לע םירפסמ םירבח
םהלש הנושארה תיטסירוטנה היווחה
"ילש הנושארה םעפה"

   
.מ ילט:תאמ
 
יקסה ירתאמ דחאב 1997 ףרוחב התייה ילש הנושארה םעפה
הצובק םע יתאציש הנושארה השפוחה התייה תאז .הירטסואב
יתראשה םידליהו ילעב תא .יקס יבבוח םירבח לש תמצמוצמ
םע ןאוו ןגאווסקלוו ונרכש .ןכנימל הסיטב יתאציו תיבב
ןושארה הלילה תא .גלש תוארשרשב ונדייטצהו תימדק הענה
ונכלה רקובבו ןכנימ לש תבכרה תנחת דיל ןולמ תיבב וניליב
תשמתשמ ינא םויה דע) .יקסל םיאתמה שובל דויצ תונקל
העיסנב ריעה תא ונבזע םירהצה רחא .(םש יתינקש לברסב
שולשכ לש העיסנ ירחא .להבציק הרייעל דע הירטסוא ןוויכל
ירחא .יתחכש ומש תאש הפי ןולמל ונעגה (הקספה םע) תועש
ןבומכ יתדייטצה .הייחשה תכירבל תדרל יתטלחה ברע תחורא
יתיליגו הכירבל יתסנכנ .ול קקדזאש החוטב יתייה יכ םיה דגבב
תוארל יתעתפוה דואמ ,םימורע םיחושש םישנא המכ םש
רפסל יתצרו םהילא ףרטצהל יתשייבתה ארונ .הז הזחמ
"תיתימא החידב שממ" .םימורע םנשי הכירבבש הרבחל
םימורע םישנא ימצעל יתראית אל םייחב...ימצעל יתבשח
יל עמשנ הינש הבשחמב ךא ,גלש םויב המחה הכירבב םיחוש
.יביל תונופצ תא דחא ףאל תולגל יתזעה אל ךא ,ףיכ ארונ
 
 
 
היה אוה תחאה :תוביס יתשמ , לויטה לש גיהנה ,ירבחמ דחא ,ינד
זא דע ןויסינ היה יל) השילגב ינממ הסונמ ,רושעב ינממ רגובמ
ינד .םימעפ ןומה הירטסואב יקסה ירתאב היהו (....ןומרחב קר
לבוקמ דואמ רבד הז ןולמה יתב בורבש יל ריבסהו הדיצה יתוא חקל
דימת יכ , יתעתפוה דואמ ינא .סקסל רשק לכ ףתושמה םוריעל ןיאו
ינד לש אצממה רבסהה ירחא .סקסל םוריע ןיב רישי רוביח יתיאר
דירוהל הנכומ ינאו הכירבל דחיב דרנש ול יתעצהו תוסנל יתטלחה
.לבוקמ וניא שממ הזש רמאו ףקותב בריס ינד .ןוילע קלח קר
תדרל יתטלחה םירהב יקסהמו גלשהמ םיפייע ונרזחש ברעב תרחמל
קולח תא ימצע לע יתמשו ידגב לכ תא ירדחב יתדרוה .הכירבל דבל
ינא םינפבמו השובל ינא ץוחבמש ךכ ,ןולמה ונל קפיסש הצחרה
הסינכב יתפסא הכירבל יתסנכנ .הפי דבע ילש ליגרתש ררבתמ....אל
הצחרה קולח רשאכ תבגמב הפוטע הנואסל רשי יתסנכנו ,הלודג תבגמ
תבגמה לע םימורע ובשי םלוכ ,הנוש יתייה הנואסב .ץוחב יולת
םושש ןיבהל תוקד המכ יל חקל .ילוכ הפוטע םלומ יתבשי ינאו
יתרשיי םידעצ המכבו יפוגמ תבגמה תא ררחשא םא הרקי אל רבד
ןושארה בלשה תא .הצחרה תבגמ לע המוריע יתרתונו הביבסה םע וק
סנכיהל איה ,הנושארה :תויעב המכ יל ורתונ ךא ,החלצהב יתרבע
הכירבה ימל ץופקל איה היינשה ,המורע הנואסל הדומצה תחלקמל
המ ,הבושחהו תישילשה היעבהו ,הדומצה תבגמה אלל ...תוחשלו
....ינד דחוימב...הכירבב המוריע יתוא ואריו הרבחה ואובי םע הרקי
רפסל ץורל תבייח יתייהו האלמ האנה יל בסה ,הנואסב ברע ותוא
ונשגפנו םוק ונמכשה ,תרחמל .וביגי םה ךיא תוארל...הרבחל
לאש תעגשמ רקוב תחוראו םח הפק סוכ ירחא .לכואה רדחב ונלוכ
יתינע "ךירחא ונשפיח , ברעב לומתא תמלענ ןאל"...ינד יתוא
הכירבב יתייה , ןכל יתרפרפתה אל"...םיימעפ בושחל ילב ול
.ינד לאש.... "המוריע"..."הנואסבו
הישפוח השיגרמ ינאו ,רסוה ילש ישפנה םוסחמה"...ול יתינע "ןכ"
.יביל ץמוא לומ ואלפתהו החוורל םהיניע וחתפ םלוכ ."תרשואמו
ונאצי .ריבסה אלו ךייח רמא... "הארנ דוע" רמאו םשרתה אל ינד
לבכרה לא ,םימ ןבומכו שמש יפקשמ יקס דויצב םידיוצמ ונלוכ
בכר םע ,םירטסואה םיפלאה ימורמב יקסה רתאל ונתוא ליבומה
הפטיל הלוח שמש ,םימורמב ונתוא לביק רירק שמש םוי .ןולמה
שגפיהל ונמכיס .הטמל השילגב ליחתהל ןמזה הזו ,וניפוג תא
הנהמ השילג לש הכורא העשו ןותחתה לבכרל הסינכה דיל הטמל
.ינש בוביסל ונסנכתה
םח והשמ תותשל בשנש העיצה ינד ,קוצה שארל תפסונ םעפ ונילע
תאצמנה ,הנבמה לש הדעסמל ונסנכנ .הלעמל היהש ץעמ הנבמב
.םימשה תפיכ תחת היצחו הרוקמ היצח רשאכ ,גגה לע
     
 

תרדוגמ גג תקלח דוע הנשיש בל ונמש םואתפ ,הב ובשי םישנא הברה
יתעתפוה דואמ .םוריעב םישנא םיפזתשמ הירוחאמש ,ץע רדגב הקלחב
הרירקה שמשב םימורע םהל םיפזתשמ םישנא לש וזכ תומכ תוארל
גיהנמכ .ףוזישה םחתמב םישוע ונא הפקה תקספה תאש ונטלחה .וזה
ינא...םלוכ וירחאו וידגב תא ריסהל ןושארה היה ינד הצובקה
יתראשנו ידגב יתרסה ינא םג ףוסבלו תססוהמו הנורחא יתראשנ
תודרויה תוגרדמ יתיאר ,ףוזישה םחתמ הצקב .םולכ אלל טעמכ
גלשב ושלגש ,םישנא המכ ויה הנבמה ירוחאמ הטמל .גלשל רשי
גלשב שולגלו תוסנל יתטלחה שמשב הייהש לש העשכ ירחא .םוריעב
םיענה ריוואמ יתנהנ דואמ .םינותחתה ידגב םע קר לברסה אלל
םיקלחה ינש תא דירוהל רשפאש יתטלחהו השילגה ןמזב ,יכרד םרזש
-רפני'ג .וזה האנהב יתיכז בר ןמזל אל ךא .ילע ורתונש םירוחשה
בטיה ינד תא הריכה ,םיפלאב עובשל ונילא הפרטצהש תידנלוה
יתוא הדדוע ,םדב תיטסירוטנ איה ,םש היהש תומדוקה םימעפהמ
.ילא הפרטצה םג ןכמ רחאו .התמלצמב יתוא המליצ ףאו

     
 
ירחא .םוריעב שולגל וזעה אלו ונב םיפוצ וראשנ הרובחבש םירבגה
תנחת לא אלמ שובלבו השילגב ודריו ונשבלתה הדיצל התטנ שמשהש
חסונב ברע תחורא ירחא .ונלש הפיה ןולמל םשמו הנותחתה לבכרה
הכירבל דרנש ינד העיצה ,ןולמה תדעסמב שארמ ונמזהש ,יתפרצ
ירחא שגפיהל ונעבקו דימ ןויערה תא ולביק םלוכ .דחי ונלוכ
ונצפק ונלוכו ורסוה תוציחמה לכ רבכ םעפה .הכירבב הטמל העשכ
הנושארה םעפה תא .ששח לכ אלל ירמגל םימורע הכירבה ימל תויעבטב
רוזא .ולאכ םימעפ הברה דוע ויה ירחאלו םלועל חכשא אל ילש
םוקמכ ,יליבשב ראשנ ,ףרוחב םירטסואה םיפלאה
תחא םעפ תוחפל ףרוח לכ זאמו האלפנ יקס תשפוח תולבל הפי יכה
ןובשח השוע אלו ףיכ לש עובש םש הלבמו רוזאה תא תדקופ ינא
תא יל תאלממ וזכ השפוח .םולכל
הברה הנממ ראשנש הכורא הפוקתל םירבצמה
.םיקותמ תונורכיז
     
 
 


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2000-2003 Giora Eser All rights reserved