הקירמא םורדב םיטסירוטנ תומוקמ
םכל יוצרה רתאל עיגהל ידכ הנידמ תלמסמה הנומתה לע וקילקה אנא
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2000-2003 Giora Eser All rights reserved