ןורשב הכירבה

(2001 רבוטקואל 13) רשע ארויג : תאמ
 
 
ץצונה עוריאה קפס אלל התייה ןורשב הכירבב ץיקה ףוס תגיגח
שיא האמכ ונפסאתה רבוטקואל 13 ה רקובב תבש . הנשה לש
םירבחה לכ תא ונשגפ .ןורשב הייחשה תכירבב ףיקה ףוס תגיגחל
ץיקה תנוע ףוס לש אלפנה ריוואה גזמ .םישדח הברהו םיקיתוה
הלודג יד םידלי תצובק .המיסקמה הריוואהמ ונהנ םלוכו ונל קחיש
.תונילופמרטב וצפקו םינטנטקה תכירבב הקחיש םידלי 14 כ תיסחי
וקליח ןונזמב .םתיא דחי וצפקו ופרטצה םילודגה םג וניתעתפהל
סיטרכמ קלחכ הגוע וא ךירכ םע דחי הייתש וא הפק ףתתשמ לכל
םירהצה תועשב .ןונזמל בורק הבשייתה הלודג הצובקו הסינכה
לגנמה חיר , םירשב "שאה לע תושעל" וליחתהו םילחגה תא וקילדה
ורזפתה ברעב הנומש העשב .ןובאיתו קשח איבהו רבע לכל רזפתה
2002 ץיקב םגש הווקת ינא . המוד עוריא דועל ןוצר םע םלוכ טעמכ
הנשה לש עוריאה היה הזש קפס ןיא וזה הכירבב תולבל תוכזל לכונ
.והומכ הברה דוע ויהיש הווקת ינאו
 
 
 
 
 
ימפש השמ , ארויג ,לארשי:םליצ


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved