םלועב םיטסירוטנ םירתא
תירבה תוצרא
הדנקו
   
:תוהז תדועת
 
הקירמא לש תירבה תוצרא :אלמ םש
ר"מק 9,370,000 :חטש
ןוילימ 275 :הייסולכוא
(םיבשות 607,000) יס.יד ןוטגנישוו :הריב
,(9 %) םיניטל ,(12 %) םינקירמא-ורפא ,(74 %) םינבל :םיבשות
(0.8 %) םיידילי םינקירמא ,(3 %) םיתאיסא
תידרפס רקיעב ,תובר תוינשמ תופש דועו תילגנא :תופש
םימלסומ 1 % ,םידוהי 2 % ,םילותאק 28 % ,םיטנטסטורפ 56 % :תד
תונידמ 50 לש תילרדפ הקילבופר :לשממ
     
   
   
 
.ןאכ אורקל ולכות הדנקב םיטסירוטנ םירתא לע
.ןאכ וקילקה אנא
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
     
     
   
         
רשע ארויג :בוציעו הכירע
(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2000-2004 Giora Eser All rights reserved