הווקת חתפ דיל הכירבה

 
 

,2002 ףרוח לש םושגו רק םויב ,ראורבפל 16 ה תבש יאצומב
תילארשיה הרבחה לש ןושארה שגפמל שיא 50 כ ונסנכתה
.הווקת-חתפ תובשומה ריע דיל תאצמנה הרוקמ הכירבב ,םזירוטנל
םולשתה ירחאו (םניח הינח) החונ התייה םוקמל הסינכב הינחה
יזוק'ג היה ,השבלהה רדחל דומצ .השבלהה רדחל ונסנכנ הסינכב
זכרמ היה יזוק'גה .םישנא10 כ ונסנכנ ובש ,בטיה םמוחמו לודג
תונואסה יתשל ךומס ,רדחה זכרמב היה אוהש ןויכ ,םיניינעה
היה ,ףצקב האלמ התייהש ,יזוק'גה תפש לע . השבלהה רדחלו
הנואסל וסנכנ הרבחהמ קלח .הרבח המכ דועל הבישי םוקמ
תמורא ףיסוהש ,סוטפילקא חיר ףיסוה םירבחהמ דחא ,השביה
,םידאה תנואס תא ורחב ראשנש קלחה .םוקמב הננער חיר
וצבקתה רתיה .השביה תמדוקהמ רתוי הברה תחוורמ התייהש
,בלח ,הפק םע דחי בלה תא וממיחו ,םימחה םימה םחיימ ביבס
ונכלה העשמ רתוי ירחא .םהנימל םיקותמו םיפיטח ,הת
תונאוסה רוזאמ 'מ 25 כ ,תאצמנה הייחשה תכירב ןוויכל
םינייחשהו ,יפמילוא לדוגב איה הייחשה תכירב .יזוק'גהו
."תוכירב תושעל" וליחתהו םימל וצפק רשי וניניבש
. הכירבה רוזא תא ןכו ,םימה תא בוט םמחל ונגאד םוקמה ילעב
רידת ונל עימשהו תוטלקו םיקסיד המכ איבהו חרט ליצמה
תועש הזה שגפמב "השע" םחיימה .המיענ תיבצק הקיסומ
המכ ויה .ונלוכ לע עיפשה רקה ריוואה גזמ ןכש ,תופסונ
ךומס .שפנהו בלה תא םמחל ידכ ,ןיי יקובקבל וגאדש הרבח
םיענ יולב ירחא ,ונתיב ןוויכל ונימעפ ונמש ,תוצחל
,תחלצומו הנהמ תפסונ םעפל הווקתב ,תועש 4 כ לש הנהמו

 
 
 
רשע ארויג ,ימפש השמ ,מ לארשי :םימוליצ


רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved