חלמה םי הטסיס ףוח

חלמה םי - הטסיס ףוחב שגפמ

 
 
ל"ז קרב סחנפ:תאמ
2000 רבוטקואב -7ב יגיגחה ונשגפמ

יטסירוטנ ףוח תחיתפ דובכל - שממ יגיגח שגפמ היה הז ,ןכבו
.לארשיב ןושאר ימשר
ןיבל חלמה םי תפש לעש הטסאיס ףוח תלהנה ןיב ןתמו אשמ ירחא
המיכסה ,םזירוטנל תילארשיה התומעה תוריכזמ לש תוגיצנ
.םוריעב שפונלו יוליבל ףוחהמ קלח דעייל ףוחה תלהנה
.טלש בצוה הסינכבו ,הציחמ י"ע דרפומ ךכל דעוימה קלחה
:תבותכה תא ונשקיב ונחנא .טלשה לע בותכל המ וניניב ונחכוותה
,טלשה תא ןיבי אל שיאש רבס להנמה ךא ,'יטסירוטנ ףוח'
הלימה הפסונ הרשפכ .'יטסידונ ףוח' :בותכ היהיש ךכ לע דמעו
.'םיטסירוטנל'
.ונלש םישגפמה תעב קר אל רמולכ ,דימת חותפ היהי םוקמה
לארשיב יטסירוטנ יוליב תולבל םינינועמה םירייתל רשפאי הז
םיבהוא תמאב םה םאו ,ביבאבו ףרוחב ,ויתסב ףוחהמ תונהיל
גיצנ םע דחי.ונצרא לש הז קלחב טהולה ץיקב וליפא - םוח
ףוחה.חמשמה עוריאה דובכל ןיי תיסוכ ונמרה ףוחה תלהנה
הכירבו ,ףוזיש תוטימ שי ,חונ תואסכ שי .המקה יבלשב ןיידע
הצחרה ירחא ףוגה תפיטשל רתויב בושח רבד ,םיקותמ םימ םע
םיקותמה םימה תחלקמ איה תפסונ היצקרטא .םיה לש םיחולמה םימב
יפורטה םילקאב ךל םח םא תננערמ תחלקמ תחקל רדהנ - םירירקה
.הזה
הככסב הזכרתה הצובקה לכ .לצ ונל וקפיס םירמת תופכמ תוככס
.םתא רבדלו םירחאה תא ריכהל הצר דחא לכ יכ ,תחא
םישדח םירבח המכ .הז הפי עוריאב קלח וחקל שיא םישימחכ
םידמוע םהו ,הבר תוניינעתה ועיבה םירחא דועו ,ופרטצה
.רשק ונתא רוציל
,םיחטשב תומוהמה ללגב ואובי אל יכ עידוהל ונפלט ונירבחמ קלח
םיחותפ ויה ףוחל םיליבומה םישיבכה לכ :קדצומ אל היהש רבד
ודחפ ןה ךא ,יאבצ יוויל ונמזה וליפא תונב שולשל .םיחוטבו
?ץימאה ונמעל הרק המ - ורתיוו
רבד ,םהידלי םע ועיגה תומלש תוחפשמ .תרדהנ התייה הריוואה
,רדהנ שגפמ ודיספה תיבב וראשנש הלא .בלה תא םמחמ דימתש
חתמה ילואו ,םישנא רתוי ואובי האבה םעפבש םיווקמ ונאו
.ףתתשהל ולכוי םיצימא תוחפה םגו ,ונירוחאמ רבכ היהי םיחטשב
רשע ארויג :םליצ
 
 


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved