....יעבט וכל

 

ןנה ייק :תאמ

.םישנ רובע השיא י"ע בתכנ
.רתויב השקה אוה ןושארה דעצה
?דימ טשפתהל ךרטצא ינא םאה ?םיטבמ יב וצעני םאה ?תופצל המל
?ססהא םא תכחוגמ הארא ינא םאה ?ידמ הנמש ינא םאה
?םילפקה םע המ ?םירחאל עירפי הז םאה ,תרעוכמ תקלצ יל שי
?טיבהל הרומא ינא ןאל

לא םיווקה תייצח ינפל םישנ לצא תוצופנ תויהת ןה ולא לכ
,ןושארה ינססהה דעצה ירחא לבא ,םידגבמ ררחושמה םלועה ךות
.תומלענ תוגאדה לכ

.םיטבמ ץענ אל דחא ףא ,לעופב לבא .רבעמו לעמ ויה ילש תוששחה
.ילש בצקב הזל עיגהל יל ושרה .הכרבב יתוא ולבקו וכייח םה
תומלשה יא תא ולביק םיטסירוטנה .יב וציאה אלו ץחל היה אל
תפקומ יתייה .ישפנהו ימינפה יפויב ונינעתהו ,ילש תיסיפה
.ונירקהש םוחהו תונכהמ יתנהנו םיכייחמו םירשואמ םישנאב
.הזל עיגהל ןמז הברה ךכ לכ יל חקל המל - תויהל הכפהנ הלאשה


תוליעפל םורעה טנמלא תפסוה .םידגב תלוטנ הריוואב תולגלו תושעל המ הברה כ"כ שי
.גנועו שפוח לש ירמגל שדח דממ הפיסומ
ףוחה לע וא רתאב לייטל וא אשד תרודכ קחשממ תונהל ,הכירבב ךשכתשהל הז םא ןיב
ץחלהמ ,הקעומהמ חורבל ןמז והז .תוכיא ןמז אוה תיטסירוטנ הביבסב ןמזה .הוולשב
ךמצע תויהלו השדח תימצע הרכה תווחל ןמז והז .ונלוכ לע הליטמ הרבחהש םיקוחהמו
.התאש ומכ קוידב ךתוא םילבקמה םירחא ןיב
.םזירוטנב ואצמ ןהש תיתחפשמה חורה תא תוכירעמ הריירק םע תובר תוריעצ תוהמא
ןיב םנמז תא םיקלחמ הרשע ינב .םיאליגה לכב ןודעומה ירבח לש הווחאהמ ינהת תא
.םהינש םע םהל חונו יטסירוטנ אלל יטסירוטנה םלועה
םיטסירוטנ םירבח הברה םהל שי .יטסירוטנה םלועב םיחוטב םיריעצה םהידליש םיעדוי םירוה
.הרבחלו הכימתל תונפל םילוכי םה םהילא
תרקבמו תולילקב םהמ תררחתשמ ,םידגבב קומע םויה לכ העוקשה ,םידגב תבצעמ לשמל
דבלמ רבד תשיבל ידכ ךות טרופסב קוסעל תנמ לע יטסירוטנ ןודעומב עובק ןפואב
ןמז אלל ירוקמ דגב והז .הנפואב דימת איה ךתדלוה םוי תשובלת ,לכה ירחא .ךויח
.ההובג תימצע הכרעה לש הרהצה ןירקמה ,תיברמ תוחונל עבטה י"ע בצועש
הינומרה ךות םייח ךרד איה םזירוטנ ,םזירוטנל תימואלניבה תודחאתה י"ע רדגומש ומכ
דובכ ,ימצע דובכ דדועל הנווכ ךותמ אתווצב םורעב הייהש י"ע תנייפואמ ,עבטה םע
.הביבסל דובכו םירחאל
השיגה כ"דב אוה ףוגה רורחשל תינרדומה השיאה לש רתויב לודגה םוסחמה ,ונרעצל
האנ הארמב וכרבתהש ולא וליפאש םיארמ םירקחמ .ךומנ ימצע יומידו הפוגל תילילשה
.ןהלש ימצעה יומידה לע עיפשמה רבד ןהלש םימגפל יביססבוא ןפואב סחייתהל תוטונ
.הנוזתו תולמעתה לש רתוי בוט ןוזיאל תובר םישנ תפחוד תרבגומ תינפוג תועדומ
י"ע ,תוצונב רדהתהל הסנמ םדאה עזג .םלש םדאו לבוקמ תויהל רושיא שפחמ דחא לכ
.םישובמה תרתסהו הנאת ילע ,תויח רוע תשיבח
,ילכלכ בצמ ,תוברת לש בחרנ ךתח םיגצימ םה .םיעבצהו תורוצה לכב םיעיגמ םיטסירוטנ
תועמשמ וב תואצומ תויטסירוטנ םישנ .םישורגו םינמלא ,םיאושנ ,םידדוב .יתד עקרו
תא םיפיקמה תולבגמהמו םיצוליאהמ תררחושמ תיטסירוטנה הרבחהש וליג ןה .השדח
,םיכוחמ ךותב הצוחלו תיעבט אל תא יתמ ךירעהל הלוכי תא השיא תאש ךכב .תוישנה
האנהה הצק קר םה ךפוג לע שמשה ינרקו רועה לע חורה בשמ .םיליבגמ סטייטו תויזח
העיגרמו תיעבט הביבס ואצמ תויטסירוטנ םישנ .תיטסירוטנ הריואב תוסנתהל לש השוחתבש
הכרעה ידכ ךות םיישונאה םיטקפסאהמ תונהל תואב ןה .הנבהו תונכ ,רשוי הנירקמה
רדהנ המכ וליג רשא םלועב םישנ יפלאל יפרטצה .םירחאה לשו ןהלש דוחייל דובכו
ךרד תא ילג .ץוח יפלכ ןהו םינפ יפלכ ןה ךמצע יבגל בוט ישיגרה .השיא תויהל הז
.תיטסירוטנה םייחה

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved