םימוסחמ תרסהל תיביטמיטלואה ךרדה

(2003 יאמ) רשע ארויג :תאמ

 
 
 
 
 

.יתדובע ךרוצל ןכנימב ןותרש ןולמב יתחראתה םינש הנומשכ ינפל
ירחא .הנואסלו הכירבל יתדרי םש ילש םיישפוחה םיברעהמ דחאב
םג) םירבגה לש קלחב תנואסל יתסנכנ ,תוכירב המכ לש הייחש
.(םש בצמה היה הז אל ךא ,הנואסל סנכיהל תושרומ ויה םישנ
.תינמרגב םהינב ורבדש ,םירבג ינש ובשי הנואסב
ידכ... (ילע) שידיאב ,ורבחל םירבגה דחא רמא הנואסל יתסנכנ רשאכ
תירבל היה ותנווכ ,"ול וכתח" סנכנש הז תא הארת"...ןיבא אלש
ךלו...םוקמב ול יתינע השוב ילב....םימי הנומש ליגב יל ושעש
םויה דע םירבח וראשנ זאמו בחר ךויח וכויח םהינש...וכתח אל
.הזה
םאוב תארקל 2002 תנשב .ןולמב ןורחאה ירוקיב זאמ רבע בר ןמז
G7ה תדיעו תרגסמב םירחאו ריילב ינוט ,שוב 'גרו'ג לש לחוימה
תונולמה דחאל וכפוהלו םוקמה תא ץפשל ןולמה תלהנה הטילחה
הטילחה ,הינמרגב דבוע ינא התיאש הרבחה םג .הינמרגב םיפיה
.תועתפה אלמ דחא הלילל ,םהלש הניטלפה ןודעומ תא םש סנכל
יתעגה ינא ,סוניכה דעומ היה 16:00 העשב 2003 יאמל 10 ה תבש
יטסיגולה ןגראמל טרפ ,דחא ףא יתרכה אל .ןכל םדוק םייתעשכ ןולמל
דואמש ,םוחב הנייצו ,עוריאל יתוא הנימזהש ןודעומה תלהנמו
םיקסעב ,ז"ול תניחבמ בלתשה ,עובש ףוס ותואש ןויכ .עיגהל יאדכ
ילע הבוהאש ןכנימל עיגהל יתטלחה ,טרופקנרפב יתישעש םירחא
. עוריא ותואב תופתתשה ךרוצל ,דחוימב
,רכה אלל ונוש וינפש ,ןולמב רצק רויסו רדחב תונגראתה ירחא
שארמ םיה דגבב דייטצהל יתעדיש ילזמ .הכירבל תדרל יתטלחה
םיליחתמ םויה יעוריאש יתעדי םנמא .הכירבל יתדרי ותיא דחיו
איה יתוא ךא ,םילהנמה דחא לש ,(תינמרגב) האצרהב 17:00העשב
תחיתפו תיסוכה תמרהל עיגהלו ,הילע גלדל יתטלחה .הניינע אל
תלדה תא יתחתפ יטנגמה סיטרכה תרזעב 19:00 תעשל ועבקנש עוריאה
קולח ,תבגמב יתוא ודייצ םש ,הלבקה קפלדל יתעגהו ,הכירבה
,הרצק תחלקמ רחאלו ,השבלהה אתב יתנספא ידגב תא .דב ילענו הצחר
הייהשו ,הרצק הייחש ירחא .הכירבל יתצפק ,ירוע לע םיה דגב רשאכ
החונמל אשדל יתאצי ,הכירבה לש הזכרמב אצמנה ,הנהמה יזוקא'גב
תעשב הייהש ,שמשהמ טעמ וספתש ,םישנא המכ ויה ,אשדה לע .הלק
רואל םיפושח ןקלחו ןולמה תבגמב םיסוכמ ויה םקלח .וז םירהצ
.העש התוא ויהש תוטעמה שמשה ינרק
תובורא תוקד המכ דועש רמוא הזו ,ריוואב רבכ היה ןוזואה חיר
,יל םיאתה אל םשג .ותאנהל ול דרי יביבא םשגו ,וחתפי םימשה
ילש םיה דגב תא תולתל ידכ ,השבלהה רדח ךרד יתרבעש רחאלו
,יקלטא שישב בצועמ הז םחתמ .יטסירוטנה םחתמל יתעספ ,שובייל
ומכ הארנה חרק רדח ,השבי הנואס ,הבוטר הנואס ,וכותב ללוכה
.יתוכאלמ םשג רדח ןכו תומיענו תוקזח תוחקלמ יתש ,גלש
דבלב אלמ םוריעב 'גאסמה) 'גאסמ רדח ןבומכ היה ,םחתמה דצב
ילענ תא ןכו ,הצחרה קולח תא יתראשה .(שארמ רות עובקל הבוחו
לע הלודגה תבגמה קר רשאכ הילא יתסנכנו הנואסל הסינכב דבה
ךותמ .תינמרגב םהינב ורבדש ,שיא רשע םינשכ ויה הנואסב .יפתכ
הנואסה יאב בורו ,דיחיה ינניאש ,יתנבה הנואסב ויהש תוחישה
התייה החישה .עוריאה לש החיתפה תאצרה לע גלדל ,ינומכ ורחב
הינמרגב התא ןכיהמ ומכ תולאש ינשה תא לאש דחא לכו ןילוח תחיש
דע ,הלימ יתרמא אלו יתקתש ינא .'וכו ךייש התא הרבח הזיאל
?"התא הפיאמ" יתוא ולאשו תינמרגב ילא ונפ רשא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
םלוכל הווקמו תילגנאב תונעל ףידעמ ינאו יתרמאו הפי יתלצנתה
התא המו" הבג ומירה םלוכ...יתינע "לארשימ ינא" .יתוא וניבי
.המצע תא הגיצהש ירחא הלאונמ הלאש "ונתיא השוע
םלוכ .העיגה איהש הביס התואמ קוידב ןולמל יתעגהש ,הל יתינע
ונחחוש .יללגב...תילגנאב רבדל ורבע םלוכ עגר ותואמו וכייח
ןיבו .ןולמל ונעגה ומשלש ףתושמה אשונל טרפ םיאשונ המכ לע
ובש ,יטילופה אשונה אוהש ,דימת ילע קיעמש אשונל ונשלג רתיה
יתוא לאש םיחכונה דחא .ילארשי יתויה םצעמ ףקתומה ינא דימת
,התייה יתבושת ,הילע תונעל יתשש אלש ,תבכרומ תיטילופ הלאש
רחואמ הנעמ לבקל החטבה ךות ,ותחילס תא יתשקיב .הנואסב ידמ םחש
תרומלו יתאצי הרצק תחלקמ ירחא .הרקה תחלקמל יתאציו ,רתוי
דבה ילענ תא ןכו תבגמה תא ,ילש הצחרה קולח תא יתאצמ אל יחור
תורשפא ילבמ ידלווה םויבכ םורע יתראשנ .בלוקה לע םייולת ויהש
ךיבמה בצמה לומ וקחצש ,םוקמב םיחכונה תא יתלאש .הכירבל תאצל
יל ונע םהו ילש הצחרה קולח תא ואר םה םא ,יתלאשו ,יתייה וב
יתרזעל ."תועטב םתוא ךלש תא חקל והשמ חטב ,םימוד םלוכ"...
רבכ...גאדת לא" יל הרמאו הנואסב ונתיא התייה איה םגש ,הלזי'ג המק
הלזי'ג יל האיבה תוקד המכ ירחא "ךל םירסחה םיטירפה תא ךל איבא
בוסנ בחר ךויחו ,תושדח דב ילענ ןכו היקנ תבגמ ,רחא הצחר קולח
הלאכ ויהי ךתויעב לכש ךל תלחאמ ינא ,הרתפנ היעבה" .הינפ לע
.הכייחו הרמא "
רדחב יפוג תא ררקל דחוימ ךרוצ יתיאר הרקמה רואו ,החוורל יתמשנ
תסוול ןתינו ,השביה הנואסל דומצ אצמנ הז רדח .יתוכאלמה םשגה
תסוול ןתינ ןכ .רדחה תרקתמ לפונה םשגה לש המירזה תמצוע תא
,תוביטרמ ,תוקיקד תופיטב יתרחב ינא .תודרויה תופיטה לדוג תא
רדחב תוהשל השק ךא ,םירחא םיבצמ תיסינש ןבומכ .תורקוד אל ךא
.םוקמב הייהשל ,ילאידא ןמז טלחהב םהש ,תוקד שמחמ רתוי הז
,םש היוצמה הלועמה תחלקמבו ,הבוטרה הנואסב רצק רוקיב ירחא
.18:45 לע הארה ןועשה ןכש ,הז הנהמ םוקממ שורפל ןמזה עיגה
ףילחהל ידכ ירדחל יתילעו ,םולשל םוקמב ראשנש ימ תא יתכרב
הצלוח ,ההכ םיקסע תפילחב שובל .לודגה עוריאה תארקל םידגב
תחאה ידי .תיסוכ תמרהל ,ןולמה לש יבולל יתדרי ,הבינעו הנבל
ןיב בבותסמ ידועבו ,ןנערמ יפורט ליטקוקב האלמ סוכב תזחוא
,היתפש לע ךוסנ בחר ךויחו תוחכונהמ תחא ילא הנופ ,םיחכונה
,הנימאמ יתייה אל...םידגב םע ךתוא יתרכה אלו טעמכ"....יל תרמואו
תא ימצעל ראתל תלגוסמ יתייה אל ...םדאה תא הנשמ דגבה המכ
הנואסל םיכלוה ךכ רחאו ,ןאכ םישגפנ ונייה םדוק וליא ,ךופה בצמה
רחאל תוקד המכ ,ןבומכ הלאונמ התייה תאז .הרמאו הפיסוה ,"דחיב
ךויחש ,הנואסב ונתיא התליבש הצובק התוא לכ ונביבסמ ויה ,ןכמ
םויסב .וניניב רבעש סומכ דוס הזיא וליאכו ,םהינפ לע בוסנ בחר
ונמזוה ,הרבחה ילהנממ דחא לש תורצק םילימ המכ םע תיסוכה תמרה
דחאב ךרענ עוריאה .לודגה עוריאל םיסובוטואה לע תולעל ונלוכ
P-1 ומש ןכנימב רתויב םיעודיה -INה םינודעומהמ
ונחחושו ונדקר , וניתש ,דחיב ונייה ונלוכ עוריא ותוא לכ ךשמב
ונאו ,םייתסה םלועל חכשא אלש ,ץצונ עוריא ותוא .ינשה םע דחא
,ןולמה לש רבה ביבס ןורחא קנירד ונל עיצה קנרפ .ןולמל ונרזח
תרחמל העבקנ הפוסבש ,המימת העש דוע םש ונבשי .ונמכסה ונלוכו
יכ ,רתוול ךירצ יתייה ינא ירעצל .הנואסב תפסונ השיגפ רקובב
.ץראל רקוב ותואב רוזחל ךירצ יתייה
תובותכ תפלחהו תוקישנו םיקוביחב םש יתרכהש םירבחהמ יתדרפנ
.םיאבה םיעוריאב םתוא שוגפלו בושל הווקתב ןופלטו ל"אוד
   
:איה ןולמה תבותכ
 

תבכרה תועצמאב איה לטוה דנרג ןותרש הלבראל עיגהל החונה ךרדה
קראפ הלברא תארקנה תיפוס הנחת דע U4 תבכרה תא וחק . תיתחתה
.ןולמל דע תוקד 5 תוחפ תב הכילה הפמה יפל םשמו
רעושמה העיסנה ןמזו מ"ק 40 כ אוה ןולמל הפועתה הדשמ קחרמה
ןימזהל ןתינ .ורוי 62 אוה תינומב העיסנה ריחמ .תוקד 30 אוה
.ורוי 31 אוה העיסנה ריחמ .ןולמהמ שארמ םואיתב הניזומיל
Arabella Strasse 6 D- 81925 Munchen Germany
Tel: +49-89-9264-0 Fax: +49-89-9264-8699
Email:grandhotel.muenchen@arabellasheraton.com
http://www.arabellasheraton.com
.ןותרש תשר לש תונולמ יתש םנשי הלברא בוחרב :בל ומיש


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2000-2003 Giora Eser All rights reserved