבוע תיב - הנשה רתויב
,וירבע לכמ םיסדרפב ףקומ םוקמה .עוריאל הכומסה הינחל םיעיגמ ונא
.םוי םויה ייח לש השיערמה הביבסהמ ןיטולחל דדובמו
.שיא 30 כ ליכהל הקיפסמה הנטק הכירבו םידוקיר תבחר ליכמ םוקמה
הקוסע יי'ג ידה ,עקרב תעמשומ הקיסומ .תלמשחמ הריוואה
אלל עיגהל ךישממש םיחרואה להקל תומיענו םיריש תעמשהב ףרה אלל
.הכירבל ונצפק דימו ןוטה תא ונתנ םיטסירוטנה ונחנא .הקספה
ןבומכ ויה שגפמב םיחרואה ןיב .דחוימב םירק אלו םימיענ ויה םימה
.ונתיא הכירבל ואבו וטשפתה םקלח .םיטסירוטנ אל םג
 
20 תונב ,ינבמ לחה םינוש םיאליגב ןייפואמ היה םיחרואה להק
עפשב תוריבו ןיי ןבומכ היה .ינומכ רתוי םירגובמב הלכו
ףא םקלח .ונדיל ובשיו ונינעתהו ואב םיטסירוטנ אלה םיחרואה
תלמשחמה הקיסומה ,העיתר םוש אלל ונילא םוריעב ףרטצה
דוקרל םיבהוא אלש ונניבמ ולא םג) ונלוכ תא הפחס ריוואב
םידקור םידוקירה תבחר לע ונמצע תא ונאצמ דימו (ךכ לכ
הפפא םוריעהו שפוחה תשגרה .םיללותשמו
.םוקמב םיבבוסה לכ תא טעמכ
לופיט וא 'גסמ לבקל ךכב ץפח היהש ימל תורשפא התייה
, ףוג תרייצ - תינור םוקמב התייה ,ןכ ומכ 'וכו םינמשב
ךכב וצפחש ולא לכ לש םפוג לעו הידי תחת איצוהש
(body painting) םיפויב םימיהדמ ףוג יירויצ
 
 
תיתצובק היצטידמ םינגראמה וריבעה ,ברעה ותואב רתוי רחואמ
םוריעב) היצטידמב ופתתשה םישנא הברה .םידוקירה תבחר לע
בושח .ונתיא םישנא הברה ונפחס -יתרמאש ומכ .(יקלח וא אלמ
ףוגה יירויצו םידוקירה תבחר ,הכירבב תוליעפה יכ ,ןייצל
.הלילה לש תונטקה תועשל דעו ,ברעה לכ ךשמב הקספה אלל התייה
תאנהל רמיחב הדובע יחטשמ ,"יקיק" םשב ןציל ביצה ונדיל
לזמ) .םידדצה לכל ףעש "ץוב"ה תומכ תא םכל וראתת .םישנאה
.(וכלכלתה אל םידגבהש
ינא .םיפתתשמה לכ ןיב החונו תירבח הריווא התייה לכה ךסב
.תלוכיה לובגל רבעמ דע םש הנהנ אלש דחא היהש בשוח אל
תחאב רתלואמ להאמ ונמקה ןבומכו םישגפמב םיליגר רבכ ונחנא
.ןתסובה תוניפמ
האמ לש רפסמ ךותמ ,םישנא הברה וראשנ אל יכ וניליג ,תרחמל
להנתה רקובה .םישולש ילוא וראשנ םדוקה ברעב ויהש ךרעב
ימ לכל הארקו הפונת הכירבה הספת הרהמ דע םלוא םייתלצעב
הכירבב םימיענב רקובה םג ול רבע ךכ .הכותל סנכיהל ראשנש
ושקבו ונילעופב וניינעתה םישנא ... העתפהו ,הל הצוחמו
ךותמ .וניתורושל ףרטצהל םנוצר תא ועיבה ףאו םיטרפ לבקל
הברה ונייה אלש לבח םיריעצה לש םרפסמ טלב םיניינעתמה
ל ב ח עוריאה תא איהש הביס לכמ וצימחהש ולא לכלו רתוי
.אלפנ שממ היה יכ -
םג ,המח היתשל וגאדש ,הקיטסיגולה תדעו ירבחל הדות ןבומכ
םישגפמ דוע ויהי יכ הווקת ילוכו התומעב םירבח אלש ולאל
.תרדהנו תיתימא היווח וז יכ דיתעב ולאכ
. תוחלקמו םיתורישב דיוצמ םוקמה
     


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved