ישנ טבממ םזירוטנ

 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002-2007 Giora Eser All rights reserved